Podujatia

Zelená infraštruktúra v sídlach miest I VÝSTAVA od 15.10.2020 *

Zelená infraštruktúra v sídlach je prepojenou sieťou zelených a modrých plôch (parky, líniová zeleň, mobilná zeleň, strešné záhrady, dažďové jazierka, vodné toky a plochy a ich  nábrežia…), ktoré zachovávajú hodnoty a funkcie pôvodných a prírode blízkych ekosystémov. Poskytuje ľuďom rôzne formy úžitku a prospechu (zvyšuje vlhkosť ovzdušia, poskytuje tieň, znižuje hluk, prašnosť a výkyvy teplôt, podporuje regeneráciu organizmu, prispieva k vzdelávaniu, zlepšuje životné prostredie a podmienky pre adaptáciu na klimatickú zmenu, pre rekreáciu…). Riešenia zelenej infraštruktúry sú obzvlášť dôležité v mestskom prostredí. Zelená infraštruktúra môže poskytnúť alternatívu k štandardným sivým riešeniam alebo ich môže dopĺňať.

Na výstavu Vás srdečne pozývajú pracovníci odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica
https://www.sazp.sk/sazp/organizacne-clenenie/odborstarostlivosti-o-sidla-regiony-a-krajinu.html
http://www.sazp.sk/

Informácie

ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica

Prílohy na stiahnutie