Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Životné prostredie

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 


 

ODPADY
Žiadosť o zabezpečenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu

Podanie žiadosti o zabezpečenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu len spolu s ohlásením poplatku za komunálny odpad (tlačivo PKO1, ref. Daní a poplatkov)
Podanie žiadosti o odhlásení zabezpečenia odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu len spolu s odhlásením poplatku za komunálny odpad (tlačivo PKO2, ref. Daní a poplatkov)
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Tlačivo: ŽP/01 Prihlásenie k odvozu a zneškodneniu komunálneho odpadu - z iternetovej stránky zo sekcie tlačivá a žiadosti (aj ostatné talčivá)
Osobne doručiť!
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručeniaZabezpečenie zbernej nádoby do domácnosti v rodinnom dome
Tlačivo: ŽP/02 Podnet v oblasti životného prostrediaZabezpečenie separovaného zberu odpadu
Tlačivo: ŽP/02 Podnet v oblasti životného prostrediaPodnety na zaplnenie kontajnerov na separovaný zber
Tlačivo: ŽP/02 Podnet v oblasti životného prostrediaPodnety na nelegálne skládky odpadov, znečistenie verejných priestranstiev, iné podnety týkajúce sa nakladania s odpadmi
Tlačivo: ŽP/02 Podnet v oblasti životného prostredia

 


 

VODA
Žiadosť o povolenie stavby studne

Tlačivo: ŽP/03 Žiadosť o povolenie vodnej stavby - studne
Doložiť projektovú dokumentáciu!
Prílohy:
- LV;
- kópia z katastrálnej mapy;
- projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou;
- právoplatné územné rozhodnutie / súhlas miestne príslušného staveb. úradu, ktorý overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia;
- vyjadrenia o podzemných vedeniach;
- stanoviská vlastníkov susedných parciel ako účastníkov konania
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Poplatok: 33.- eur splatný pri vydaní povoleniaŽiadosť o vyjadrenie k vodnej stavbe
Tlačivo: ŽP/04 Žiadosť o vyjadrenie k vodnej stavbe
Doložiť projektovú dokumentáciu!
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Prílohy:
- Projektová dokumentácia
- Situácia so zakreslením, príp. kópia z katastrálnej mapy

 


 

OVZDUŠIEŽiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii, pre stupeň územného a stavebného konania
Tlačivo: ŽP/05 Žiadosť o vyjadrenie k pojektovej dokumentácii
Doložiť projektoú dokumentáciu!
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Prílohy:
- Projektová dokumentácia (povinné !)
- Situácia so zakreslením, príp. kópia z katastrálnej mapyŽiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj znečisťovania ovzdušia
Tlačivo: ŽP/06 Žiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj znečisťovania ovzdušia
Doložiť projektovú dokumentáciu!
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Prílohy:
- Projektová dokumentácia (Vykurovanie, alebo plynoinštalácia)
- Situácia so zakreslením, príp. kópia z katastrálnej mapyOhlásenie údajov prevádzkovateľa zdroja znečistenia ovzdušia
Tlačivo: ŽP/07 Ohlásenie údajov prevádzkovateľa zdroja znečistenia ovzdušia

 
DREVINY (Stromy, kríky)
Žiadosť o povolenie výrubu dreviny

Tlačivo: ŽP/08 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Prílohy:
- kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci indentifikáciu dreviny v teréne
- list vlastníctva pozemku, na ktorom drevina rastie - originál nie starší ako 3 mesiace
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Poplatok:
6.50 eura - Fyzické osoby (splatný pri podaní žiadosti)
66.- eur - Právnické osoby (splatný pri podaní žiadosti)
Poznámka:
Doklady podľa písmena B/ a C/ sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastiePodnet na ošetrenie/výrub dreviny na pozemku mesta Banská Bystrica
(v správe ZaaRES)
Tlačivo: ŽP/09 Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta
Prílohy:
súhlas nadpolovičnej väčšiny obyvateľov bytového domu, resp. časti bytového domu so samostatným orientačným číslom, pri ktorom dreviny rastú (§ 9 VZN č. 127/2004 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene)
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia ( nevzťahuje sa na výrub/ ošetrenie dreviny)

 


 

PSY

 


Strata zvieraťa – pes, mačka, iné
Podanie o strate zvieraťa ma iba informatívny účel, nie je zárukou nájdenia psa.
Pracovník referátu zabezpečí kontrolu v zariadení karanténnej stanice a posledne evidovaných odchytených psov.
Tlačivo: ŽP/10 Strata zvieraťa

 


 

SAMOSTANE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK (SHR)Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
Tlačivo: ŽP/ 11 - Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka
Prílohy:
- list vlastníctva, príp. nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti, v ktorej sa bude činnosť vykonávať
- pri podnikaní v živočíšnej výrobe predložiť stanovisko Regionálnej veterinárnej správy Banská Bystrica
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Správny poplatok: 6,50 eura splatný pri vydaní osvedčeniaŽiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
Tlačivo: ŽP/11 - Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka
Prílohy:
originál vydaného Osvedčenia o zápise do evidencie SHR
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

 


 

VČELYOznámenie o trvalom stanovišti včelstiev
Tlačivo: ŽP/12 Oznámenie o trvalom stanovišti včelstiev

 


 

ROZKOPÁVKY - POZEMKY
Zmena druhu pozemku – žiadosť o stanovisko
Tlačivo: ŽP/13 Zmena druhu pozemku – žiadosť o stanovisko
Prílohy:
- geometrický plán
- výpis z katastra nehnuteľností
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručeniaŽiadosť o vydanie povolenia na dočasné využitie plôch zelene
Tlačivo: ŽP/14 Žiadosť o vydanie povolenia na dočasné využitie plôch zelene
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Prílohy:
- kópia stavebného povolenia
- pôdorysná situácia v mierke 1:500 so zakreslenou navrhovanou trasou
splnomocnenie v prípade zastupovania investora

 


 

OSTATNÉ PODNETY V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

Vyjadrenie k Programu odpadového hospodárstva
Tlačivo: ŽP/02 Podnet v oblasti životného prostrediaHlučnosť, prašnosť, vibrácie
Tlačivo: ŽP/02 Podnet v oblasti životného prostredia

 

 

 


 

dnes je: 19.2.2018

meniny má: Vlasta

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Pondelok 19.2. - 4.3.
Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

100324956

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka