Agendy

Vydanie záväzného stanoviska (verejná lekáreň) – Podnikateľ

Informácie

Žiadateľ

  • Právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

  • Nájomná zmluva
  • Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva BB

Legislatíva

  • Zákon 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle ustanovenie § 4, ods. 3, pism. d) zákona č. 369/1990 Zb. o oecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Podpisovanie

  • Vlastnoručne

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou

Procesy po podaní žiadosti

  • Vydanie záväzného stanoviska k umiesteniu prevádzkarne (verejná lekáreň)