Agendy

Stravovanie v jedálňach – Občan

V jedálni sa poskytuje stravovanie občanovi mesta Banská Bystrica, ktorý

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

b) má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav

c) dovŕšil dôchodkový vek

 

Mesto Banská Bystrica prispieva svojim občanom na stravovanie v jedálňach. Výška príspevku na stravovanie sa určuje podľa príjmu v dvoch príjmových pásmach:

I. príjmové pásmo  – keď príjem občana predstavuje sumu do 400,00 € mesačne – Mesto Banská Bystrica uhrádza 35,00% ceny stravného lístka,

II. príjmové pásmo – keď príjem občana presiahne sumu 400,01 €  mesačne – občan si hradí plnú cenu stravného lístka.

 

Stravovanie občanov mesta Banská Bystrica je možné zabezpečovať v nasledovných jedálňach:

– Závodná jedáleň Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica,

– Agentúra sociálnych služieb, 9. mája 74, Banská Bystrica,

– KOMUCE, Krivánska 22, Banská Bystrica,

– ZpS Jeseň, Internátna 10, Banská Bystrica,

– DD a DSS Senium, Jilemnického 48, Banská Bystrica,

– ŠJ pri DM UMB, Tr. SNP 53, Banská Bystrica

 

Ak má občan, ktorý je v I. príjmovom pásme záujem o stravovanie v niektorej z jedální, uzatvára dohodu o zabezpečení stravovania s Mestom Banská Bystrica.

Ak má občan, ktorý je v II. príjmovom pásme záujem o stravovanie v niektorej z jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, uzatvára dohodu o zabezpečení stravovania s Mestom Banská Bystrica.

Ak má občan, ktorý je v II. príjmovom pásme záujem o stravovanie v niektorej z jedální zmluvného poskytovateľa (DD a DSS Senium a ŠJ pri DM UMB),uzatvára dohodu o zabezpečení stravovania priamo so zmluvným poskytovateľom stravy.

Povinnou prílohou žiadosti o poskytovanie sociálnej služby je potvrdenie o príjme žiadateľa za aktuálny kalendárny rok (aj ďalších spoločne posudzovaných osôb – manžel/ka)

 

Informácie