Agendy

Oznámenie o jednorazovej prevádzkovej dobe (uzavretá spoločnosť) – Občan

Informácie

Žiadateľ

  • Fyzická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Legislatíva

  • Zákon 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Poučenie

  • V prípade, že v prevádzkarni bude uzavretá spoločnosť, je prevádzkovateľ povinný vchod prevádzkarne označiť nápisom "uzavretá spoločnosť".
  • Prevádzková doba prevádzkarne a oznámenie označené registračnou pečiatkou Mesta musia byť v prevádzkarni prístupné kontrolným orgánom k nahliadnutiu.

Podpisovanie

  • Vlastnoručne

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou