Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Správa majetku mesta

SPRÁVA MAJETKU MESTA

 


 

 

 

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – bytu

Žiadosť: Tlačivo EM-SM/02 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti


Prílohy:
v žiadosti o prevod bytu vo vlastníctve mesta podľa zák. č. 182/1993 Z. z. treba presne definovať č. bytu, číslo domu, súpisné číslo, ulicu, kat. územie
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Poznámka:
základom pre dojednávanie ceny je zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 

 


 

 

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemkov, stavieb


Žiadosť: Tlačivo EM-SM/01 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:
- fotokópia snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia
- geometrický plán (pokyn vyhotoviť geometrický plán sa dáva až po predbežnom doporučení odpredaja)
- čestné prehlásenie, že žiadateľ nie je osobou uvedenou v § 9 odst.4 písm. a) až g)zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ( to neplatí, ak je predmetom kúpy byt alebo pozemok podľa osobitného predpisu, pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa a podiel majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo)
- znalecký posudok na zistenie trhovej ceny nehnuteľností (pri pozemkoch len vtedy, ak výmera presahuje 300 m2, pričom pokyn na vyhotovenie sa dáva len po prerokovaní žiadosti v Komisii MsZ pre ŽP,ÚR a odpady)

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Poznámka:
žiadosť o kúpu nehnuteľností je potrebné posúdiť z územného hľadiska
odpredaj nehnuteľností podlieha schváleniu v mestskom zastupiteľstve
základom pre dojednávanie ceny sú Zásady hospodárenia nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica

 


 

 

 

Žiadosť o nájom nehnuteľnosti – pozemkov

Žiadosť: Tlačivo EM-SM/04 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti


Prílohy: fotokópia snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záberu prenajatej plochy
v prípade, že na danú parcelu nie je v registri C KN založený list vlastníctva je potrebné predložiť grafickú identifikáciu na pozemky

Lehota na vybavenie: Klient bude informovaný písomne

Poznámka:
- žiadosť o nájom je potrebné posúdiť z územného hľadiska
- nájom pozemku nad 300 m2 a dobu nájmu viac ako 3 roky je potrebné schváliť v mestskom zastupiteľstve
- nájom pozemkov za účelom výstavby inžinierskych sietí nepodlieha schváleniu v mestskom zastupiteľstve.
- základom pre dojednávanie ceny nájomného sú Zásady hospodárenia nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica

 


 

 

Žiadosť o nájom nehnuteľnosti – nebytové priestory


Žiadosť: Tlačivo EM-SM/05 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti


Prílohy:
- fotokópiu živnostenského listu alebo výpis z Obchodného registra, prípadne iný doklad potvrdzujúci, že sa jedná o právnickú osobu
- IČO, DIČ alebo IČ DPH
- bankové spojenie, číslo účtu
- telefonický kontakt

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Poznámka:
- prenájom nebytových priestorov s rozlohou nad 300 m² a súčastne dobou prenájmu nad 3 roky je potrebné schváliť v mestskom zastupiteľstve
- základom pre dojednávanie ceny nájomného sú Zásady hospodárenia nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica

 

 

Žiadosť o vyjadrenie k vydaniu osvedčenia podľa § 63 zákl. 323/92 Zb. - vydržanie


Žiadosť: Tlačivo EM-SM/06 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti


Prílohy:
- fotokópia snímky z katastrálnej mapy
- geometrický plán
- fotokópia listu vlastníctva

 

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

 


 

 

 

Žiadosť o zriadenie vecného bremena

Žiadosť:Tlačivo EM-SM/03 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti


Prílohy:
fotokópia snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia
geometrický plán (pokyn vyhotoviť geometrický plán sa dáva až po predbežnom doporučení zriadenia vecného bremena)

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Poznámka:
- žiadosť o zriadenie vecného bremena je potrebné posúdiť z územného hľadiska
- zriadenie vecného bremena podlieha schváleniu v mestskom zastupiteľstve
- výška náhrady za zriadenie vecného bremena sa dojednáva individuálne v primeranej náhrade podľa účelu, minimálne však 5000,- Sk jednorázovo

 

 

 


 

dnes je: 25.9.2018

meniny má: Vladislav

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107358051

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka