Agendy

Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) – Podnikateľ

 • žiadosť o vydanie potvrdenia o trvaní evidencie SHR
 • o dočasné pozastavenie činnosti SHR
 • o zmenu v evidencii SHR
 • o vyradenie z evidencii SHR

Informácie

Žiadateľ

 • právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

 • žiadosť o vyradenie z evidencie SHR - originál vydaného osvedčenia o zápise do evidencie SHR
 • ostatné žiadosti - kópia vydaného osvedčenia o zápise do evidencie

Správne poplatky

správny poplatok vo výške 1,50 EUR Zák. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Úhrady

 • v hotovosti do pokladne MsÚ
 • prevodom na bankový účet MsÚ

Legislatíva

 • Zákon č.105/1990 o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov

Podpisovanie

vlastnoručne

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

po zdokladovaní žiadosti  a podpise vedúcou oddelenia vydávame potvrdenie :

 1.  o trvaní evidencie SHR
 2. o dočasnom pozastavení činnosti SHR
 3. o zmenu v evidencii SHR
 4. o vyradenie z evidencie SHR