Oznamy mesta

Oznámenie o realizácií výberového konania Asistent/ka osvety zdravia

Termín výberového konania: 26.11.2019 – 6.12.2019
Pozícia Asistent/ka osvety zdravia
Predpokladaný dátum nástupu: 01.01.2020

Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu na pozíciu asistenta podpory zdravia:

Vzdelanie : ukončená povinná školská dochádzka – podmienka, nižšie stredné alebo úplné stredné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou – výhoda,

Jazykové znalosti: základná znalosť slovenského jazyka – podmienka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarský, nárečie) – podmienka,

Miesto pobytu: trvalý alebo prechodný pobyt v obci uvedenej vo výzve pre výber ľudských zdrojov na pozíciu AOZ – Výhoda,

Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite doterajšej pôsobnosti, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce – výhoda,

Ďalšie požiadavky/výhody: vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť – podmienka.

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite:

  • Životopis v štruktúre Europas
  • vyplnený dotazník k danej pracovnej pozícii
  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysvedčenia, resp. diplomu; nemusí byť overená notárom),
  • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 6.12.2019 (piatok) pre poštové aj elektronické prihlásenie (pri poštovej zásielke je rozhodujúca pečiatka na obálke).

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme e-mailom na adresu: maria.fumacova@zdraveregiony.eu

Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – NP Zdravé komunity 2 B – APZ“. Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

Predpokladaný termín realizácie osobných pohovorov bude v dňoch 09. – 12.12.2019.

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia dňa 16.12.2019 vyberie úspešného uchádzača/ku a navrhne uzavrieť s ním pracovnú zmluvu s nástupom k 1.01.2020

Mzda je stanovená podľa zákona – minimálna mzda pre rok 2020 je 580 €.

V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese maria.fumacova@zdraveregiony.eu, prípadne telefonicky na 0905 817 767.