Agendy

Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka o vyradenie z evidencie SHR – Podnikateľ

Informácie

Žiadateľ

  • fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

  • bez poplatkov

Legislatíva

  • Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
  • Zák.č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Podpisovanie

  • SHR

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

  • registrácia žiadosti