Odbory

Odbor informatizácie a digitalizácie

  • tvorí koncepcie, riadi, koordinuje a kontroluje činnosť oddelení organizačne začlenených do odboru
  • určuje stratégiu a politiku činnosti oddelení vo svojej riadiacej činnosti,
  • reprezentuje mesto na rokovaní s orgánmi samosprávy, štátnej správy alebo subjektmi podnikateľského alebo nepodnikateľského sektora,
  • zúčastňuje sa na zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva, mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
  • zodpovedá za kvalitu podkladov a materiálov predkladaných do mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií,
  • riadi efektívnosť oddelení vo svojej pôsobnosti

Oddelenia: