Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 10.11.2020

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 3. 11. 2020

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m  13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 10. november 2020 (utorok) o 9.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Výročná správa konsolidovaného celku Mesta Banská Bystrica za rok 2019

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 6

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Dodatok č. 2 k Zásadám zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Dodatok č. 7 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica – žiadosť o odklad

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestskej polície Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

12. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

13. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 1. polroka 2020

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

14. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 6/2020 – kontrolu procesu verejného obstarávania zhotoviteľa mostu cez rieku Hron v mestskej časti Iliaš a plnenia vysúťažených podmienok

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

15. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 17/2020 – kontrolu postupu predĺženia zmluvy o výkone vo verejnom záujme č. 490/2005/RDKS uzatvorenej medzi Mestom Banská Bystrica a SAD Zvolen, a.s. v roku 2018

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

16. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 18/2020 – kontroly vybavovania petícií v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica za roky 2018, 2019

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

17. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 19/2020 – kontrolu procesu verejného obstarávania na zabezpečenie služby letnej a zimnej údržby chodníkov vo vlastníctve a správe Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

18. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 22.9.2020 do 27.10.2020

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

19. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 22. septembra 2020

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

20. Interpelácie poslancov

21. D i s k u s i a

22. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Informatívne správy:

– Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informatívna správa o stave prípravy Mesta Banská Bystrica na projekt „EYOF 2022“

– EYOF Banská Bystrica 2022, n.o. – Výročná správa za rok 2019

– Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, n.o. – Výročná správa za rok 2019

– Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. – Výročná správa za rok 2019

– SPOLU SME BYSTRICA n.o. – Výročná správa za rok 2019

– STADETORE, n.o. – Výročná správa za rok 2019

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ

2. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES

3. riaditeľa MBB a.s.

4. vedúcich zamestnancov MsÚ

5. náčelníka MsP

6. zástupcu okresnej prokuratúry

7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie

8. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia