Aktuality

3. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 19.8.2019 – UPOZORNENIE

U P O Z O R N E N I E

III. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, ktoré sa malo uskutočniť dňa 19. augusta 2019 o 9.00 hod. vo Veľkej sieni Mestského úradu sa na základe rozhodnutia primátora mesta konať nebude.

Organizačné oddelenie
Mestského úradu v Banskej Bystrici

 


Ján Nosko
primátor
mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 13. 8. 2019

 

P O Z V Á N K A

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §-u 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici z v o l á v a m

III. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 19. august 2019 (pondelok) o 9.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Návrh na schválenie Spoločenskej zmluvy na implementáciu projektu financovaného z programu „Horizont 2020“
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ
2. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES
3. riaditeľa MBB a.s.
4. vedúcich zamestnancov MsÚ
5. náčelníka MsP
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica

Prílohy na stiahnutie