Agendy

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta – Občan

  • Daňovník – fyzická osoba môže požiadať o vyhradenie jedného parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho trvalého pobytu a k vozidlu vo vlastníctve, resp. v užívaní žiadateľa. V žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta musí minimálne uviesť meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo daňovníka, miesto vyhradenia parkovacieho miesta bezprostredne súvisiaceho s miestom trvalého pobytu – ulica, pred alebo pri akom popisnom čísle objektu a maximálne dve evidenčné čísla vozidla, ktoré budú na dodatkovej tabuľke pre vyhradené parkovanie.

  • Daňovník – fyzická osoba, ktorá je splnomocnená užívať vozidlo právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa môže požiadať o vyhradenie jedného parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho trvalého pobytu a k vozidlu vo vlastníctve PO, resp. v užívaní PO. V žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta musí minimálne uviesť meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo daňovníka, miesto vyhradenia parkovacieho miesta bezprostredne súvisiaceho s miestom trvalého pobytu – ulica, pred alebo pri akom popisnom čísle objektu a maximálne dve evidenčné čísla vozidla, ktoré budú na dodatkovej tabuľke pre vyhradené parkovanie.

Informácie

Žiadateľ

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

Povinné prílohy

  • Kópia osvedčenia o evidencii (veľký technický preukaz)
  • Celková situácia dopravného značenia
  • Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení (vydané cestným správnym orgánom - oddelením dopravných stavieb)

Správne poplatky

Daňovník – fyzická osoba: 1,20 €/deň

Daňovník – fyzická osoba, ktorá je splnomocnená užívať vozidlo právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa: 1,80 €/deň

Sadzba

Daňovník – fyzická osoba: 0,10 € x 12 m² x deň

Daňovník – fyzická osoba, ktorá je splnomocnená užívať vozidlo právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa: 0,15 € x 12 m² x deň

Úhrady

bankovým prevodom, internet banking, pokladňa MsÚ (hotovosť, platobná karta), poštový poukaz

Legislatíva

  • Zákon 582/2004 Z.z
  • Zákon 563/2009 Z.z

Poučenie

V prípade, že žiadosť nebude obsahovať všetky povinné prílohy, považujeme ju za neúplnú a bude vybavená až po ich doplnení !

Podpisovanie

vlastnoručne, elektronický podpis

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

Vydanie rozhodnutia