Oznamy oddelení

Aktuality – júl 2019

Oddelenie
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)

10.7.2019 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vás informovať o zmene č.3. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 

 

10.7.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam č. 4 o uzavretí výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 pre UMR Trnavského kraja (typy aktivít a., b. a typ aktivita j.), UMR Nitrianskeho kraja (typ aktivity j.), UMR Trenčianskeho kraja (typy aktivít a., c. až i. a typ aktivity j.), UMR Banskobystrického kraja (typy aktivít a., b.), UMR Prešovského kraja (typy aktivít a., b., typy aktivít a., c. až i. a typ aktivity j.) a RIÚS Prešovského kraja (typ aktivity j.)

 

9.7.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Aktualizácia č. 4 výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34
Aktualizácia č. 4 výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35
Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-PO2-SC223-2019-47

 

9.7.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 9 k výzve IROP-PO4-SC431-2017-16.

 

8.7.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Aktualizácia č. 8 výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15
Aktualizácia č. 3 výzvy IROP-PO1-SC11-2018-36

 

4.7.2019 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky zverejnená Výzva na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents), kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49

 

2.7.2019 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  boli zverejnené aktualizácie Príručky pre prijímateľa, verzia 6.1 operačného programu Ľudské zdroje s doplneným dátumom účinnosti a s dátumom schválenia spolu s prílohami: http://www.minedu.sk/15704-sk/prirucky-pre-prijimatela/
Taktiež boli zverejnené dokumenty „Zjednodušené vykazovanie výdavkov – aktualizácia č. 3.3, dokument aj so sledovaním zmien a „Zjednodušené vykazovanie výdavkov – Zhrnutie.“
http://www.minedu.sk/zjednodusene-vykazovanie-vydavkov/

 

2.7.2019 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  bola zverejnená aktualizovaná verzia Indikatívneho harmonogramu výziev OP ĽZ na rok 2019, ktorý nájdete na: https://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2019/

 

1.7.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle:
Usmernenie č. 3 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122018_vyzva_opvai-mhdp2018122-21/
Informácia pre prijímateľov k preukazovaniu splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa v rámci dopytovo – orientovaných projektov OP VaI
https://www.opvai.sk/media/100863/informacia-k-podmienke-bezuhonnosti.pdf

 

1.7.2019 Oznam
OP ĽZ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia 7. kola je stanovený na 15.10.2019.