Oznamy oddelení

Voľné pracovné miesto Vedúca školskej jedálne ZŠ Radvanská 1

Oddelenie
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov

Základná škola Radvanská 1, Banská Bystrica

príjme do pracovného pomeru uchádzača na pozíciu  – vedúca školskej jedálne s nástupom od 1. septembra 2019.

Druh práce a stručná charakteristika – riadiť a organizačne zabezpečovať prevádzku zariadenia školského stravovania :

–  zúčtovanie prvotných účtovných dokladov,

– zabezpečovanie nákupu a vedenie evidencie skladových zásob potravín,

– vedenie evidencie stravníkov a výber stravného,

– spracovanie mesačných výkazov,

– zostavovanie jedálnych lístkov,

– zabezpečovanie realizácie Správnej výrobnej praxe /HACCP/.

Základná zložka mzdy – v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – minimálna mzda od 667,- euro

Kvalifikačné predpoklady – ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou z okruhu stravovania – stredná hotelová škola, stredná škola spoločného stravovania, stredná priemyselná škola potravinárska, ekonomická škola

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov :

– znalosť príslušných právnych predpisov a ekonomiky v oblasti vedenia ŠJ

– znalosť hygienických predpisov

– práca s počítačom / Word, Excel, Internet /

– riadiace a organizačné schopnosti

Zoznam požadovaných dokladov :

– žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

– profesijný životopis

– doklad o dosiahnutom stupni vzdelania a praxi

– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového

konania  v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 13.5. 2019  na adresu školy.

Kontakt:  t.č.: 048/4161927