Oznamy mesta

Záväzná prihláška k účasti na 364. Radvanskom jarmoku

Mesto Banská Bystrica pripravuje už 364. Radvanský jarmok, ktorý bol v roku 2011 oficiálne zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Je našim záujmom pripraviť výnimočné podujatie hodné tohto zápisu.

Príležitostný trh 364. Radvanský jarmok sa bude konať na verejných priestranstvách mesta Banská Bystrica
od 8. do 11. septembra 2022.

Záujemcovia o účasť na príležitostnom trhu môžu doručiť záväzné prihlášky spolu s povinnými prílohami osobne alebo poštou na adresu:

Mesto Banská Bystrica
Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
Oddelenie kultúry
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

prípadne e-mailom na adresu: eva.chmelikova@banskabystrica.sk

Uzávierka pre podávanie záväzných prihlášok je 19. augusta 2022. Prihlášky zaslané bez povinných príloh, nepodpísané a po termíne nebudú akceptované.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky (+421 48 4330 622) alebo e-mailom (eva.chmelikova@banskabystrica.sk).

Záväzné prihlášky podľa sortimentu tovaru a druhu poskytovaných služieb sa nachádzajú v časti Dokumenty, žiadosti a tlačivá.