Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

STAVEBNÝ ÚRAD

 


 

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutiaŽiadosť: Tlačivo na stránke mesta v sekcii talčivá a žiadosti


Obsah podania:
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) označenie a miesto stavby,
c) dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,
d) predpokladaný termín dokončenia stavby,
e) termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,
f) údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka, a čas jej trvania.
g) ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby,

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Prílohy:
1. Opis a odôvodnenie uskutočnených odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
2. Prehľad predpísaných skúšok (napr. elektroinštalácie, hromozvodov, nezávadnosti komínov, vodoinštalácie a kanalizácie v prípade, ak je uskutočnená dodávateľsky, výťahov).
3. Potvrdenie stavebníka (investora) o prevzatí predpísaných dokladov dodávateľa (zhotoviteľa) pri stavbách, na ktorých geodetické práce zabezpečujú zodpovední geodeti, doklad o zabezpečení súborného spracovania dokumentácie geodetických prác tvoriacich súčasť dokumentácie skutočného uskutočnenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,
4. Geometrický plán podľa predpisov o katastri na vyznačenie zmien v katastri nehnuteľností; tieto doklady netreba pripojiť v prípade, keď nedochádza k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby, a pri drobných stavbách.
5. Písomná dohoda podľa § 79 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov uzavretá so stavebníkom (investorom) o užívaní stavby v prípade, keď návrh podáva budúci užívateľ (prevádzkovateľ).
6. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
7. Ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi alebo si ich stavebný úrad vyžiadal.
8. Podklad do DMM

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladajú
a) doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby,
b) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania,
c) projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením,
d) výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním,
e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia,
f) podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia,
g) stavebný denník.

Poplatok:
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom
do 49 790,50 eura vrátane 16,50 eura
nad 49 790,50 eura do 99 581,50 eura vrátane 23 eur
nad 99 581,50 eura do 331 939 eur vrátane 33 eur
nad 331 939 eur do 3 319 391,50 eura vrátane 66 eur
nad 3 319 391,50 eura 99,50 eura
Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby 16,50 eura


Poznámka:

Návrh môže podať aj budúci užívateľ (prevádzkovateľ), v takomto prípade sa pripojí dohoda (pozri prílohu bod 5). Pri jednoduchých a drobných stavbách môžu byť po dohode so stavebným úradom náležitosti návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia vrátane jeho príloh primerane zjednodušené.

 


 

dnes je: 24.6.2018

meniny má: Ján

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 30.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 30.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104292973

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka