Aktuality

Pozvánka na 3. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 26.5.2020

Ján Nosko
primátor
mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 19. 5. 2020

 

P O Z V Á N K A

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §-u 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici z v o l á v a m

III. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 26. máj 2020 (utorok) o 13.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení neskorších zmien
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 17/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia