Oznamy oddelení

Doručovanie písomností správcom dane daňovému subjektu a QR-kód

Oddelenie
Oddelenie daní a poplatkov

Doručovanie písomností správcom dane daňovému subjektu a QR-kód

 1. Ak má daňovník alebo poplatník zriadenú schránku na www.slovensko.sk označenú ako “aktívna na doručovanie” rozhodnutie alebo iné písomnosti z daňového konania doručuje správca dane len elektronicky do zriadenej schránky daňového subjektu do tejto schránky s fikciou doručovania.
 2. Ak nemá daňovník alebo poplatník zriadenú schránku na www.slovensko.sk aktívnu na doručovanie (napr. schránka je len “vytvorená” alebo “aktívna” alebo “zrušená” …)  rozhodnutie alebo iné písomnosti z daňového konania doručuje správca dane poštou do vlastných rúk daňového subjektu; aj v tomto prípade platí fikcia doručovania, ak daňový subjekt v odbernej lehote 15 dní písomnosť neprevezme.

Elektronické doručovanie úradných písomností cez www.slovensko.sk vrátane príloh v zmysle zákona e-Governmente ako aj v zmysle daňového poriadku má rovnaké právne účinky ako doručovanie písomností v listinnej podobe. Orgán verejnej moci (ďalej len „správca dane“) doručuje písomnosti z daňového konania len elektronicky v zmysle zákona o e-Governmente vždy s fikciou doručovania. Elektronická správa (o doručení písomnosti) sa považuje za doručenú, ak sa potvrdí notifikáciou o doručení (deň, hodina, minúta a sekunda doručenia sa uvádza na elektronickej doručenke), ale aj  vtedy, ak uplynie úložná lehota (15 dní) a potvrdí sa notifikáciou neprevzatie v odbernej lehote.

Doručovanie rozhodnutí za rok 2019

 • Doručovanie rozhodnutí na daň z nehnuteľností
  • právnickým osobám a podnikateľom – sú doručované rozhodnutia od 15.04.2019 (jednotlivo) postupne do elektronickej schránky daňového subjektu alebo poštou, len ak nemajú zriadenú aktívnu schránku na doručovanie,
  • fyzickým osobám sa doručujú rozhodnutia od 06.06.2019 postupne do elektronickej schránky daňového subjektu alebo poštou, len ak nemajú zriadenú aktívnu schránku na doručovanie.
 • Doručovanie rozhodnutí na daň za psa
  • právnickým osobám – sú doručované rozhodnutia od 01.02.2019 (jednotlivo) postupne do elektronickej schránky daňového subjektu alebo poštou, ak nemajú zriadenú aktívnu schránku na doručovanie,
  • fyzickým osobám – sa doručujú rozhodnutia od 15.02.2019 postupne do elektronickej schránky daňového subjektu alebo poštou, len ak nemajú zriadenú aktívnu schránku na doručovanie.
 • Doručovanie rozhodnutí za komunálny odpad
  • právnickým osobám – sú doručované rozhodnutia od 01.02.2019 postupne do elektronickej schránky daňového subjektu alebo poštou, len ak nemajú zriadenú aktívnu schránku na doručovanie,
  • fyzickým osobám – od 23.04.2019 sa doručujú rozhodnutia do elektronickej schránky daňového subjektu, ak nemajú zriadenú elektronický schránku “aktívnu na doručovanie” rozhodnutia sa doručujú hromadne poštou od 29.04.2019 do vlastných rúk.

QR – kód v rozhodnutiach

Správca dane v roku 2019 uvádza QR kód len na niektorých rozhodnutiach (napr. rozhodnutie na daň z nehnuteľností na rok 2019, rozhodnutie na daň za psa na rok 2019, rozhodnutie na poplatok za komunálny odpad na rok 2019, výzva na úhradu daňového nedoplatku …). QR kód obsahuje všetky potrebné údaje pre úhradu dane alebo poplatku. Na prečítanie QR kódu bude daňový subjekt potrebovať aplikáciu od svojej banky nainštalovanú v mobilnom telefóne. Po načítaní takouto aplikáciou sa údaje z QR kódu dešifrujú a platba sa môže jednoduchšie zrealizovať.