Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 5.11.2019

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 29. 10. 2019

 

P O Z V Á N K A

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m
7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 5. november 2019 (utorok) o 9.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o miestnych daniach a poplatkoch – žiadosť o odklad
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 7
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Organizačný poriadok Mestskej polície Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Komplexné posúdenie technického stavu chráneného pamiatkového objektu Hámor – informácia
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica v platnom znení; Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2019 – Trhový poriadok trhoviska na Nám. Ľ Štúra č. 32 – pred OC Kaufland v Banskej Bystrici
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Doplňujúce voľby prísediacich Okresného súdu v Banskej Bystrici na funkčné obdobie 2018-2022
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

12. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 16/2019 – kontroly dodržiavania zákonnosti pri obsadzovaní pozícií riaditeľov materských škôl zriadených Mestom Banská Bystrica za rok 2018
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

13. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 1. polroka 2019
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

14. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 24.09.2019 do 29.10.2019
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

15. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 24. septembra 2019
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

16. Interpelácie poslancov

17. D i s k u s i a

18. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Informatívne správy:

– Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie
– Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
– Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
– Informatívna správa o činnosti Divadla z Pasáže za rok 2018
– Informatívna správa o stave MBB a.s. k 31.12.2018
– Informatívna správa o stave MBB a.s. k 30.06.2019

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ
2. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES
3. riaditeľa MBB a.s.
4. vedúcich zamestnancov MsÚ
5. náčelníka MsP
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia