Aktuality

Pozvánka na 4. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 8.9.2020

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 28. 8. 2020

 

P O Z V Á N K A

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §-u 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici z v o l á v a m

 

IV. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 8. september 2020 (utorok) o 13.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych pôsobností mesta z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ
2. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES
3. riaditeľa MBB a.s.
4. vedúcich zamestnancov MsÚ
5. náčelníka MsP
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia