Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 4.2.2020

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 28. 1. 2020

 

P O Z V Á N K A

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 4. február 2020 (utorok) o 9.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Návrh na zmenu Komisií Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č…/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2018 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Postup Mesta Banská Bystrica pri využívaní súťaží návrhov pri obstarávaní služieb v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva
Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2020, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk na území mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2015 – Prevádzkové poriadky pohrebísk na území mesta
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

12. Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica – zmena – žiadosť o odklad
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

13. Informácia o stave sústavy verejného osvetlenia v meste Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

14. Zmena zástupcu Mesta Banská Bystrica v Predstavenstve STEFE Banská Bystrica, a.s.
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2019
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

16. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 10.12.2019 do 28.1.2020
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

17. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 10. decembra 2019
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

18. Interpelácie poslancov

19. D i s k u s i a

20. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Informatívne správy:

– Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie
– Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
– Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
– Informatívna správa k plneniu uznesenia MsZ č. 389/2019 – MsZ z 10.12.2019

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ
2. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES
3. riaditeľa MBB a.s.
4. vedúcich zamestnancov MsÚ
5. náčelníka MsP
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia