Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Odpady

Harmonogram zberu nadrozmerného odpadu
Harmonogram biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)
Harmonogram zberu nebezpečného odpadu
Akcia Za krajšie mesto


 

Netriedené komunálne odpady obyvatelia bytových domov ukladajú do 1100 litrových kontajnerov, obyvatelia rodinných domov do 110 litrových kovových nádob, 120 alebo 240 litrových plastových nádob alebo 50 litrových vriec (centrálna mestská zóna), s cyklom ich vývozu 1x týždenne v rodinných domoch a 1 až 3x týždenne v bytových domoch.  

Drobné stavebné odpady vzniknuté pri stavebných prácach, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ale len ohlásenie stavebných úprav na Stavebnom úrade v Banskej Bystrici a ktoré si občan realizuje svojpomocne, je občan povinný vyviezť do Zberne triedeného odpadu v Radvani alebo uložiť do veľkoobjemového kontajnera, pristavenie ktorého zabezpečí oddelenie životného prostredia.

Stavebné odpady vzniknuté pri stavebných prácach, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie Stavebného úradu v Banskej Bystrici, je občan povinný uložiť na riadených skládkach odpadu (Regionálna skládka odpadu Banská Bystrica, Lom Rakytovce alebo Lom Kostiviarska) alebo odovzdať v Zberni triedeného odpadu v Radvani.

Stavebné odpady je zakázané ukladať do alebo vedľa klasických nádob (kontajnerov) na komunálny odpad !

Objemné (nadrozmerné) odpady z domácností (nábytok, elektrické spotrebiče) je možné raz za mesiac v presne stanovený termín uložiť k používanej zbernej nádobe na netriedený komunálny odpad  (pozri priloženú informáciu).
Objemné odpady, s výnimkou elektrických spotrebičov, je možné odovzdať aj v Zberni triedeného odpadu v Radvani.  
Elektrické spotrebiče je možné odovzdať aj v zbernom dvore firmy Detox na Zvolenskej ceste  139 (pozri nižšie) alebo pri kúpe nového elektrického spotrebiča odovzdať priamo v predajni.

Pneumatiky, elektrické spotrebiče a odpady s obsahom škodlivín - autobatérie; batérie-suché články; farby a lieky po záručnej  dobe; fotografický papier; vývojky; vody znečistené olejom, chemikáliami; ustaľovače; motorový olej; prevodovkový olej; olejové filtre; olejové látky; odpadové chemikálie; obaly, nádoby a textílie znečistené olejom, inými škodlivinami, plasty znečistené ropnými látkami, riedidlá, rozpúšťadlá, výbojky, ortuťové teplomery, zvyšky pesticídov a látok na boj proti škodcom, žiarivky, elektrické spotrebiče, stavebné odpady s obsahom azbestu (eternit) - je možné odovzdať počas roka v prevádzke firmy Detox na Zvolenskej ceste 139 v Banskej Bystrici alebo dvakrát ročne počas mobilného zberu nebezpečných látok realizovaných uvedenou firmou.  

Vytriedené druhotné suroviny papier, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložiteľný odpad je nutné uložiť do farebne a typovo rozlíšených kontajnerov rozmiestnených na území mesta. Vývoz kontajnerov na papier, plasty a biologicky rozložiteľný odpad sa realizuje v cykle 1x za týždeň, vývoz kontajnerov na sklo a kovy v cykle 1x za dva až tri týždne.
Vytriedené druhotné suroviny - papier, plasty, sklo, kovy, drevo a pneumatiky je možné odovzdať aj v Zberni triedeného odpadu v Radvani.


Biologicky rozložiteľné odpady (z údržby zelene - lístie, tráva, konáre, rastlinný odpad z domácnosti - šupky z ovocia a zeleniny) obyvatelia rodinných domov ukladajú do pridelených 240 litorvých červených nádob na biologicky rozložiteľný odpad, obyvatelia bytových domov do 660 litrových červených kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad (umiestnených pri ostatných konatajneroch na separovaný zber odpadu) alebo do rozmiestnených veľkoobjemových kontajnerov počas jarného čistenia mesta (akcia "Za krajšie mesto").

Biologicky rozložiteľné odpady zo záhradkárskych osád je nutné priioritne zhodnocovať (kompostovať) na vlastnom pozemku. Ostatné odpady možné uložiť do veľkoobjemových kontajnerov pristavovaných k záhradkárskym osadám 2x ročne v termínoch podľa požiadaviek predsedu, resp. zástupcu záhradkárskej osady.


Uvedené služby sú pre obyvateľov mesta Banská Bystrica zabezpečované v rámci poplatku za komunálny odpad.  

Zodpovedným prístupom pri dodržiavaní uvedených podmienok nakladania s odpadom prispejete k zlepšeniu kvality svojho životného prostredia.   

Zavedenie separovaného zberu kovov a BRO po štyroch rokoch

 

Mestu Banská Bystrica sa v r. 2009-2010 podarilo úspešne realizovať projekt Zavedenie separovaného zberu kovov a biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z domácností na území mesta Banská Bystrica, a to prostredníctvom aktivít, ako nákup kontajnerov a nádob na zber odpadov a nemálo dôležitej informačnej kampane. Úspech projektu môžeme merať najmä množstvom vyzbieraných BRO a kovov ale i dopadom na zber ostatných triedene zbieraných odpadov, ktorých množstvo v priemere medziročne stúpa.  Nezanedbateľné je i zníženie tvorby množstva zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládke vytesnením BRO z jeho objemu. To kleslo výrazne prvý rok po zavedení projektu v r. 2011 a je jedným z dôležitých cieľov odpadového hospodárstva s pozitívnym vplývom na životné prostredie, najmä znížením tvorby skládkových plynov.     

Záujem obyvateľov o triedený zber BRO sa prejavil najmä pri rodinných domoch, o čom svedčí nielen medziročný nárast jeho množstva, ale i veľké množstvo žiadostí obyvateľov mesta o posilňovanie frekvencie zberu. Vplyv na množstvo BRO má na jednej strane aktivita obyvateľov, ale i klimatické podmienky v jednotlivých rokoch. To sa prejavilo poklesom jeho množstva v r. 2013, kedy bolo pomerne suché vegetačné obdobie.  Zber kovov nám však stále pomerne výrazne negatívne ovplyvňuje vyberanie hrubých kovových odpadov z kontajnerov sociálne slabšími obyvateľmi mesta. Z tohto dôvodu sa nevyužiatá kapacita kontajnera často krát zaplní iným odpadom ako kovovým, čo zneefektívňuje a predražuje samotný triedený zber.

V súčasnosti sa blíži koniec 4. roku päť ročného monitorovacieho obdobia projektu a jeho úspech s udržateľnosťou závisia od jeho efektívnosti, ktorá úzko súvisí s jeho pozitívnym prijatím obyvateľmi mesta a ich zapojením sa do triedeného zberu BRO a kovov. Zároveň s tým je spojený triedený zber ostatných komodít a to najmä plastov, skla a papiera, ktorý je z roka na rok úspešnejší aj vďaka informačnej kampani uskutočnenej v rámci projektu. Pevne veríme, že ciele projektu sa nám bude dariť napĺňať aj v nasledujúcom období s naďalej pokračujúcim aktívnym zapojením obyvateľov do triedeného zberu odpadov.

 

Zavedenie separovaného zberu kovov a BRO

 

Zavedenie separovaného zberu kovov a BRO


 

Systém zberu komunálnych odpadov z domácností na území mesta

 

Triedený zber odpadov na území mesta Banská Bystrica
s ohľadom na roky 2008-2012

        Na území mesta Banská Bystrica prebieha triedený zber odpadov od r. 1993. S prestávkami počas obdobia krízi na trhu s vytriedenými odpadmi je to už 15-ty rok. Za toto obdobie bolo spektrum druhov zbieraných odpadov rôzne. Začínalo sa s komoditami plast, papier a sklo.
Výrazná pozitívna zmena v systéme zberu triedených odpadov od obyvateľov prebehla v r. 2010, kedy sa prostredníctvom projektu Zavedenie separovaného zberu kovov a biologicky rozložiteľného odpadu z domácností na území mesta Banská Bystrica, rozmiestnilo na území mesta 800 ks kontajnerov na biologicky rozložiteľné odpady (BRO) a na kovy, a každej domácnosti v rodinných domoch bolo spolu pridelených 4000 ks 240 l nádob na BRO. Hlavne zavedenie zberu BRO sa ukázalo ako efektívne, o čom svedčí každoročný nárast a následné zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu uloženého na skládke.
       Množstvo vyzbieraných kovov medziročne narastá, avšak z dôvodu vyberania kovov z kontajnerov sociálne slabšími obyvateľmi a zapĺňania prázdnej kapacity kontajnerov ostatným odpadom, len nevýrazne. Z tohto dôvodu Vás vyzývame k využívaniu kontajnerov podľa príslušného farebného a písomného označenia v zmysle VZN mesta Banská Bystrica č. 12/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO. Na prvý pohľad sa môže zdať, že kapacita nádob na plasty a papier, ako aj frekvencia ich zvozu je nedostatočná. Ak by sa do nádob umiesňoval odpad stlačený, aby sa zmenšil jeho objem (napr. PET fľaše, kartónové krabice a pod.), kapacita by bola dostatočná, a v mnohých prípadoch by okolie kontajnerov nebolo znečisťované. Systém triedeného zberu výrazne zneefektívňuje aj skutočnosť, že v nádobách na triedený zber sa nachádzajú odpady, ktoré tam nepatria. V niektorých mesiacoch sa podiel odpadov uložených na skládke po druhotnej separácii vyrovnáva hmotnosti odpredaných surovín! Medziročne však môžme pri plastoch a skle konštatovať nárast ich vyzbieraného množstva. Pri komodite papier klesá jeho množstvo z dôvodu odpredaja papiera obyvateľmi mobilným výkupcom.
        Od roku 2012 sme zaviedli triedený zber textílií a odevov a pristúpili sme k druhotnému triedeniu dreva a kovov z objemného odpadu. Množstvo energeticky a materiálne zhodnoteného dreva sa v r. 2012 výrazne zvýšilo, čím sa znížilo množstvo uloženého odpadu na skládke.
        Vývoj triedeného zberu odpadov za posledné roky uvádzame v grafe. Pre porovnanie sú uvedené všetky odpady, ako je i zmesový komunálny odpad zneškodňovaný uložením na Regionálnej skládke odpadov -Škradno-Šalková, ktorý má najväčší podiel zo všetkých komunálnych odpadov vznikajúcich na území mesta.
Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí efektivitu triedeného zberu neustále zvyšovať a tak si aj plniť záväzky voči nášmu životnému prostrediu.  

 

Tab. č. 1: Zber komunálnych odpadov (bez zmesového) na území mesta v rokoch 2008-2012

 

                                        

                     Tab. č. 2: Množstvo zmesového komunálneho odpadu v r. 2008-2012


 

Nelegálne skládky zas a znovu

Sme ohľaduplní k vlastnému životnému prostrediu?

Odpoveďou sú aj neustále vznikajúce nelegálne skládky odpadu, ktoré ohľaduplnosť, či záujem o vlastné životné prostredie určite nepotvrdia.

Je zarážajúce, že aj napriek možnostiam bezplatne sa zbaviť vyprodukovaného odpadu, si niektorí z nás dajú námahu odpad vyviezť po často zle prístupných cestách do okrajových častí mesta, prípadne ho zhodia priamo v centre najlepšie v blízkostí niektorých radových garáží, či v inej pokojnej lokalite.

Šesť dní v týždni t.j. od pondelka do soboty v čase od 8,30 do 17,00 hod je obyvateľom mesta Banská Bystrica prístupná Zberňa triedeného odpadu v Radvani, kde môžu bezplatne po preukázaní sa občianskym preukazom odovzdať odpady ako papier, plasty, sklo, drevo, kovy, pneumatiky, stavebnú suť a objemný odpad.

Objemný odpad, t.j. nábytok, elektrospotrebiče, môže každý obyvateľ mesta raz mesačne v presne stanovený termín (v zmysle harmonogramu zberu objemných odpadov) vyložiť k svojej používanej nádobe či kontajneru na komunálny odpad.

Nebezpečné odpady z domácností vrátane elektrospotrebičov a pneumatík Vám bezplatne odoberú v zbernom dvore zmluvnej spoločnosti na Zvolenskej ceste 139 v Banskej Bystrici.

Legálne a hlavne v konkrétnom okamihu bezplatne je možné v Banskej Bystrici odovzdať každý druh odpadu, ktorý v domácnosti vznikne.

Je nepochopiteľné konanie obyvateľov ktorí nelegálne skládky odpadu vytvárajú. Ak ich už neťaží svedomie za poškodzovanie vlastného životného prostredia, pravdepodobne si neuvedomujú fakt, že odstránenie nelegálnej skládky v konečnom dôsledku zaplatia aj tak z vlastného vrecka, t.j. z poplatku za komunálny odpad, ktorý je povinný raz ročne platiť každý občan.

V roku 2009 Mesto Banská Bystrica vynaložilo na odstránenie nelegálnych skládok vyše 770 tis. Sk (takmer 26 tis €), pričom väčšina z vyčistených lokalít je zase v rovnakom stave ako boli pred čistením.

„Vážení“ pôvodcovia nelegálnych skládok odpadu v meste Banská Bystrica ak sa Vám poplatky za komunálny odpad zdajú nízke, pokojne pokračujte v zaužívanom spôsobe zbavovania sa odpadu. Prispejete tým, okrem poškodzovania Vášho životného prostredia, k zvyšovaniu poplatku za komunálne odpady pre seba a ostatných občanov mesta Banská Bystrica.

Ako si niektorí obyvatelia predstavujú nakladanie s vlastnými vyprodukovanými odpadmi si môžete pozrieť v priložených súboroch.

 


 
 Ulanka-Vesel01.JPG (313.5 kB) Ulanka-Vesel01.JPG (313.5 kB)

 
 Ulanka_Vesel02.JPG (263.6 kB) Ulanka_Vesel02.JPG (263.6 kB)

 

 
 Zvazarm01.JPG (328.5 kB) Zvazarm01.JPG (328.5 kB)

 
 Zvazarm02.JPG (331.4 kB) Zvazarm02.JPG (331.4 kB)

 
 Majer.jpg (326.3 kB) Majer.jpg (326.3 kB)

 
 L. Svobodu.jpg (86.1 kB) L. Svobodu.jpg (86.1 kB)

 

dnes je: 26.6.2016

meniny má: Adriána

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 60
Horná 60,
974 01 Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

73675828

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka