Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Životné prostredie

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 


 

ODPADY
Žiadosť o zabezpečenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu

Podanie žiadosti o zabezpečenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu len spolu s ohlásením poplatku za komunálny odpad (tlačivo PKO1, ref. Daní a poplatkov)
Podanie žiadosti o odhlásení zabezpečenia odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu len spolu s odhlásením poplatku za komunálny odpad (tlačivo PKO2, ref. Daní a poplatkov)
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Tlačivo: ŽP/01 Prihlásenie k odvozu a zneškodneniu komunálneho odpadu - z iternetovej stránky zo sekcie tlačivá a žiadosti (aj ostatné talčivá)
Osobne doručiť!
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručeniaZabezpečenie zbernej nádoby do domácnosti v rodinnom dome
Tlačivo: ŽP/02 Podnet v oblasti životného prostrediaZabezpečenie separovaného zberu odpadu
Tlačivo: ŽP/02 Podnet v oblasti životného prostrediaPodnety na zaplnenie kontajnerov na separovaný zber
Tlačivo: ŽP/02 Podnet v oblasti životného prostrediaPodnety na nelegálne skládky odpadov, znečistenie verejných priestranstiev, iné podnety týkajúce sa nakladania s odpadmi
Tlačivo: ŽP/02 Podnet v oblasti životného prostredia

 


 

VODA
Žiadosť o povolenie stavby studne

Tlačivo: ŽP/03 Žiadosť o povolenie vodnej stavby - studne
Doložiť projektovú dokumentáciu!
Prílohy:
- LV;
- kópia z katastrálnej mapy;
- projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou;
- právoplatné územné rozhodnutie / súhlas miestne príslušného staveb. úradu, ktorý overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia;
- vyjadrenia o podzemných vedeniach;
- stanoviská vlastníkov susedných parciel ako účastníkov konania
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Poplatok: 33.- eur splatný pri vydaní povoleniaŽiadosť o vyjadrenie k vodnej stavbe
Tlačivo: ŽP/04 Žiadosť o vyjadrenie k vodnej stavbe
Doložiť projektovú dokumentáciu!
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Prílohy:
- Projektová dokumentácia
- Situácia so zakreslením, príp. kópia z katastrálnej mapy

 


 

OVZDUŠIEŽiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii, pre stupeň územného a stavebného konania
Tlačivo: ŽP/05 Žiadosť o vyjadrenie k pojektovej dokumentácii
Doložiť projektoú dokumentáciu!
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Prílohy:
- Projektová dokumentácia (povinné !)
- Situácia so zakreslením, príp. kópia z katastrálnej mapyŽiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj znečisťovania ovzdušia
Tlačivo: ŽP/06 Žiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj znečisťovania ovzdušia
Doložiť projektovú dokumentáciu!
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Prílohy:
- Projektová dokumentácia (Vykurovanie, alebo plynoinštalácia)
- Situácia so zakreslením, príp. kópia z katastrálnej mapyOhlásenie údajov prevádzkovateľa zdroja znečistenia ovzdušia
Tlačivo: ŽP/07 Ohlásenie údajov prevádzkovateľa zdroja znečistenia ovzdušia

 
DREVINY (Stromy, kríky)
Žiadosť o povolenie výrubu dreviny

Tlačivo: ŽP/08 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Prílohy:
- kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci indentifikáciu dreviny v teréne
- list vlastníctva pozemku, na ktorom drevina rastie - originál nie starší ako 3 mesiace
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Poplatok:
6.50 eura - Fyzické osoby (splatný pri podaní žiadosti)
66.- eur - Právnické osoby (splatný pri podaní žiadosti)
Poznámka:
Doklady podľa písmena B/ a C/ sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastiePodnet na ošetrenie/výrub dreviny na pozemku mesta Banská Bystrica
(v správe ZaaRES)
Tlačivo: ŽP/09 Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta
Prílohy:
súhlas nadpolovičnej väčšiny obyvateľov bytového domu, resp. časti bytového domu so samostatným orientačným číslom, pri ktorom dreviny rastú (§ 9 VZN č. 127/2004 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene)
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia ( nevzťahuje sa na výrub/ ošetrenie dreviny)

 


 

PSY

 


Strata zvieraťa – pes, mačka, iné
Podanie o strate zvieraťa ma iba informatívny účel, nie je zárukou nájdenia psa.
Pracovník referátu zabezpečí kontrolu v zariadení karanténnej stanice a posledne evidovaných odchytených psov.
Tlačivo: ŽP/10 Strata zvieraťa

 


 

SAMOSTANE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK (SHR)Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
Tlačivo: ŽP/ 11 - Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka
Prílohy:
- list vlastníctva, príp. nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti, v ktorej sa bude činnosť vykonávať
- pri podnikaní v živočíšnej výrobe predložiť stanovisko Regionálnej veterinárnej správy Banská Bystrica
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Správny poplatok: 6,50 eura splatný pri vydaní osvedčeniaŽiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
Tlačivo: ŽP/11 - Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka
Prílohy:
originál vydaného Osvedčenia o zápise do evidencie SHR
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

 


 

VČELYOznámenie o trvalom stanovišti včelstiev
Tlačivo: ŽP/12 Oznámenie o trvalom stanovišti včelstiev

 


 

ROZKOPÁVKY - POZEMKY
Zmena druhu pozemku – žiadosť o stanovisko
Tlačivo: ŽP/13 Zmena druhu pozemku – žiadosť o stanovisko
Prílohy:
- geometrický plán
- výpis z katastra nehnuteľností
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručeniaŽiadosť o vydanie povolenia na dočasné využitie plôch zelene
Tlačivo: ŽP/14 Žiadosť o vydanie povolenia na dočasné využitie plôch zelene
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Prílohy:
- kópia stavebného povolenia
- pôdorysná situácia v mierke 1:500 so zakreslenou navrhovanou trasou
splnomocnenie v prípade zastupovania investora

 


 

OSTATNÉ PODNETY V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

Vyjadrenie k Programu odpadového hospodárstva
Tlačivo: ŽP/02 Podnet v oblasti životného prostrediaHlučnosť, prašnosť, vibrácie
Tlačivo: ŽP/02 Podnet v oblasti životného prostredia

 

 

 


 

dnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
Streda 3.10.
POD BRÁNOU
Námestie SNP 16,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107374169

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka