Aktuality

Pozvánka na 2. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 6.6.2019

Ján Nosko
primátor
mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 31. 5. 2019

 

P O Z V Á N K A

 

  V zmysle  §-u  12,  ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom  zriadení  v  znení neskorších predpisov a §-u 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici  z v o l á v a m  

2. mimoriadne zasadnutie Mestského  zastupiteľstva  v Banskej Bystrici

na 6. jún 2019 (štvrtok) o 9.00 hod.

 do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Návrh na založenie neziskovej organizácie Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o.

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Na zasadnutie pozývam:

  1. poslancov MsZ
  2. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES
  3. riaditeľa MBB a.s.
  4. vedúcich zamestnancov MsÚ
  5. náčelníka MsP
  6. zástupcu okresnej prokuratúry
  7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
  8. občanov mesta Banská Bystrica

Priamy prenos zasadnutia 6.6.2019

Materiál na zasadnutie 6.6.2019

Prílohy na stiahnutie