Odbory

Ekonomický odbor

 • tvorí koncepcie, riadi, koordinuje a kontroluje činnosť oddelení organizačne začlenených do odboru (oblasť ekonomiky),
 • stanovuje stratégiu a politiku činnosti oddelení vo svojej riadiacej činnosti,
 • reprezentuje Mesto Banská Bystrica na rokovaní s orgánmi samosprávy, štátnej správy alebo subjektami podnikateľského alebo nepodnikateľského sektora,
 • zodpovedá za koordináciu úloh vyplývajúcich z PHSR a iných strategických dokumentov Mesta Banská Bystrica,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva, mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • zodpovedá za kvalitu podkladov a materiálov predkladaných do mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií,
 • zaisťuje včasné, aktuálne a presné správy o stave finančných zdrojov a výsledkoch hospodárenia Mesta Banská Bystrica prednostovi MsÚ, poskytuje finančné analýzy a odporúčania pre rozhodnutie Mesta Banská Bystrica,
 • zodpovedá za efektívnosť hospodárenia zverených oddelení,
 • v daňovej oblasti zabezpečuje kompletný výber a správu daní na úrovni samosprávy,
 • metodicky riadi a koordinuje rozpočtové a finančné vzťahy organizačných útvarov mesta a organizácií zriadených mestom,
 • zabezpečuje predbežnú finančnú kontrolu finančných transakcií na úrovni mesta,
 • zabezpečuje podklady a návrhy na spracovanie zmlúv, ktoré sa týkajú činnosti odboru,
 • zastupuje mesto na základe zákonného zmocnenia alebo splnomocnenia oprávnenou osobou
 • vedie evidencie zmlúv týkajúce sa činnosti oddelení a zabezpečuje ich priebežné vyhodnocovanie,
 • spracováva stanoviská k externým materiálom, pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení a interných právnych noriem a pokynov týkajúcich sa činnosti odboru,
 • pripravuje podklady pre činnosť príslušnej komisie mestského zastupiteľstva a vedie jej agendu,
 • spolupracuje pri prešetrovaní petícií a sťažností v rozsahu vymedzenej odbornej pôsobnosti,
 • vybavuje podnety, návrhy a interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva,
 • pripravuje materiály do mestského zastupiteľstva za jednotlivé oblasti,

Oddelenia: