Agendy

Integrované obslužné miesto obyvateľov – IOMO – Občan

Dovoľujeme si Vás informovať, že na základe novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),  ktorej gestorom je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sa navrhuje legislatívna úprava spočívajúca v zrušení inštitútu integrovaného obslužného miesta a konceptu asistovanej elektronickej úradnej komunikácie .

Novela zákona o e-Governmente, ktorá ruší inštitút integrovaných obslužných miest je aktuálne po schválení v Národnej rade SR, pričom v tejto časti nadobúda účinnosť 1. novembra 2022.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že prevádzkarne Integrovaných obslužných miest budú k 1. novembru 2022 zrušené a tým sa ruší povinnosť pre obce poskytovať služby IOMO na našom pracovisku.

 

 

Informácie