Informácie ku koronavírusu

Základné školy, materské školy, detské jasle

Od piatka, 13. marca 2020 zatvára mesto Banská Bystrica základné školy, ZUŠ, CVČ,  materské školy a Mestské detské jasle vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Od pondelka, 16. marca 2020 platia nariadenia centrálneho Krízového štábu SR. Základné školy, ZUŠ, CVČ,  materské školy a Mestské detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sú zatvorené až do odvolania. Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu nájdete TU.

Poplatky za škôlku či družinu sú pozastavené až do odvolania

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 26. marca 2020 ostávajú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania aj v Banskej Bystrici. V tejto súvislosti informujeme rodičov, resp. zákonných zástupcov detí, že úhrady príspevkov za materské školy, školské kluby, poplatky za základnú umeleckú školu, centrum voľného času a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú od apríla až do odvolania pozastavené. 

Upozorňujeme, že v prípade ZUŠ a CVČ platí nasledovné:

  • Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v ZUŠ prijaté od rodičov, resp. zákonných zástupcov za druhý polrok 2020, sa vracať nebudú z dôvodu aktívnej výučby prostredníctvom rôznych komunikačných platforiem.
  • Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v CVČ prijaté od rodičov, resp. zákonných zástupcov za druhý polrok 2020, sa vracať nebudú z dôvodu aktívnej prevádzky CVČ a prípravy na prázdninovú činnosť.

Termíny zápisov detí do prvých ročníkov ZŠ sa zmenili, uskutočnia sa bez prítomnosti detí

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. marca 2020 o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a o prerušení prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania, určil zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 na obdobie od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020.

Miesto a čas zápisu určuje VZN č. 2/2016 mesta Banská Bystrica. V súlade s citovaným rozhodnutím, zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa uskutoční v dvoch termínoch:  

  • 16. apríla 2020, v čase od 9.00 do 15.00 hod.
  • 17. apríla 2020, v čase od 9.00 do 12.00 hod.

Zápisy sa uskutočnia bez osobnej prítomnosti detí. Postačujúca je prítomnosť jedného zákonného zástupcu. Viac informácií nájdete TU.

O zápisoch do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budeme informovať v najbližšom čase.

Prílohy na stiahnutie