Agendy

Zníženie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD – Občan

Zníženie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD

Informácie

Žiadateľ

Žiadateľom o zníženie príspevku na činnosť ŠKD môže byť zákonný zástupca dieťaťa,  ktorému  bolo  doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD. V rozhodnutí je zároveň určená mesačná výška príspevku na činnosť ŠKD.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Zákonný zástupca môže požiadať zriaďovateľa o zníženie príspevku na činnosť ŠKD až po vydaní rozhodnutia o  prijatí dieťaťa do ŠKD.

Povinné prílohy

Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávok v hmotnej núdzi.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poučenie

Písomnú žiadosť  s vyplnenými náležitosťami je potrebné doručiť zriaďovateľovi  ŠKD na adresu: Mesto Banská Bystrica, ul. Československej armády 26,  Banská Bystrica,  príp. osobne na Klientské centrum Mestského úradu, ul. Československej armády 26,  Banská Bystrica. Povinnou prílohou žiadosti tvorí  Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávok v hmotnej núdzi.

Podpisovanie

Zákonný zástupca,  ktorý žiada o zníženie príspevku na činnosť ŠKD.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou

Procesy po podaní žiadosti

Po doručení žiadosti, ktorej povinnú prílohu tvorí potvrdenie ÚPSVaR-u o poberaní dávok v  hmotnej núdzi,  zriaďovateľ vydá  Rozhodnutie o znížení mesačné príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, ktoré sa doručí žiadateľovi. Proti rozhodnutie je podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov ( Správny poriadok) prípustné podať odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia na Mesto Banská Bystrica. Žiadateľ má právo vzdať sa podania odvolania písomne doručením vzdania sa odvolania na adresu Mesta Banská Bystrica - Mestského úradu v Banskej Bystrici, alebo ústne do zápisnice pred právnym orgánom. V tom prípade sa rozhodnutie stáva právoplatným dňom vykonania tohto právneho úkonu, alebo dňom kedy bolo písomné vzdanie sa odvolania doručené správnemu orgánu.