Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Ochrana osobných údajov

Informácia o spracovaní osobných údajov

Mesto Banská Bystrica

 

Vyhlásenie o spracovaní a ochrane osobných údajov

 

Prevádzkovateľ: Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00313271, tel.: +421 48 4330 111, e-mail: podatelna@banskabystrica.sk
Zodpovedná osoba: podatelna@banskabystrica.sk

Mesto Banská Bystrica, ako prevádzkovateľ informačného systému, zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečilo súlad s týmito právnymi predpismi.

Mesto Banská Bystrica bude spracúvať osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané. Mesto Banská Bystrica vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani nebude tieto predpisy obchádzať. Mesto Banská Bystrica po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, klientov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa čl.6 a čl.9 Nariadenia.

Mesto Banská Bystrica zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, tiež chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijalo a prijíma primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

 

Mesto Banská Bystrica spracúva osobné údaje predovšetkým v súvislosti s:


a) plnením zákonných povinností podľa osobitných predpisov

b) plnením zmlúv alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby

c) plnením úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy

d) účelmi oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s Nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov, v súvislosti s monitorovaním priestorov budov a evidovania vstupov do priestorov mestského úradu za účelom bezpečnosti, ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality, ako oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý však nesúvisí a nie je vykonávaný v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy

e) súhlasom dotknutej osoby


 


English version

114934838

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka