Oznamy mesta

Oznámenie o začatí preskúmania platného Územného plánu mesta Banská Bystrica

V zmysle oznámenia o začatí preskúmania platného Územného plánu mesta Banská Bystrica podľa § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) je možné podávať požiadavky na úpravu, opravu resp. zmeny v ÚPN M B. Bystrica písomne, prípadne je možné k nim pripojiť fotografie alebo mapy s detailnejším zakreslením uvedených pripomienok a požiadaviek. Požiadavky by mali obsahovať popis súčasného stavu a návrh riešenia. Prílohou návrhu musí byť identifikácia vlastníckych vzťahov v predmetnom území. Platný Územný plán mesta Banská Bystrica je zverejnený k nahliadnutiu na internetovej stránke mesta www.banskabystrica.sk a na Mestskom úrade Banská Bystrica, oddelenie územného plánu.