Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 22.9.2020

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 16. 9. 2020

 

P O Z V Á N K A

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m  12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na 22. september 2020 (utorok) o 9.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Zoznam neupotrebiteľného hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2020
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Výročná správa konsolidovaného celku Mesta Banská Bystrica za rok 2019
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 5
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia a účelu použitia rezervného fondu
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. xx/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

13. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

14. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do mestskej školskej rady a do rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15. Správa o preskúmaní aktuálnosti územného plánu Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

16. Návrh na začatie obstarávania Územného plánu zóny Nový Graniar – časť A východ, Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

17. Územný plán mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky č. 6 – žiadosť o odklad
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

18. Prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 122/20/6601-6 zo dňa 27.08.2020 a protestu prokurátora č. Pd 123/20/6601-6 zo dňa 08.09.2020
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

19. Schválenie zástupcov Mesta Banská Bystrica do orgánov neziskových organizácií založených Mestom Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

20. Voľba člena – neposlanca do Komisie MsZ pre mestské časti
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

21. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 8/2020 – kontrolu plnenia zmluvných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o nájme vymedzených úsekov miestnych komunikácií (parkovacích miest) na dočasné parkovanie motorových vozidiel a prevádzke parkovacích miest č. 2026/2015/PS-UMK v roku 2019 uzatvorenú medzi Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou EEI, s.r.o.
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

22. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 12/2020 – kontrolu postupov Stavebného úradu Banská Bystrica v roku 2019 v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

23. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 13/2020 – kontrolu použitia a vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov Súkromnej základnej škole U Filipa, Ružová 14, Banská Bystrica z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v roku 2019 na činnosť školského klubu detí
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

24. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 14/2020 – kontrolu použitia a vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov Súkromnej umeleckej základnej škole Róberta Tatára, Okružná 2, Banská Bystrica z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v roku 2019
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

25. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 15/2020 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 2. polroku 2019 – kontrole č. 13/2019 – poskytnutia a čerpania účelových finančných prostriedkov formou dotácií v roku 2017 z rozpočtu Mesta Banská Bystrica – odd. odpad. hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

26. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 16/2020 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole vykonanej v 2. polroku 2019 – kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti Mestského úradu v Banskej Bystrici pri poskytovaní dotácií vo verejnom záujme v prospech dopravcu SAD Zvolen zabezpečujúceho mestskú hromadnú dopravu na území mesta Banská Bystrica od predchádzajúcej kontroly, teda za obdobie nasledujúce po období, za ktoré bola naposledy predmetná kontrola v SAD Zvolen
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

27. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 23. 06. 2020 do 14. 09. 2020
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

28. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 23. júna 2020
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

29. Interpelácie poslancov

30. D i s k u s i a

31. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Informatívne správy:

 • Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie
 • Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
 • Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
 • Informatívna správa Mesta Banská Bystrica o ekonomických dopadoch pandémie COVID-19 č. 3
 • Informatívna správa o úverovej politike Mesta Banská Bystrica
 • Informatívna správa Likvidačno-škodovej komisie Mesta Banská Bystrica o riešení a odpísaní pohľadávok v roku 2019
 • Informatívna správa o organizačných zmenách na Mestskom úrade v Banskej Bystrici v roku 2020
 • Informatívna správa o stave prípravy Mesta Banská Bystrica na projekt „EYOF 2021“

 

Na zasadnutie pozývam:

 1. poslancov MsZ
 2. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES
 3. riaditeľa MBB a.s.
 4. vedúcich zamestnancov MsÚ
 5. náčelníka MsP
 6. zástupcu okresnej prokuratúry
 7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
 8. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia