Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Matrika - Matričný úrad

MATRIKA - MATRIČNÝ ÚRAD

 


 

 

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Žiadosť:
Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu VN 1 10 umiestnené na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:
1. Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
2. List vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace /originál, nie výpis Kataster portálu/
3. v prípade mimosúdneho, súdneho vysporiadania platia uvedené body z poznámky

Poplatok: bez poplatku

Lehota na vybavenie: po posúdení žiadosti

Poznámka:
Právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
Doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
Právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
Skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
Dohodu o ukončení nájmu

 


 

Prihlásenie trvalého alebo prechodného pobytu


Žiadosť:
Prihlásenie trvalého alebo prechodného pobytu

Prílohy:
Predložiť platný občiansky preukaz
List vlastníctva bytu alebo nehnuteľnosti, do ktorej sa chce občan prihlásiť /originál, na právne úkony nie nie je možné použiť internetové výpisy/
V prípade, že žiadateľ nie je majiteľom nehnuteľnosti, do ktorej si chce prihlásiť trvalý alebo prechodný pobyt je potrebné predložiť súhlas majiteľov bytu alebo nehnuteľnosti s overeným podpisom /ak súhlas napíše pre pracovníkom MsÚ nie je overenie vyžadované/

Poplatok
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
ihneď po predložení dokladov na referáte matriky a evidencie

Poznámka:
Prechodný pobyt je možné prihlásiť na dobu najviac päť rokov.
 

 


 

Rozhodnutie o určení súpisného čísla stavbe

Žiadosť: Určenie súpisného čísla na stavbu VF2 A75 umiestnené na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:
Kolaudačné rozhodnutie právoplatné
Doklad o vlastníctve pozemku
/doklad o inom práve k pozemku/

Poplatok: 1,50 eura, splatný pri vydaní rozhodnutia

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Poznámka:
V prípade, že stavbu nadobudol kúpnou zmluvou , darovacou zmluvou alebo rozhodnutím o dedičstve doložiť právoplatné doklady o nadobudnutí stavby.

  


  

Uzavretie manželstva


Žiadosť:  Žiadosť o uzavretie manželstva /tlačivo Ministerstva vnútra/
žiadosť na vydanie len na mestskom úrade - referáte matriky a evidencie

Prílohy:
slobodní / s trvalým pobytom v Banskej Bystrici – civilný sobáš/
- rodný list
- občiansky preukaz žiadateľa
rozvedení / s trvalým pobytom v Banskej Bystrici – civilný sobáš/
- rodný list
- občiansky preukaz žiadateľa
- právoplatné rozhodnutie o rozvode predchádzajúceho manželstva
vdovci / s trvalým pobytom v Banskej Bystrici – civilný sobáš/
- rodný list
- občiansky preukaz žiadateľa
- úmrtný list bývalého partnera
v prípade uzavretia manželstva cirkevným spôsobom
neskúmame trvalý pobyt snúbencov, platia tie isté doklady
informácie o uzavretí manželstva občana SR s cudzincami len na matričnom úrade

Poplatok:
16,50- eura v prípade vydania delegácie do iného matričného úradu

16,50 eura + 33,19 eura správny poplatok pol. 18, písm c. zák.145/1995 Z.z. + paušálny poplatok mestu B. Bystricaza sobáš mimo úradne určeného času

66 eur + 33,19 eura správny poplatok pol. 18, písm d. zák. 145/1995 Z.z.+ paušálny poplatok mestu B. Bystrica za sobáš mimo určenej miestnosti

Lehota na vybavenie: pri podaní žiadosti na Matričnom úrade

 


 

Uzavretie manželstva

Žiadosť: Tlačivo MV SR je k dispozícii na matričnom úrade
Prílohy: OBČANIA SR

Civilný sobáš
s trvalým pobytom v matričnom obvode Banská Bystrica /B.B., Badín, Dolný Harmanec, Dolná Mičiná, Harmanec, Hronsek, Horná Mičiná, Horné Pršany, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Malachov, Môlča, Nemce, Špania Dolina, Riečka, Vlkanová/
- slobodní
Rodné listy a platné občianske preukazy
- rozvedení
Rodné listy, platné OP, právoplatné rozhodnutia o rozvode predchádzajúceho manželstva
- vdovci
Rodné listy, platné OP, úmrtný list bývalého manžela/manželky
Cirkevný sobáš
V prípade uzavretia manželstva cirkevným spôsobom sa podáva žiadosť na matričnom úrade, v ktorého obvode sa kostol nachádza
- platia všetky doklady

 

Poplatok
16,50 € v prípade povolenia uzavretia mnaželstvapred iným než príslušným matričným úradom – pol 18, písm. a
16,50 € v prípade uzavretia manželstva pred iným, než príslušným matričným úradom
16,50 €+ 50 € správny poplatok pol. 18, písm c. zák.145/1995 Z.z. + paušálny poplatok mestu B. Bystrica za sobáš mimo úradne určeného času
66 € + 50 € správny poplatok pol. 18, písm d. zák. 145/1995 Z.z. + paušálny poplatok mestu B. Bystrica za sobáš mimo určenej miestnosti
66 € sobáš medzi štátnym občanom SR a cudzincom pol. 18, písm. f
165,50 € uzavretie manželstva medzi cudzincami
199 € - uzavretie manželstva občanov SR, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike
 

CUDZINCI:

- slobodní
identifikačné preukazy /pasy,
rodné listy s príslušnými overeniami /apostille, superlegalizácia: Ministerstvom zahraničných vecí príslušného štátu a Veľvyslanectvom SR v danej krajine/
osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami /obsahuje údaj o štátnom občianstve, trvalom pobyte, rodinnom stave a spôsobilosti/
Poznámka
V prípade, že tieto údaje nie sú uvedené v osvedčení je ich potrebné zdokladovať zvlášť
- rozvedení
identifikačné preukazy/pasy,
rodné listy s príslušnými overeniami /apostille, superlegalizácia: Ministerstvom zahraničných vecí príslušného štátu a Veľvyslanectvom SR v danej krajine/
osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami
právoplatný rozsudok o rozvode s príslušnými overeniami
Poznámka: Doklady vydané v zahraničí musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka – zoznam prekladateľov/tlmočníkov je na stránke: www.justice.gov.sk
K platnosti rozsudkov o rozvode manželstva v cudzine k sobášu vám poskytnú informácie pracovníčky MÚ
Doklady vydané v zahraničí platia 6 mesiacov od dátumu vydania a predkladajú sa so žiadosťou na uzavretie manželstva najneskôr 14 dní pred uzavretím manželstva - osobne
Poplatok: Za sobáš s cudzincom 66,- €
 


 


Vydanie duplikátu matričného dokladu /rodný, sobášny, úmrtný list/

Žiadosť:
o vydanie duplikátu matričného dokladu VM8 5 umiestnené na internete, referát matriky a evidencie

Prílohy:
občiansky preukaz žiadateľa

Poplatok
5,- € v hotovosti /v prípade písomnej žiadosti aj vkladom na účet, príp. poštovou poukážkou/

Poznámka:
- pri žiadosti sa skúma v akom príbuzenskom vzťahu je žiadateľ k osobe, ktorej duplikát žiada
- v zmysle par. 18, zák.154/1994 Z.z. môže matričný úrad vydať duplikát
- osobe, ktorej sa zápis týka, jej príbuzným /t.j. manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti, v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba/
- osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti
- osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti
- osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti
- poručníkovi, ak sa o dieťa stará
- súdom ustanovenému opatrovníkovi

Lehota vybavenia: osobne – na počkanie, poštou najneskôr do 30 dní
 


 


Vydanie rodného listu pre novorodenca

na základe hlásenia o narodení z pôrodnice
Prílohy: Vydaté matky: sobášny list a občianske preukazy oboch rodičov
Slobodné, rozvedené matky: pri určení otcovstva /slobodné, príp. rozvedené matky, ktorých rozsudok nadobudol právoplatnosť pred viac ako 300 dňami/ je potrebná prítomnosť oboch rodičov: - potrebné sú občianske preukazy oboch rodičov,
- v prípade rozvedenej matky právoplatný rozsudok o rozvode
vyhlásenie matky o rodinnom stave
Vdovy: pri určení otcovstva /v prípade úmrtia manžela pred viac ako 300 dňami/ je potrebná prítomnosť obidvoch rodičov potrebné OP oboch rodičov, úmrtný list manžela, vyhlásenie matky o rodinnom stave

 


 


Pridanie druhého a tretieho mena

Oznámenie:
písomné oznámenie osoby, alebo zákonných zástupcov dieťaťa v prípade zaslania žiadosti poštou s overenými podpismi – /oznámenie je uverejnené medzi tlačivami/ podané na matričnom úrade v mieste narodenia
Prílohy: OP rodičov, prípadne oznamovateľa, rodný list oznamovateľa, prípadne maloletého dieťaťa písomný súhlas maloletého staršieho ako 15 rokov s overeným podpisom
Poplatok: 5,- € v hotovosti
Poznámka: V zmysle zákona o mene a priezvisku č. 300/1993, Z.z takto doplniť 2. a 3. meno možno len raz
 
Ubratie druhého alebo tretieho mena

Oznámenie: písomné oznámenie osoby príslušnému matričnému úradu, kde je zápis o jeho narodení – v prípade zaslania žiadosti poštou s overenými podpismi
písomné oznámenie zákonných zástupcov dieťaťa s overeným podpisom
písomný súhlas maloletého staršieho ako 15 rokov
Prílohy: Platný občiansky preukaz oznamovateľa, prípadne dieťaťa /nad 15 rokov/, rodný list
Poplatok: 5,- € v hotovosti
Poznámka: takto zrušiť 2. a 3. meno možno len raz

 Zmena poradia mena

Oznámenie:
písomné oznámenie osoby príslušnému matričnému úradu, kde je zápis o jeho narodení - v prípade zaslania žiadosti poštou s overeným podpisom
písomné oznámenie zákonných zástupcov dieťaťa s overeným podpisom
písomný súhlas maloletého staršieho ako 15 rokov
Poplatok: 5,- € v hotovosti
Poznámka: Zmeniť poradie je možné len raz
Lehota: Všetkých zmien podaných písomne, najneskôr do 30 dní

 Vydanie duplikátu rodného, prípadne sobášneho listu bez koncovky - ová


Žiadosť: Osoby príslušnému matričnému úradu, kde je zápis o narodení, resp. uzavretí manželstva /Tlačivo uverejnené na stránke mesta/ - v prípade zaslania poštou je potrebný osvedčený podpis žiadateľky, príp. zákonných zástupcov maloletej
Poplatok: 5,- € za vydanie duplikátu RL/SL

 Prijatie predošlého priezviska po rozvode manželstva


Oznámenie: Príslušnému matričnému úradu, kde je zápis o uzavretí manželstva /oznámenie uverejnené na stránke mesta
Prílohy: Sobášny list, rodný list, fotokópia OP a rozsudku o rozvode manželstva s vyznačenou nadobudnutou právoplatnosťou

 


 


Úmrtie

V mieste matričného obvodu na základe Listu o prehliadke mŕtveho
Prílohy: Občiansky preukaz zomretého /prípadne doklad o štátnom občianstve a poslednom trvalom pobyte/
splnomocnenie vybavovateľa pre pohrebnú službu s údajmi o adrese,
pri úmrtí maloletého dieťaťa je potrebné predložiť jeho rodný list a OP matky dieťaťa

 Zápis o matričných udalostiach, ktoré nastali občanom SR v cudzine do OM


Narodenie
- cudzozemský rodný list s príslušnými overeniami a prekladom do slovenského jazyka,
sobášny list rodičov,
občiansky preukaz štátneho občana SR
Sobáš
- cudzozemský sobášny list s príslušnými overeniami a prekladom do slovenského jazyka,
rodný list štátneho občana SR
občiansky preukaz štátneho občana SR
- informácie o dátume a mieste narodenia rodičov snúbenca – cudzinca, mená, priezviská a dátumy narodenia svedkov
- ak je štátny občan SR rozvedený aj právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva
Úmrtie
- cudzozemský úmrtný list s príslušným overeniami a prekladom do slovenského jazyka
rodný list
občiansky preukaz zomretého /potvrdenie o štátnom občianstve vydané príslušným obvodným úradom/
Poznámka: Zápisy do osobitnej matriky sa vykonávajú podľa miesta trvalého pobytu občana SR
 


 

dnes je: 15.12.2017

meniny má: Ivica

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 16.12. - 17.12.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 16.12. - 17.12.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Pondelok 18.12. - 31.12.
Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

96616241

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka