Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Ako postupovať pri podaní žiadosti ?

STE ODKÁZANÝ NA POMOC INEJ OSOBY ?

POTREBUJETE POSKYTNÚŤ SOCIÁLNU SLUŽBU ?

 

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnych služieb postupuje nasledovným spôsobom - prvý kontakt, potrebné informácie a žiadosť získa:

 • na Mestskom úrade, na klientskom centre u pracovníčky za odbor sociálnych vecí,
 • telefonicky - 048/4330 777, 0800 14 15 14 (bezplatná linka),
 • na internete www.banskabystrica.sk (sekcia - sociálne služby)


   

Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby ?

Postup pri vybavení sociálnych služieb, poskytovaných mestom Banská Bystrica, ktoré sa vybavujú na základe podanej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

 • opatrovateľská služba,
 • zariadenie opatrovateľskej služby / týždenná forma pobytu aj ZOS na Krivánskej ulici a na ulici Družby 25, B.B., 1 až 3 mesačný pobyt/,
 • denný stacionár /Na Uhlisku č.1 a na ul. 9. mája 74/,
 • zariadenie pre seniorov je nasledovný :
   

Dňom 1. januára 2009 nadobudol platnosť a účinnosť zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 

Proces č. 1 :


1. Ak ste občan s trvalým pobytom v Meste Banská Bystrica, na Mestskom úrade v Banske Bystrici, na Klientskom centre, pracovisko odboru sociálnych vecí, obdržíte „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“.

2. V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje ( uvediete osobu, ktorá sociálnu službu potrebuje).

3. V žiadosti si vyberiete a označíte z uvedenej ponuky len jeden druh sociálnej služby, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený. Zároveň si vyberiete len jednu formu sociálnej služby (pobytovú, terénnu). Teda si vyberiete to, čo si myslíte, že momentálne bude riešiť Vašu sociálnu situáciu.

4. Prílohou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález“. Uvedené tlačivo je potrebné nechať potvrdiť Vašim zmluvným (obvodným) lekárom v mieste trvalého bydliska. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie Vášho ošetrujúceho, odborného lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).

5. Kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ aj s potvrdeným tlačivom „Lekársky nález“ alebo iným lekárskym potvrdením doručíte na Mestský úrad Banská Bystrica, na Klientské centrum, pracovisko odboru sociálnych vecí alebo zašlete poštou na adresu Mestského úradu Banská Bystrica, Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.

6. Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie zdravotného posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.

7. Na základe zdravotného a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

8. Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, zariadenie pre seniorov si občan podáva žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“ (občan vykoná nasledovný proces č. 2):


Proces č. 2 :


V „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ si vyberáte ten druh sociálnej služby, ktorý Vám bol navrhnutý v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu a zároveň vyberáte formu sociálnej služby, ktorá k druhu sociálnej služby prináleží, uvádzate deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas jej poskytovania, ako aj názov zariadenia sociálnych služieb, kde by ste chceli byť umiestnený ( na každú sociálnu službu je potrebné podať novú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby).

Do žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrebné doložiť:
- potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, resp. rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a posledné rozhodnutie (aktuálny rok) zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
- doklad o majetkových pomeroch (t. j. tlačivo „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby“, ktoré je prílohou žiadosti a potvrdzuje sa na matrike alebo u notára) a kópiu právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
Po podaní vyššie uvedenej žiadosti bude s Vami uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“, na základe ktorej sa bude priamo riešiť Vaša nepriaznivá sociálna situácia.

Postup pri priamom vybavení sociálnych služieb, poskytovaných Mestom Banská Bystrica, na základe podania žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby :
Žiadosť na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa vydáva priamo, na základe procesu č. 2 (bez toho aby potreboval mať občan posudok od Mesta Banská Bystrica, neplatí proces č.1 , t.j. postup po horeuvedený bod 7) občanovi ak žiada o nasledovné sociálne služby:
 

 • prepravná služba

Do žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrebné okrem príjmu za aktuálny kalendárny rok, doložiť pri vybavovaní prepravnej služby (sociálneho taxíku) lekársky nález na tlačive Mesta Banská Bystrica.

V prípade, že občan je posúdený príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je na základe komplexného posudku ( má priznaný niektorý z peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia) alebo posudku resp. rozhodnutia na účel vydania parkovacieho preukazu odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, netreba dokladať lekársky nález na tlačive Mesta Banská Bystrica, ale len samotný komplexný posudok z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Na základe doloženého posudku z úradu práce , sociálnych vecí a rodiny žiadateľ /ka má poskytovanú prepravnú službu za nižšiu úhradu.

 

 • monitorovanie a signalizácia potreby pomoci – ( SOS senior )

Do žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrebné okrem potvrdenia príjmu za aktuálny kalendárny rok, doložiť pri vybavovaní sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci lekársky nález na tlačive Mesta Banská Bystrica.

 

 • odľahčovacia služba

Žiadateľom danej služby je zdravá osoba, ktorá sa stará o človeka s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie, priznaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri odľahčovacej službe je potrebné k žiadosti na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby služby doložiť okrem potvrdení žiadateľa o príjme za aktuálny kalendárny rok, doklade o majetkových pomeroch, kópiu posudku, vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie a rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie.

 

 

Opatrovateľská služba Vám môže byť poskytovaná prostredníctvom:

 

1. KOMUCE, opatrovateľská služba, Ul. 9. mája 74 (predtým Robotnícka 12), Banská Bystrica - opatrovateľky Mesta Banská Bystrica Vám poskytnú opatrovateľskú službu podľa Vašich potrieb
v čase od 7,30 do 15,30 hod. počas pracovných dní.
Kontakt : 048/414 24 73, 048/414 55 64
web: www.banskabystrica.sk

 

2. EBBA, n.o. - opatrovateľská služba, Nám . Štefana Moyzesa 17/A ( vchod oproti penziónu Kúria), 974 01 Banská Bystrica
Kontakt : 048/ 416 25 99, 0907 804 057, 0908 958 622,
web: www.ebba.sk

 

3. SENIORKA n.o. - opatrovateľská služba, Partizánska cesta č.3 , 974 01 Banská Bystrica
Kontakt : 0904 385 626
web: www.seniorka.sk


Opatrovateľskú službu poskytuje neverejný poskytovateľ (EBBA, SENIORKA) podľa Vašich potrieb v doobedňajších, poobedňajších a večerných hodinách v domácnostiach občanov na území mesta Banská Bystrica, v súlade s vydaným rozhodnutím mesta o odkázanosti na sociálnu službu, počas pracovných dní, víkendov a sviatkov.

 


Opatrovateľská služba zabezpečuje:

 • sebaobslužné úkony (pomoc pri osobnej hygiene, pri obliekaní, vyzliekaní, kúpaní vrátane umytia vlasov, pomoc pri presune na lôžko, vozík či WC a späť, dovoz alebo donášku obeda, pomoc pri podávaní jedla a pitia, dohľad, ...),
 • úkony starostlivosti o svoju domácnosť (umytie riadu, pomoc pri bežnom upratovaní, príprave a varení stravy, pri nákupoch, praní, či žehlení..),
 • základné sociálne aktivity (sprievod na lekárske vyšetrenia, na vybavovanie úradných záležitostí, sprievod do školy,zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, pri záujmových činnostiach, …)

dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych  aktivít
 


Kontakt:

Mestský úrad v Banskej Bystrici
Odbor sociálnych vecí
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Československej armády 26, Banská Bystrica

tel.kontakt: 048/4330 730, 048/ 4330 777
e-mail: beata.stykova@banskabystrica.sk
Internet: www.banskabystrica.sk

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona

 

 


 

dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír

Dnes má službu:

BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica

02/2063 4161

ďalšie dni

Pondelok 16.7.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
Banská Bystrica
Pondelok 16.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Utorok 17.7.
MONTANA
Bernolákova 2
Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104887029

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka