Agendy

Žiadosť o pokračovanie vyhradeného parkovania a oslobodenie alebo zníženie dane – Podnikateľ

Daňovník, ktorý bol oslobodený alebo mu bola znížená daň v zmysle § 14, je povinný oznámiť správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím zdaňovacieho obdobia predĺženie vyhradeného parkovania s prehlásením, že dôvod, pre ktorý bol oslobodený alebo mu bola daň znížená, stále trvá.

Informácie

Žiadateľ

  • Oslobodenie a zníženie daneOd dane je oslobodené vyhradené parkovanie pre osoby ťažko zdravotne postihnuté (ďalej len „ŤZP“), ktoré sa preukážu platným Komplexným posudkom vydaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom je uvedené, že sú odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Tento dokument overí správca dane s originálom. V prípade, že individuálnu prepravu zabezpečuje rodinný príslušník, musí mať trvalé bydlisko totožné s adresou prepravovanej osoby.V prípade, že nejde o osoby ŤZP, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a preukážu sa platným Rozhodnutím vydaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým sa vyhovuje ich žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vyrubená daň je znížená o 50%.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

Povinné prílohy

  • Kópia preukazu ŤZP
  • Kópia parkovacieho preukazu ŤZP (v prípade, že ho vlastníte)

Správne poplatky

1,80 €/deň

100% oslobodenie od dane - držiteľ parkovacieho preukazu pre osoby ŤZP

50% zníženie dane - držiteľ preukazu ŤZP

Sadzba

0,15 € x 12 m² x 1 deň

Úhrady

bankovým prevodom, pokladňa MsÚ Banská Bystrica (hotovosť/platobná karta), internet banking, poštový poukaz

Legislatíva

  • Zákon č. 582/2004 Z.z.
  • Zákon č. 563/2009 Z.z.

Poučenie

Daňovník, ktorý bol oslobodený alebo mu bola znížená daň v zmysle § 14, je povinný oznámiť správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím zdaňovacieho obdobia predĺženie vyhradeného parkovania s prehlásením, že dôvod, pre ktorý bol oslobodený alebo mu bola daň znížená, stále trvá.

Podpisovanie

vlastnoručne, elektronický podpis

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

Vydanie  rozhodnutia