Agendy

Integrované obslužné miesto obyvateľov – IOMO – Občan

Výpisy sa vydávajú len v riadnom pracovnom čase pre IOMO a to nasledovne:

Pondelok:    7,30 – 15,00
Utorok:         7,30 – 15,00
Streda:          7,30 – 15,00
Štvrtok:         Nestránkový deň
Piatok:          7,30 – 14,00

VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV
O vyhotovenie výpisu z registra trestov môže požiadať žiadateľ osobne alebo žiadateľ zastúpený splnomocneným zástupcom, pričom táto skutočnosť musí byť uvedená v predloženom splnomocnení. Splnomocnený zástupca musí zároveň predložiť originál dokladu, ktorým sa overuje totožnosť žiadateľa (splnomocniteľa) a originál dokladu, ktorým preukazuje svoju totožnosť splnomocnený zástupca.

Žiadateľ preukazuje svoju totožnosť nasledujúcimi spôsobmi:
ak je žiadateľom občan Slovenskej republiky:
■ originálnym občianskym preukazom alebo
■ originálnym cestovným dokladom a originálom rodného listu ak je žiadateľom cudzinec s povoleným pobytom na území SR
■ originálnym dokladom o povolení na pobyt vydaným v SR a originálnym rodným listom úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom – prekladateľom
■ alebo iným originálnym dokladom preukazujúcim totožnosť a originálnym rodným listom úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom – prekladateľom

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Využitím portálu ORSR je možné vyhľadať subjekt nasledovnými spôsobmi:
a) Žiadateľ pozná identifikačné číslo organizácie (IČO),
b) Žiadateľ pozná čiastočný alebo úplný názov subjektu.

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCVA
Výpis z listu vlastníctva na právne účely môže žiadateľ žiadať v podobe:
a) výpis z listu vlastníctva s vyznačenou plombou,
b) výpis z listu vlastníctva s rodným číslom vlastníka/-ov nehnuteľnosti,
c) úplného výpisu z listu vlastníctva,
d) čiastočného výpisu z listu vlastníctva v časti Vlastníci a iné oprávnené osoby z práva k nehnuteľnosti,
e) čiastočného výpisu z listu vlastníctva v časti Majetková podstata,
f) čiastočného výpisu z listu vlastníctva v časti Majetková podstata a v časti Vlastníci a iné oprávnené osoby z práva k nehnuteľnosti.

 

Poznámka: Výpisy sa vydávajú len v riadnom pracovnom čase pre IOMO

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Výpis z registra trestov na právne účely - na počkanie cca 20 minút
Odpis z registra trestov na právne účely - na počkanie cca 20 minút
Výpis z obchodného registra na právne účely - na počkanie cca 20 minút
Výpis z listu vlastníctva na právne účely - do 24 až 48 hodín od zadania žiadosti

Sadzba

Výpis z registra trestov na právne účely - 3,90 €
Odpis z registra trestov na právne účely - 3,90 €
Výpis z obchodného registra na právne účely - 4,50 €
Výpis z listu vlastníctva na právne účely - 7,90 €

Doručovanie

  • Osobne