Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o.

Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o.

Názov neziskovej organizácie:   Európsky olympijský festival mládeže  Banská Bystrica 2021, n.o.;

Sídlo neziskovej organizácie:     Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica

IČO:                                                    52 475 808

Zakladateľ neziskovej organizácie:  

Mesto Banská Bystrica
Sídlo:  Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica,
www.banskabystrica.sk

IČO :  00 313 271

Zastúpený:  Ján Nosko, primátor Mesta Banská Bystrica

Dátum založenia: 06.06.2019

 

Nezisková organizácia Spolu sme Bystrica, n.o. bola založená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov zakladacou listinou schválenou uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 152/2019-MsZ dňa 6.6.2019. Zaregistrovaná bola dňa 11.06.2019 na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore všeobecnej vnútornej správy pod č. OVVS/NO-8/2019.

Nezisková organizácia sa zakladá na poskytovanie týchto všeobecne prospešných služieb:

a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt;
b) podpora iniciatívy spájajúcej šport s kultúrou a výchovou;
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu, najmä:
▪ atletika, plávanie, judo, basketbal, gymnastika, cyklistika, tenis, hádzaná, volejbal a triatlon;
d) šírenie a popularizovanie základných princípov a hodnôt športu a olympizmu;
e) rozvoj športového dedičstva;
f) podpora harmonického rozvoja človeka, vzájomného porozumenia a priateľstva medzi mládežou, medzi národmi a prehlbovania mierového spolužitia v duchu myšlienok olympizmu;
g) výchova športovcov k vysokej výkonnosti a všestrannej dokonalosti;
h) udržiavanie a podpora športovej etiky a dobrého správania sa v športe v duchu fair play;
i) výchova športovcov smerujúca k udržiavaniu zákazu násilia, diskriminácie, rasovej a etnickej neznášanlivosti;
j) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva;
k) povzbudzovanie a podpora zodpovedného prístupu k problémom životného prostredia prostredníctvom športu;
l) šírenie osvety proti dopingu a všetkým formám ovplyvňovania výsledkov a korupcie;
m) ochrana bezúhonných športovcov a integritu športu;
n) služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti.

 

Členovia správnej rady

  1. Ján Nosko
  2. Jakub Gajdošík
  3. Martin Adamec
  4. Beáta Farkašová
  5. Mgr. Ivan Šabo
  6. Anton Siekel
  7. Jozef Liba

Členovia dozornej rady

  1. Ing. Milan Lichý
  2. JUDr. Juraj Džmura
  3. Mgr. Zuzana Detková

 Riaditeľ neziskovej organizácie

PaedDr. Peter Korčok, PhD. MBA

Povinne zverejňované informácie