Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Matrika - Matričný úrad

MATRIKA - MATRIČNÝ ÚRAD

 


 

 

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Žiadosť:
Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu VN 1 10 umiestnené na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:
1. Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
2. List vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace /originál, nie výpis Kataster portálu/
3. v prípade mimosúdneho, súdneho vysporiadania platia uvedené body z poznámky

Poplatok: bez poplatku

Lehota na vybavenie: po posúdení žiadosti

Poznámka:
Právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
Doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
Právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
Skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
Dohodu o ukončení nájmu

 


 

Prihlásenie trvalého alebo prechodného pobytu


Žiadosť:
Prihlásenie trvalého alebo prechodného pobytu

Prílohy:
Predložiť platný občiansky preukaz
List vlastníctva bytu alebo nehnuteľnosti, do ktorej sa chce občan prihlásiť /originál, na právne úkony nie nie je možné použiť internetové výpisy/
V prípade, že žiadateľ nie je majiteľom nehnuteľnosti, do ktorej si chce prihlásiť trvalý alebo prechodný pobyt je potrebné predložiť súhlas majiteľov bytu alebo nehnuteľnosti s overeným podpisom /ak súhlas napíše pre pracovníkom MsÚ nie je overenie vyžadované/

Poplatok
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
ihneď po predložení dokladov na referáte matriky a evidencie

Poznámka:
Prechodný pobyt je možné prihlásiť na dobu najviac päť rokov.
 

 


 

Rozhodnutie o určení súpisného čísla stavbe

Žiadosť: Určenie súpisného čísla na stavbu VF2 A75 umiestnené na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:
Kolaudačné rozhodnutie právoplatné
Doklad o vlastníctve pozemku
/doklad o inom práve k pozemku/

Poplatok: 1,50 eura, splatný pri vydaní rozhodnutia

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Poznámka:
V prípade, že stavbu nadobudol kúpnou zmluvou , darovacou zmluvou alebo rozhodnutím o dedičstve doložiť právoplatné doklady o nadobudnutí stavby.

  


  

Uzavretie manželstva


Žiadosť:  Žiadosť o uzavretie manželstva /tlačivo Ministerstva vnútra/
žiadosť na vydanie len na mestskom úrade - referáte matriky a evidencie

Prílohy:
slobodní / s trvalým pobytom v Banskej Bystrici – civilný sobáš/
- rodný list
- občiansky preukaz žiadateľa
rozvedení / s trvalým pobytom v Banskej Bystrici – civilný sobáš/
- rodný list
- občiansky preukaz žiadateľa
- právoplatné rozhodnutie o rozvode predchádzajúceho manželstva
vdovci / s trvalým pobytom v Banskej Bystrici – civilný sobáš/
- rodný list
- občiansky preukaz žiadateľa
- úmrtný list bývalého partnera
v prípade uzavretia manželstva cirkevným spôsobom
neskúmame trvalý pobyt snúbencov, platia tie isté doklady
informácie o uzavretí manželstva občana SR s cudzincami len na matričnom úrade

Poplatok:
16,50- eura v prípade vydania delegácie do iného matričného úradu

16,50 eura + 33,19 eura správny poplatok pol. 18, písm c. zák.145/1995 Z.z. + paušálny poplatok mestu B. Bystricaza sobáš mimo úradne určeného času

66 eur + 33,19 eura správny poplatok pol. 18, písm d. zák. 145/1995 Z.z.+ paušálny poplatok mestu B. Bystrica za sobáš mimo určenej miestnosti

Lehota na vybavenie: pri podaní žiadosti na Matričnom úrade

 


 

Uzavretie manželstva

Žiadosť: Tlačivo MV SR je k dispozícii na matričnom úrade
Prílohy: OBČANIA SR

Civilný sobáš
s trvalým pobytom v matričnom obvode Banská Bystrica /B.B., Badín, Dolný Harmanec, Dolná Mičiná, Harmanec, Hronsek, Horná Mičiná, Horné Pršany, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Malachov, Môlča, Nemce, Špania Dolina, Riečka, Vlkanová/
- slobodní
Rodné listy a platné občianske preukazy
- rozvedení
Rodné listy, platné OP, právoplatné rozhodnutia o rozvode predchádzajúceho manželstva
- vdovci
Rodné listy, platné OP, úmrtný list bývalého manžela/manželky
Cirkevný sobáš
V prípade uzavretia manželstva cirkevným spôsobom sa podáva žiadosť na matričnom úrade, v ktorého obvode sa kostol nachádza
- platia všetky doklady

 

Poplatok
16,50 € v prípade povolenia uzavretia mnaželstvapred iným než príslušným matričným úradom – pol 18, písm. a
16,50 € v prípade uzavretia manželstva pred iným, než príslušným matričným úradom
16,50 €+ 50 € správny poplatok pol. 18, písm c. zák.145/1995 Z.z. + paušálny poplatok mestu B. Bystrica za sobáš mimo úradne určeného času
66 € + 50 € správny poplatok pol. 18, písm d. zák. 145/1995 Z.z. + paušálny poplatok mestu B. Bystrica za sobáš mimo určenej miestnosti
66 € sobáš medzi štátnym občanom SR a cudzincom pol. 18, písm. f
165,50 € uzavretie manželstva medzi cudzincami
199 € - uzavretie manželstva občanov SR, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike
 

CUDZINCI:

- slobodní
identifikačné preukazy /pasy,
rodné listy s príslušnými overeniami /apostille, superlegalizácia: Ministerstvom zahraničných vecí príslušného štátu a Veľvyslanectvom SR v danej krajine/
osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami /obsahuje údaj o štátnom občianstve, trvalom pobyte, rodinnom stave a spôsobilosti/
Poznámka
V prípade, že tieto údaje nie sú uvedené v osvedčení je ich potrebné zdokladovať zvlášť
- rozvedení
identifikačné preukazy/pasy,
rodné listy s príslušnými overeniami /apostille, superlegalizácia: Ministerstvom zahraničných vecí príslušného štátu a Veľvyslanectvom SR v danej krajine/
osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami
právoplatný rozsudok o rozvode s príslušnými overeniami
Poznámka: Doklady vydané v zahraničí musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka – zoznam prekladateľov/tlmočníkov je na stránke: www.justice.gov.sk
K platnosti rozsudkov o rozvode manželstva v cudzine k sobášu vám poskytnú informácie pracovníčky MÚ
Doklady vydané v zahraničí platia 6 mesiacov od dátumu vydania a predkladajú sa so žiadosťou na uzavretie manželstva najneskôr 14 dní pred uzavretím manželstva - osobne
Poplatok: Za sobáš s cudzincom 66,- €
 


 


Vydanie duplikátu matričného dokladu /rodný, sobášny, úmrtný list/

Žiadosť:
o vydanie duplikátu matričného dokladu VM8 5 umiestnené na internete, referát matriky a evidencie

Prílohy:
občiansky preukaz žiadateľa

Poplatok
5,- € v hotovosti /v prípade písomnej žiadosti aj vkladom na účet, príp. poštovou poukážkou/

Poznámka:
- pri žiadosti sa skúma v akom príbuzenskom vzťahu je žiadateľ k osobe, ktorej duplikát žiada
- v zmysle par. 18, zák.154/1994 Z.z. môže matričný úrad vydať duplikát
- osobe, ktorej sa zápis týka, jej príbuzným /t.j. manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti, v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba/
- osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti
- osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti
- osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti
- poručníkovi, ak sa o dieťa stará
- súdom ustanovenému opatrovníkovi

Lehota vybavenia: osobne – na počkanie, poštou najneskôr do 30 dní
 


 


Vydanie rodného listu pre novorodenca

na základe hlásenia o narodení z pôrodnice
Prílohy: Vydaté matky: sobášny list a občianske preukazy oboch rodičov
Slobodné, rozvedené matky: pri určení otcovstva /slobodné, príp. rozvedené matky, ktorých rozsudok nadobudol právoplatnosť pred viac ako 300 dňami/ je potrebná prítomnosť oboch rodičov: - potrebné sú občianske preukazy oboch rodičov,
- v prípade rozvedenej matky právoplatný rozsudok o rozvode
vyhlásenie matky o rodinnom stave
Vdovy: pri určení otcovstva /v prípade úmrtia manžela pred viac ako 300 dňami/ je potrebná prítomnosť obidvoch rodičov potrebné OP oboch rodičov, úmrtný list manžela, vyhlásenie matky o rodinnom stave

 


 


Pridanie druhého a tretieho mena

Oznámenie:
písomné oznámenie osoby, alebo zákonných zástupcov dieťaťa v prípade zaslania žiadosti poštou s overenými podpismi – /oznámenie je uverejnené medzi tlačivami/ podané na matričnom úrade v mieste narodenia
Prílohy: OP rodičov, prípadne oznamovateľa, rodný list oznamovateľa, prípadne maloletého dieťaťa písomný súhlas maloletého staršieho ako 15 rokov s overeným podpisom
Poplatok: 5,- € v hotovosti
Poznámka: V zmysle zákona o mene a priezvisku č. 300/1993, Z.z takto doplniť 2. a 3. meno možno len raz
 
Ubratie druhého alebo tretieho mena

Oznámenie: písomné oznámenie osoby príslušnému matričnému úradu, kde je zápis o jeho narodení – v prípade zaslania žiadosti poštou s overenými podpismi
písomné oznámenie zákonných zástupcov dieťaťa s overeným podpisom
písomný súhlas maloletého staršieho ako 15 rokov
Prílohy: Platný občiansky preukaz oznamovateľa, prípadne dieťaťa /nad 15 rokov/, rodný list
Poplatok: 5,- € v hotovosti
Poznámka: takto zrušiť 2. a 3. meno možno len raz

 Zmena poradia mena

Oznámenie:
písomné oznámenie osoby príslušnému matričnému úradu, kde je zápis o jeho narodení - v prípade zaslania žiadosti poštou s overeným podpisom
písomné oznámenie zákonných zástupcov dieťaťa s overeným podpisom
písomný súhlas maloletého staršieho ako 15 rokov
Poplatok: 5,- € v hotovosti
Poznámka: Zmeniť poradie je možné len raz
Lehota: Všetkých zmien podaných písomne, najneskôr do 30 dní

 Vydanie duplikátu rodného, prípadne sobášneho listu bez koncovky - ová


Žiadosť: Osoby príslušnému matričnému úradu, kde je zápis o narodení, resp. uzavretí manželstva /Tlačivo uverejnené na stránke mesta/ - v prípade zaslania poštou je potrebný osvedčený podpis žiadateľky, príp. zákonných zástupcov maloletej
Poplatok: 5,- € za vydanie duplikátu RL/SL

 Prijatie predošlého priezviska po rozvode manželstva


Oznámenie: Príslušnému matričnému úradu, kde je zápis o uzavretí manželstva /oznámenie uverejnené na stránke mesta
Prílohy: Sobášny list, rodný list, fotokópia OP a rozsudku o rozvode manželstva s vyznačenou nadobudnutou právoplatnosťou

 


 


Úmrtie

V mieste matričného obvodu na základe Listu o prehliadke mŕtveho
Prílohy: Občiansky preukaz zomretého /prípadne doklad o štátnom občianstve a poslednom trvalom pobyte/
splnomocnenie vybavovateľa pre pohrebnú službu s údajmi o adrese,
pri úmrtí maloletého dieťaťa je potrebné predložiť jeho rodný list a OP matky dieťaťa

 Zápis o matričných udalostiach, ktoré nastali občanom SR v cudzine do OM


Narodenie
- cudzozemský rodný list s príslušnými overeniami a prekladom do slovenského jazyka,
sobášny list rodičov,
občiansky preukaz štátneho občana SR
Sobáš
- cudzozemský sobášny list s príslušnými overeniami a prekladom do slovenského jazyka,
rodný list štátneho občana SR
občiansky preukaz štátneho občana SR
- informácie o dátume a mieste narodenia rodičov snúbenca – cudzinca, mená, priezviská a dátumy narodenia svedkov
- ak je štátny občan SR rozvedený aj právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva
Úmrtie
- cudzozemský úmrtný list s príslušným overeniami a prekladom do slovenského jazyka
rodný list
občiansky preukaz zomretého /potvrdenie o štátnom občianstve vydané príslušným obvodným úradom/
Poznámka: Zápisy do osobitnej matriky sa vykonávajú podľa miesta trvalého pobytu občana SR
 


 

dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír

Dnes má službu:

BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica

02/2063 4161

ďalšie dni

Pondelok 16.7.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
Banská Bystrica
Pondelok 16.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Utorok 17.7.
MONTANA
Bernolákova 2
Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104887086

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka