Oznamy oddelení

Výberové konanie na obsadenie miesta náčelník mestskej polície Mesta Banská Bystrica

Oddelenie
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

náčelník mestskej polície Mesta Banská Bystrica

v zmysle ustanovení § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

 

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Predpoklady k výkonu práce vo verejnom záujme:

 • odborná spôsobilosť v zmysle § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie
 • bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky:

prax v riadiacej funkcii minimálne 7 rokov podmienkou
odborná prax minimálne 7 rokov v zložkách obecnej alebo štátnej polície

 • prax v riadiacej funkcii minimálne 7 rokov podmienkou
 • odborná prax minimálne 7 rokov v zložkách obecnej alebo štátnej polície
 • znalosť právnych noriem, najmä zákonov č. 369/1990 Zb., č. 564/1991 Zb., č. 372/1990 Zb. v znení nesk. predpisov, znalosť legislatívy v cestnej premávke
 • zbrojný preukaz
 • vodičský preukaz skupiny B
 • užívateľské ovládanie počítača

Osobnostné predpoklady:

 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • odolnosť voči stresu
 • seriózne vystupovanie

Uchádzač/ka k žiadosti o účasť vo výberovom konaní je povinný/á doložiť:

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • overené doklady o nadobudnutom vzdelaní vrátane dokladu o získaní odbornej spôsobilosti v zmysle § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • overenú fotokópiu zbrojného preukazu
 • potvrdenie o riadiacej praxi
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti na výkon uvedenej funkcie (nie staršie ako 1 mesiac)
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov predkladaných k žiadosti
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v znení:

Dolupodpísaný ……………………… (titul, meno, priezvisko) prehlasujem, že dávam súhlas Mestu Banská Bystrica so sídlom Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica na použitie mojich osobných údajov, ktoré poskytujem na účely výberového konania na obsadzované pracovné miesto náčelníka MsP Banská Bystrica. Súhlas dávam v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na dobu do ukončenia výberového konania. V Banskej Bystrici dňa …………………………… podpis uchádzača/ky.

Charakteristika pracovného miesta:

Náčelník riadi a koordinuje činnosť MsP ako poriadkového útvaru pôsobiaceho pri zabezpečovaní ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov mesta a iných osôb, pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku a ochrany životného prostredia a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov MsP, podáva primátorovi mesta návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov MsP, správy o výsledkoch činnosti MsP a o situácii na úseku verejného poriadku. Spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru policajného zboru, s orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi. Spracováva a primátorovi mesta predkladá požiadavky na zabezpečenie činnosti MsP, zodpovedá za hospodárne využitie zverených finančných prostriedkov. Pripravuje materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Informácia pre uchádzača/ku:

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Náčelníka mestskej polície na návrh primátora mesta vymenúva mestské zastupiteľstvo.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru, v rámci ktorého budú účastníci vyzvaní prezentovať svoju víziu fungovania Mestskej polície Banská Bystrica.

Prihlášku do výberového konania je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Náčelník MsP – neotvárať” v termíne do : 12.06.2019 do 12:00 h

na adresu:

Mestský úrad
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky a nedoručia v termíne všetky požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia výberového konania budú uchádzači písomne informovaní.

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Haasová

e-mail: zuzana.haasova@banskabystrica.sk

Zverejnené dňa: 22.05.2019