Agendy

Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka o zmenu v evidencii SHR – Občan

Informácie

Žiadateľ

 • fyzická osoba - občan

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

 • kópia vydaného osvedčenia o zápise do evidencie SHR

Správne poplatky

 • vydanie potvrdenia o zmene priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise SHR podlieha zaplateniu správneho poplatku vo výške 1,50 €

 

Úhrady

 • v pokladni Mestského úradu, Oddelenie prvého príjmu – KC

Legislatíva

 • Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
 • Zák.č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Podpisovanie

 • SHR

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

 • registrácia o zmene v evidencii SHR