Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Správa majetku mesta

SPRÁVA MAJETKU MESTA

 


 

 

 

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – bytu

Žiadosť: Tlačivo EM-SM/02 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti


Prílohy:
v žiadosti o prevod bytu vo vlastníctve mesta podľa zák. č. 182/1993 Z. z. treba presne definovať č. bytu, číslo domu, súpisné číslo, ulicu, kat. územie
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Poznámka:
základom pre dojednávanie ceny je zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 

 


 

 

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemkov, stavieb


Žiadosť: Tlačivo EM-SM/01 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:
- fotokópia snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia
- geometrický plán (pokyn vyhotoviť geometrický plán sa dáva až po predbežnom doporučení odpredaja)
- čestné prehlásenie, že žiadateľ nie je osobou uvedenou v § 9 odst.4 písm. a) až g)zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ( to neplatí, ak je predmetom kúpy byt alebo pozemok podľa osobitného predpisu, pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa a podiel majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo)
- znalecký posudok na zistenie trhovej ceny nehnuteľností (pri pozemkoch len vtedy, ak výmera presahuje 300 m2, pričom pokyn na vyhotovenie sa dáva len po prerokovaní žiadosti v Komisii MsZ pre ŽP,ÚR a odpady)

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Poznámka:
žiadosť o kúpu nehnuteľností je potrebné posúdiť z územného hľadiska
odpredaj nehnuteľností podlieha schváleniu v mestskom zastupiteľstve
základom pre dojednávanie ceny sú Zásady hospodárenia nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica

 


 

 

 

Žiadosť o nájom nehnuteľnosti – pozemkov

Žiadosť: Tlačivo EM-SM/04 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti


Prílohy: fotokópia snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záberu prenajatej plochy
v prípade, že na danú parcelu nie je v registri C KN založený list vlastníctva je potrebné predložiť grafickú identifikáciu na pozemky

Lehota na vybavenie: Klient bude informovaný písomne

Poznámka:
- žiadosť o nájom je potrebné posúdiť z územného hľadiska
- nájom pozemku nad 300 m2 a dobu nájmu viac ako 3 roky je potrebné schváliť v mestskom zastupiteľstve
- nájom pozemkov za účelom výstavby inžinierskych sietí nepodlieha schváleniu v mestskom zastupiteľstve.
- základom pre dojednávanie ceny nájomného sú Zásady hospodárenia nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica

 


 

 

Žiadosť o nájom nehnuteľnosti – nebytové priestory


Žiadosť: Tlačivo EM-SM/05 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti


Prílohy:
- fotokópiu živnostenského listu alebo výpis z Obchodného registra, prípadne iný doklad potvrdzujúci, že sa jedná o právnickú osobu
- IČO, DIČ alebo IČ DPH
- bankové spojenie, číslo účtu
- telefonický kontakt

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Poznámka:
- prenájom nebytových priestorov s rozlohou nad 300 m² a súčastne dobou prenájmu nad 3 roky je potrebné schváliť v mestskom zastupiteľstve
- základom pre dojednávanie ceny nájomného sú Zásady hospodárenia nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica

 

 

Žiadosť o vyjadrenie k vydaniu osvedčenia podľa § 63 zákl. 323/92 Zb. - vydržanie


Žiadosť: Tlačivo EM-SM/06 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti


Prílohy:
- fotokópia snímky z katastrálnej mapy
- geometrický plán
- fotokópia listu vlastníctva

 

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

 


 

 

 

Žiadosť o zriadenie vecného bremena

Žiadosť:Tlačivo EM-SM/03 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti


Prílohy:
fotokópia snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia
geometrický plán (pokyn vyhotoviť geometrický plán sa dáva až po predbežnom doporučení zriadenia vecného bremena)

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Poznámka:
- žiadosť o zriadenie vecného bremena je potrebné posúdiť z územného hľadiska
- zriadenie vecného bremena podlieha schváleniu v mestskom zastupiteľstve
- výška náhrady za zriadenie vecného bremena sa dojednáva individuálne v primeranej náhrade podľa účelu, minimálne však 5000,- Sk jednorázovo

 

 

 


 

dnes je: 23.2.2018

meniny má: Roman, Romana

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

100445453

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka