Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Žiadosť o povolenie infor. a reklam. zar.

STAVEBNÝ ÚRAD


 

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadeníŽiadosť: Tlačivo na stránke mesta v sekcii tlačivá a žiadosti

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Obsah podania:
V žiadosti o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia sa uvedie
a) meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) žiadateľa,
b) druh, účel a čas trvania informačného, reklamného a propagačného zariadenia,
c) označenie stavby alebo parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,P na ktorom sa má informačné, reklamné a propagačné zariadenie umiestniť, s uvedením vlastníckych alebo iných práv,
d) zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi.

Prílohy:
Podľa povahy zariadenia sa k žiadosti pripojí:
a) dokumentácia obsahujúca návrh informačného, reklamného a propagačného zariadenia a jednoduchý náčrt jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach,
b) územné rozhodnutie,
c) doklady, ktorými žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe alebo pozemku navrhované informačné, reklamné a propagačné zariadenie, (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.),
d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov,
e) doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ sa uskutočnili.

Poplatok:
Žiadosť o povolenie
Informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie ..... 49,50 eura

Poznámka:

Predpísaná dokumentácia zariadenia obsahuje najmä:
a) technický opis zariadenia, spôsob jeho inštalácie a účinky na okolie,
b) výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia, jeho upevnenie (nosnú konštrukciu), prípadne elektrickú inštaláciu.
V prípade technicky jednoduchých zariadení stačí ako dokumentácia len stručný opis zariadenia a jednoduchý náčrt.
Ak je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu informačného, reklamného a propagačného zariadenia potrebné, v žiadosti sa ďalej uvedie alebo sa k nej pripojí:
a) náčrt alebo fotografia nehnuteľnosti alebo aj jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia informačného, reklamného a propagačného zariadenia do priestoru a jeho výtvarné riešenie,
b) technický opis konštrukčného riešenia informačného, reklamného a propagačného zariadenia a jeho inštalácie vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti, stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia; ak ide o svetelné zariadenie, technický opis spôsobu jeho napojenia na elektrické vedenie,
c) doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
d) údaje o tom, či sa prevádzka informačného, reklamného a propagačného zariadenia dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, zakrytím svetla, hlukom.

 

 


 

dnes je: 18.3.2018

meniny má: Eduard

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101393439

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka