Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 23.6.2020

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 15. 6. 2020

 

P O Z V Á N K A

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m

11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 23. jún 2020 (utorok) o 9.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2019
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica – žiadosť o odklad
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Návrh na schválenie účelu použitia rezervného fondu
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

12. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2020 o ustanovení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15. Územný plán mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky č. 5 a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č……/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky č.5
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

16. Návrh na vyňatie pamätihodností mesta zo Zoznamu pamätihodností mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

17. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu „Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici“
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

18. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2020 k 31. 12. 2019
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

19. Správa o činnosti Mestskej polície v Banskej Bystrici za rok 2019
Predkladá: PhDr. Ivan Holík, náčelník MsP

20. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2020
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

21. Voľba člena – neposlanca v Komisii MsZ pre modernú samosprávu
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

22. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 2/2020 – kontrolu plnenia zmluvných vzťahov v roku 2019, vyplývajúcich zo zmluvy o dielo č. 484/2005/RDKS v zmysle platných dodatkov, uzatvorenú medzi Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou PROGRES – HL, s.r.o.
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

23. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 4/2020 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 2. polroku 2018 kontroly poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov v roku 2017 z rozpočtu Mesta Banská Bystrica Dopravnému podniku mesta Banská Bystrica, a.s.
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

24. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 7/2020 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 1. polroku 2019 – kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve Základnej umeleckej školy J. Cikkera k 31. 12. 2018
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

25. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 9/2020 – kontrolu zákonnosti postupu Mesta B. Bystrica pri verejnom obstarávaní v súvislosti so zadávaním zákazky na predmet „Rámcová dohoda o dodávke licencií Office 365 Business“, vyhlásenej dňa 18.11. 2019 pod identifikátorom č. Z201935359, OF-205692
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

26. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 10/2020 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 1. polroku 2019 – vedenia a vyúčtovania autodopravy v podmienkach MsÚ Banská Bystrica v 1. štvrťroku 2018
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

27. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 11/2020 –kontrolu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Základnej škole, Spojová 14 , Banská Bystrica k 31. 12. 2019
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

28. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II. polrok 2020
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

29. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 28.04.2020 do 16.06.2020
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

30. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 28. apríla 2020
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

31. Interpelácie poslancov

32. D i s k u s i a

33. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Informatívne správy:

– Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie
– Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
– Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
– Informatívna správa o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Banská Bystrica k 31. 12. 2019
– Informatívna správa Mesta Banská Bystrica o ekonomických dopadoch pandémie COVID-19 č. 2
– Správa o hospodárení organizácie ZAaRES za rok 2019
– Informatívna správa o stave prípravy Mesta Banská Bystrica na projekt „EYOF 2021“

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ
2. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES
3. riaditeľa MBB a.s.
4. vedúcich zamestnancov MsÚ
5. náčelníka MsP
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia