Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Žiadosť o stavebné povolenie

STAVEBNÝ ÚRAD


 

 

Žiadosť o stavebné povolenieŽiadosť: Tlačivo na stránke mesta v sekcii tlačivá a žiadosti

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Obsah podania:
Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje:

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
c) parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
d) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta,
e) údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,
f) základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,
g) zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi;
ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza.


Prílohy:
1. Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám; ak o povolenie nadstavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác na stavbe žiada jej nájomca, pripojí písomnú dohodu s vlastníkom stavby. Písomnú dohodu s tým, kto má vlastnícke práva alebo iné práva k pozemku alebo stavbe (§ 139 ods. 1 stavebného zákona) predloží tiež právnická alebo fyzická osoba, ktorá bude stavbu uskutočňovať, ak žiada o povolenie dočasnej stavby.
2. Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach. Projektová dokumentácia stavby (projekt), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, musí byť vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
Rozsah projektu podľa § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
3. Doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi stavebného konania, pokiaľ boli predtým o stavbe vykonané, a stanoviská, súhlasy, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak ich predpisujú osobitné predpisy (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, o ochrane ovzdušia, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o ochrane prírody a pod.).
4. Územné rozhodnutie.
5. Vyhlásenie oprávnenej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, ak ju bude pre seba uskutočňovať právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov, ktorá nemá stavebné alebo montážne práce v predmete svojej činnosti alebo podnikania.

Poplatok:
Žiadosť o stavebné povolenie

a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu 18) ..... 33 eur
2. na stavbu bytových domov 18) ..... 66 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ..... 23 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ..... 39,50 eur

d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ... 16.50 eur
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 23 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 1,5 mil. Sk vrátane ..... 33 eur
nad 49 790,50 eura do 99 581,50 eura vrátane ..... 49,50 eura
nad 99 581,50 eura do 331 939 eur vrátane ..... 66 eur
nad 331 939 eur do 3 319 391,50 eura vrátane ..... 116 eur
nad 3 319391,50 eur ..... 199 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie ..... 16,50 eur
i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie ..... 33 eur


Poznámka:

- Pri líniových stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad môže určiť počet vyhotovení podkladov (prípadne aj ich členenie) uvedených v bode 1 až 7, ktoré sú nevyhnutné pre rokovanie najmä s dotknutými orgánmi štátnej správy a obcí.
- Pri stavbe s neobvyklou technológiou, pri ktorej má byť použitý neobvyklý spôsob stavania alebo konštrukčného riešenia alebo pri ktorej sa má inštalovať ojedinelé technické zariadenie, ktoré nie je porovnateľné s inými už vyskúšanými zariadeniami, a pri ktorej sa nemôžu vopred spoľahlivo určiť negatívne účinky prevádzky stavby na životné prostredie, stavebník musí žiadosť o stavebné povolenie doložiť posudkom špecializovaného pracoviska, vysokej školy alebo súdneho znalca.
- Pri jednoduchých stavbách a dočasných stavbách zariadenia staveniska stavebný úrad v jednotlivých prípadoch môže určený rozsah a obsah dokumentácie primerane obmedziť.

 

 


 

dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír

Dnes má službu:

BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica

02/2063 4161

ďalšie dni

Pondelok 16.7.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
Banská Bystrica
Pondelok 16.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Utorok 17.7.
MONTANA
Bernolákova 2
Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060
  • Pondelok2812graphic-icon
  • Utorok2414graphic-icon
  • Streda2115graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104900430

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka