Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014

 

sa konali v sobotu 15. novembra 2014

 

Výsledky:


 

Za primátora mesta Banská Bystrica bol zvolený:

 

Ján Nosko, MUDr.              počet platných hlasov: 9739            Nezávislý kandidát (NEKA)

 

 

Za poslancov mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici boli zvolení (31 poslancov):

 


Volebný obvod č. 1 – centrum, Majer, Uhlisko, Senica a Šalková

Viera Dubačová, Mgr. art.                               1939                   NEKA

Ludvik Nábělek, MUDr. PhD.                            1469                   Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS

Marcel Pecník, PhDr.                                      1447                   Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS

Pavol Katreniak, Mgr., Ing.                              1415                   NEKA

Stanislav Mičev, PhDr., Phd.                            1303                   Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS

Jozef Pikula, Ing. CSc.                                   1022                   NEKA

Ján Šabo, Ing.                                             1007                   Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS

 

Volebný obvod č. 2 – Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín a Uľanka

Ľubica Laššáková, PhDr.                                 616                    Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS

Katarína Čižmárová, Doc., RNDr., CSc.               565                    Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS

 

Volebný obvod č. 3 – Sásová a Rudlová

Martin Klus, Doc., PhDr., PhD., MBA                 1737                   NEKA

Vladimír Pirošík, Mgr.                                     1477                   NEKA

Milan Lichý, Ing.                                          1450                    NEKA

Matej Bučko                                               1365                    NEKA

Jakub Gajdošík, Mgr.                                     1355                   Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS

Pavol Bielik                                                  1220                   NEKA

Martin Turčan, Ing.                                      1175                   Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS

Michal Škantár, Ing.                                      1121                   Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS

Matúš Molitoris, Mgr.                                     1096                   Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS

Tomáš Štrba, Mgr. Ph.D.                               1095                   NEKA

 

Volebný obvod č. 4 – Radvaň, Fončorda, Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce
                                 a Pršianska terasa

Svetozár Dluholucký, prof., MUDr., CSc.           2190                   Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS

Igor Kašper, Ing.                                         2098                   Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS

Ľubomír Motyčka                                         2024                   Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS

Daniel Karas                                                1949                   Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS

Milan Smädo                                               1941                   NEKA

Karol Konárik, Ing.                                       1741                   Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS

Ľudmila Priehodová, Ing. arch.                      1579                   NEKA

Ladislav Topoľský, RNDr.                               1501                   Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS

Lucia Skokanová, Ing.                                  1495                   NEKA

Hana Kasová, Ing. arch.                                1409                  NEKA

Marek Modranský, Mgr.                                 1408                   Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS

Vladimír Sklenka, PhDr., PhD.                         1396                   NEKA 

Účasť voličov v meste Banská Bystrica: 32,55 %

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 21 678

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 66 593

Počet obyvateľov mesta Banská Bystrica: 77568

 

 

Podrobné výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí 2014 nájdete na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky: volbysr.sk

 


 


 

Vzdanie sa kandidatúry na poslanca

 

1. Vyhlásením o vzdaní sa kandidatúry na poslanca Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici vzdal sa kandidatúry  kandidát, ktorý kandidoval vo volebnom obvode č. 4, pod poradovým číslom 25. Mgr. Ľubomír Hanušík.

2. Vyhlásením o vzdaní sa kandidatúry na poslanca Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici vzdal sa kandidatúry  kandidát, ktorý kandidoval vo volebnom obvode č. 3, pod poradovým číslom 25. Tomáš Klinec.


 

Výlepné plochy na vylepenie propagačných materiálov a plagátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 majú kandidáti na primátora mesta Banská Bystrica a poslancov MsZ Banská Bystrica k dispozícii na námestí SNP od stredy 29. 10. 2014 od 7:00 hod. ráno. Každá výlepná plocha je označená menom kandidáta, politickej strany alebo koalície. Panely s volebnými plagátmi budú z námestia SNP odstránené v zmysle zákona 48 hodín pred konaním komunálnych volieb.


 

Podávanie kandidátnych listín:

 

Pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva:

podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických hnutí
• nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom vyhotovení.

 

Pre voľby primátora mesta

podáva kandidátnu listinu
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických hnutí
• nezávislý kandidát

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom vyhotovení.

Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu obce podľa osobitného zákona (§ 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) - získanie aspoň stredného vzdelania (§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania sú
• výučný list,
• vysvedčenie o záverečnej skúške,
• záverečné vysvedčenie,
• vysvedčenie o maturitnej skúške.

Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu o získaní vyššieho vzdelania.

 

Informácie o podávaní kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?oso14-kl , kde sú v spodnej časti zverejnené aj dokumenty na stiahnutie (viď. priložené vzory tlačív.)


 

dnes je: 21.2.2019

meniny má: Eleonóra

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

116105042

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka