Úradné sekcie

Stavebný odbor

 • tvorí koncepcie, riadi, koordinuje a kontroluje činnosť oddelení začlenených do odboru (oblasť stavebného poriadku, dopravných stavieb, životného prostredia),
 • stanovuje stratégiu a politiku činnosti oddelení vo svojej riadiacej činnosti,
 • reprezentuje mesto na rokovaní s orgánmi samosprávy, štátnej správy alebo subjektmi podnikateľského alebo nepodnikateľského sektora,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva, mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • zodpovedá za kvalitu podkladov a materiálov predkladaných do mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií,
 • zodpovedá za efektívnosť hospodárenia zverených oddelení,
 • zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti územného plánovania, územného rozhodovania a stavebného poriadku, štátneho stavebného dohľadu a správy na miestnych a účelových komunikáciách,
 • vykonáva činnosti cestného správneho orgánu v zmysle platnej legislatívy,
 • podieľa sa na tvorbe koncepcie bytovej politiky mesta,
 • plní úlohy vyplývajúce z PHSR, rozvojového programu mesta a ostatných strategických dokumentov mesta,
 • spracováva podklady k rozpočtu, kontroluje a vyhodnocuje plnenie rozpočtu, navrhuje zmeny a rozpočtové opatrenia,
 • zabezpečuje podklady a návrhy na spracovanie zmlúv, ktoré sa týkajú činnosti odboru,
 • zastupuje mesto na základe zákonného zmocnenia alebo splnomocnenia oprávnenou osobou,
 • vedie evidencie zmlúv týkajúce sa činnosti oddelení a zabezpečuje ich priebežné vyhodnocovanie,
 • spracováva stanoviská k externým materiálom, pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení a interných právnych noriem a pokynov týkajúcich sa činnosti odboru,
 • spolupracuje pri prešetrovaní petícií a sťažností v rozsahu vymedzenej odbornej pôsobnosti,
 • vybavuje podnety, návrhy a interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva,
 • pripravuje materiály do mestského zastupiteľstva za jednotlivé oblasti,

Oznamy

Agendy

Sekcie: