Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Dopravné stavby

 

DOPRAVNÉ STAVBY

 


 

Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu


Žiadosť: Formulár RDS_1 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti


Prílohy:

dokumentácia technického riešenia
situácia širších vzťahov
pôdorysná situácia navrhovaného pripojenia v mierke 1:200
priečne a pozdĺžne rezy navrhovaného pripojenia v mierke 1:50
majetkovo – právne vzťahy
kópia z katastrálnej mapy so zakreslením pripojenia
listy vlastníctva a doklady preukazujúce majetkovoprávnu podstatu v dotknutom území
stanovisko OR PZ v Banskej Bystrici – Okresného dopravného inšpektorátu
vyjadrenia správcov inžinierskych sietí
územné rozhodnutie, ak bolo vydané

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Poplatok: 33,- EUR splatný pri vydaní povolenia

 


 

 

Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti


Žiadosť: Formulár RDS_2 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:

- dokumentácia technického riešenia
situácia širších vzťahov
pôdorysná situácia navrhovaného vjazdu v mierke 1:200
priečne a pozdĺžne rezy navrhovaného vjazdu v mierke 1:50
- majetkovo – právne vzťahy
kópia z katastrálnej mapy so zakreslením vjazdu
listy vlastníctva a doklady preukazujúce majetkovoprávnu podstatu v dotknutom území
- stanovisko OR PZ v Banskej Bystrici – Okresného dopravného inšpektorátu
- vyjadrenia správcov inžinierskych sietí
- územné rozhodnutie, ak bolo vydané

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Poplatok: 16,50 eura splatný pri vydaní povolenia

 


 

 

Povolenie na uzávierku miestnych komunikácií

Žiadosť: Formulár RDS_3 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:

situačný výkres
návrh obchádzkovej trasy
harmonogram prác v 2 vyhotoveniach, ak sa uzávierka požaduje na čas dlhší ako 3 dni
výkres dočasného dopravného značenia
stanovisko OR PZ Banská Bystrica, Okresný dopravný inšpektorát

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Poplatok: 66,- eur splatný pri vydaní povolenia

 

 


 

 

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií na nadmernú a nadrozmernú prepravu po MK

Žiadosť: Formulár RDS_4 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:
súhlas správcu trolejového vedenia – SAD Banská Bystrica a. s.
obrysový nákres vozidla/súpravy so zakreslením všetkých rozmerov a umiestnenia nákladu
stanovisko OR PZ Banská Bystrica, Okresný dopravný inšpektorát
doklad o poverení žiadateľa na vybavenie povolenia (ak dopravca nie je žiadateľom)
výpisy z Obchodného registra
iné doklady v závislosti na parametroch prepravy (statické posudky a pod.)

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Poplatok: 99,50 eur splatný pri vydaní povolenia

 


 

 

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií

Žiadosť: Formulár RDS_5 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:
situačný výkres
dokumentácia technického riešenia v mierke 1:200
harmonogram prác (podujatia)
stanovisko ORPZ Banská Bystrica, Okresný dopravný inšpektorát
projekt organizácie dopravy
iné stanoviská podľa povahy zvláštneho užívania
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Poplatok: 99,50 eur splatný pri vydaní povolenia 

 


 

 

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií – vjazd do pešej zóny

Žiadosť: Formulár RDS_6 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy: -

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Poplatok: 99,50 eur splatný pri vydaní povolenia

  


 

 

Dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií – určenie podmienok uvedenia MK do pôvodného stavu na náklady vlastníka alebo správcu vedenia

Žiadosť: Formulár RDS_7 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:
situačný výkres
preukázanie vzniku nebezpečenstva všeobecného ohrozenia z predmetnej poruchy (napríklad doklad ohlásenia poruchy na dispečing)

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Poplatok: nevyberá sa

 


 

 

Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení

Žiadosť: Formulár RDS_8 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti


Prílohy:
projekt rozmiestnenia dopravných značiek a dopravných zariadení
stanovisko OR PZ Banská Bystrica, Okresný dopravný inšpektorát
dohoda so správcom komunikácie o zabezpečení inštalácie DZ a jeho vlastníctve a správe (u trvalého DZ)

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Poplatok: nevyberá sa

 


 

 

Ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu – stavebné úpravy, udržiavacie práce pre miestne a účelové komunikácie

Žiadosť: Formulár RDS_9 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:
jednoduchý situačný výkres (2x)
doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe
písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebnú úpravu/udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti, ak ide i stavebnú úpravu/udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo sa nachádza v pamiatkovo chránenom území

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia


 


 

 

Ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu – drobná stavba pre miestne a účelové komunikácie

Žiadosť: Formulár RDS_10 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:
jednoduchý situačný výkres (2x)
doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k pozemku
jednoduchý technický opis
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia a iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

 

 


 

  

Žiadosť o stavebné povolenie – miestne a účelové komunikácie

Žiadosť: Formulár RDS_11 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:
- doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
- projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) zákona , postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
- doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
- kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje,
- ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Poplatok: v závislosti na predpokladanom rozpočtovom náklade,
splatný pri podaní žiadosti

 


 

 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby – miestne a účelové komunikácie

Žiadosť: Formulár RDS_12 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:
doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej
projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) zákona , postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje
ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Poplatok: v závislosti na predpokladanom rozpočtovom náklade – dvojnásobok sadzby ako pre riadne stavebné povolenie splatný pri podaní žiadosti

 

 


 

 

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby - miestne a účelové komunikácie

Žiadosť: Formulár RDS_13 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:
dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby
doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby
doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená, alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Poplatok: 16,50 eur splatný pri podaní žiadosti

 


 

 

Žiadosť o povolenie na odstránenie objektu dopravnej stavby


Žiadosť: Formulár RDS_14 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:
doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom
technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred
pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

Lehota na vybavenie:30 dní od doručenia
Poplatok: 16,50 eur splatný pri podaní žiadosti

 


 

 

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením – miestne a účelové komunikácie

Žiadosť: Formulár RDS_15 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:
- projektová dokumentácia v troch vyhotoveniach, ktorá obsahuje:
súhrnnú správu obsahujúcu údaje ustanovené v § 9 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v rozsahu navrhovanej zmeny vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby bude mať účinok na okolie stavby, životné prostredie alebo užívanie stavby
situačný výkres, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby
stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny
ak ide o zásah do nosnej konštrukcie, statické posúdenie navrhovanej zmeny
- doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Poplatok: v závislosti na predpokladanom rozpočtovom náklade splatný pri podaní žiadosti

 


 

 

Žiadosť o povolenie predčasného užívania stavby – miestne a účelové komunikácie

Žiadosť: Formulár RDS_16 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:
opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, 12) pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Poplatok: nevyberá sa

 

 


 

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - miestne a účelové komunikácie

Žiadosť: Formulár RDS_17 na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:
opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, 12) pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím
geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností; 13) tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Poplatok: v závislosti na rozpočtovom náklade splatný pri podaní návrhu

  

 


 

dnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
Streda 3.10.
POD BRÁNOU
Námestie SNP 16,
974 01 Banská Bystrica
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok216graphic-icon
  • Piatok216graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107383159

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka