Odbory

Odbor územného plánovania a architekta mesta

 • plní úlohy mesta ako orgánu územného plánovania,
 • tvorí koncepcie, riadi, koordinuje a kontroluje činnosť oddelení začlenených do odboru (oblasť územného plánu, riadenia územného rozvoja mesta, územnotechnických informácii a podkladov),
 • stanovuje stratégiu a politiku činnosti oddelení vo svojej riadiacej činnosti,
 • zabezpečuje činnosť obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov
 • zabezpečuje napĺňanie územného plánu a všetkých úloh spojených s územnoplánovacími podkladmi a dokumentáciami mesta,
 • plní úlohy vyplývajúce z PHSR, rozvojového programu mesta a ostatných strategických dokumentov mesta
 • podieľa sa na tvorbe koncepcie bytovej politiky mesta,
 • koordinuje schválené a overuje nové rozvojové zámery na miestnej a na regionálnej úrovni,
 • reprezentuje mesto na rokovaní s orgánmi samosprávy, štátnej správy alebo subjektmi podnikateľského alebo nepodnikateľského sektora,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva, mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • zodpovedá za kvalitu podkladov a materiálov predkladaných do mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií,
 • vybavuje podnety, návrhy a interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva,
 • spracováva podklady k rozpočtu, kontroluje a vyhodnocuje plnenie rozpočtu, navrhuje zmeny a rozpočtové opatrenia,
 • zodpovedá za efektívnosť hospodárenia zverených oddelení,
 • zabezpečuje podklady potrebné na spracovanie zmlúv, ktoré sa týkajú činnosti odboru,
 • vedie evidencie zmlúv týkajúce sa činnosti oddelení a zabezpečuje ich priebežné vyhodnocovanie,
 • spracováva stanoviská k externým materiálom, pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení a interných právnych noriem a pokynov týkajúcich sa činnosti odboru,
 • spolupracuje pri prešetrovaní petícií a sťažností v rozsahu vymedzenej odbornej pôsobnosti,

Oddelenia: