Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2011 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Schválené: 20.9.2011

Účinnosť: 15.10.2011

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle § 6 odst. 1 a § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. /2011, ktorým sa určujú názvy ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica.


 

§ 1

Týmto Všeobecne záväzným nariadením /ďalej VZN/ vydaným v súlade s § 2 b odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa určuje názov novovzniknutým uliciam v meste Banská Bystrica nasledovne:

a/ Lokalita I. - Pršianska terasa: Diamantová ulica
Zafírová ulica
Topásová ulica
Platinová ulica
Jantárová ulica
Rumelková ulica

b/ Lokalita II. - Stupy – Skalica: Smaragdová ulica

c/ Lokalita III. - Slnečné stráne II.: K lomu
Pod vysielačom
Cmárovo

d/ Lokalita IV. – za Moskovskou ulicou: Zadarská ulica
Vršacká ulica
Radomská ulica

e/ Lokalita V. – IBV Klinčok Ulica Svetozára Stračinu
Rudelinova ulica
Ulica Jakuba Pribicera
Ulica richtára Ondreja
Ulica Jána Móryho

f/ Lokalita VI. – Šalková centrum: Ponická ulica

g/ Lokalita VII. – Rakytovce východ- Dolné Lúky Bazová ulica
Brestová ulica
Jarabinová ulica

V prílohe č. 1. ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN, sú v situačnom pláne graficky znázornené navrhované názvy ulíc v meste Banská Bystrica


 

§ 2

a/ Lokalita I. – Pršianska terasa
Diamantová ulica je napojená na Medenú ulicu v smere od mesta po pravej strane, zložená
z dvoch vetiev. Podľa ÚPN-Z Pršianska terasa patrí do územnej lokality C4 a C5.
Zafírová ulica je napojená na Medenú ulicu v smere od mesta po pravej strane, východne od Diamantovej ulice. Podľa ÚPN-Z Pršianska terasa rozdeľuje územné lokality C1,C2 od lokality C4.

Topásová ulica sa nachádza po pravej strana v smere od mesta. Je napojená kolmo na Bronzovú ulicu. Podľa ÚPN-Z Pršianska terasa patrí do územnej lokality B4, B5

Platinová ulica nachádza sa po ľavej strane od hlavnej cesty v smere od mesta. Podľa ÚPN-Z Pršianska terasa patria do územnej lokality F. Napája sa na existujúcu Železnú ulicu.

Jantárová ulica nachádza sa po ľavej strane od hlavnej cesty v smere od mesta. Podľa ÚPN-Z Pršianska terasa patria do územnej lokality F. Napája sa na existujúcu Železnú ulicu.

Rumelková ulica nachádza sa po ľavej strane od hlavnej cesty v smere od mesta. Podľa ÚPN-Z Pršianska terasa patria do územnej lokality F. Napája sa na existujúcu Železnú ulicu.

b/ Lokalita II. - Stupy – Skalica:
Smaragdová ulica je v severnej časti Pršianskej terasy a zo západnej strany priamo susedí s chráneným areálom Malachovské skalky. Napája sa ulicu Stupy, s prepojením na Malachitovú ulicu na Pršianskej terase.

c/ Lokalita III. - Slnečné stráne II.
K lomu ulica je priamo napojená na cestu v smere na Vysielač, po ľavej strane od mesta.

Pod vysielačom je priamo napojená na ulicu Slnečné stráne po ľavej strane v smere od mesta.

Cmárovo je priamo napojená na ulicu Pod vysielačom, s ktorou tvorí okruh.

d/ Lokalita IV. – za Moskovskou ulicou:
Zadarská ulica je v novej lokalite individuálnej bytovej výstavby za Moskovskou ulicou

Vršacká ulica je v novej lokalite individuálnej bytovej výstavby za Moskovskou ulicou nad navrhovanou Zadarskou ulicou.

Radomská ulica je v novej lokalite individuálnej bytovej výstavby priamo napojená na Moskovskú ulicu.

e/ Lokalita V. – IBV Klinčok
Ulica Svetozára Stračinu - novovytvorená ulica odbočka vpravo od ulice Pod Banošom.

Rudelinova ulica prvá odbočka vpravo od navrhovanej ulice Svetozára Stračinu.

Ulica Jakuba Pribicera druhá odbočka vpravo z navrhovanej ulice Svetozára Stračinu.

Ulica richtára Ondreja ulica sa nachádza paralelne s navrhovanou ulica Jakuba Pribicera.

Ulica Jána Móryho navrhovaná ulica sa nachádza nad navrhovanou ulicou richtára Ondreja.


f/ Lokalita VI. – Šalková centrum

Ponická ulica navrhovaná ulica sa nachádza za mostom cez rieku Hron po ľavej strane komunikácie.

g/ Lokalita VII. – Rakytovce východ - Dolné Lúky

Bazová ulica navrhovaná ulia sa nachádza paralelne s existujúcou Rakytovskou cestou.

Brestová ulica navrhovaná ulica sa nachádza medzi Smrekovou ulicou a štátnou cestou I/66.

Jarabinová ulica navrhovaná ulica sa nachádza medzi Smrekovou ulicou a štátnou cestou I/66.


 

§ 3

Toto Všeobecne záväzné naradenie mesta Banská Bystrica č. 11/2011 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev na území mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 196/2011 zo dňa 20. septembra 2011 a nadobúda účinnosť dňom 15. októbra 2011.

 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta

dnes je: 21.2.2019

meniny má: Eleonóra

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

116105424

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka