Úradné sekcie

Odbor informatizácie a digitalizácie

 • tvorí koncepcie, riadi, koordinuje a kontroluje činnosť oddelení organizačne začlenených do odboru
 • určuje stratégiu a politiku činnosti oddelení vo svojej riadiacej činnosti,
 • reprezentuje mesto na rokovaní s orgánmi samosprávy, štátnej správy alebo subjektmi podnikateľského alebo nepodnikateľského sektora,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva, mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • zodpovedá za kvalitu podkladov a materiálov predkladaných do mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií,
 • riadi efektívnosť oddelení vo svojej pôsobnosti

Na úseku systémových aplikácií geografického informačného systému (GIS):

 • zabezpečuje správu a rozvoj integrovaného informačného systému, GIS, webovej stránky mesta a intranetu,
 • zabezpečuje tvorbu a spravovanie digitálnej technickej mapy mesta,
 • zabezpečuje prevádzku, aktualizáciu a rozvoj GIS portálu mesta,
 • je správcom digitálnych mapových podkladov mesta a zabezpečuje ich pravidelnú aktualizáciu,
 • spolupracuje s príslušnými orgánmi na úseku evidencie nehnuteľností a mapových podkladov, ako aj geodetických a kartografických diel.

Oznamy

Agendy

Sekcie: