Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

STAVEBNÝ ÚRAD


 

Návrh na vvydanie územného rozhodnutiaŽiadosť: Tlačivo na stránke mesta v sekcii tlačivá a žiadosti.


Obsah podania: Návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje:


a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,
b) predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia,
c) zoznam všetkých známych účastníkov územného konania,
d) druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,
e) ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť,
f) údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu.

Ak ide o návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, územného rozhodnutia o využití územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere, ak sa týkajú rozsiahleho územia, údaje podľa odseku 1 písm. c) a d) sa v návrhu neuvádzajú, ale uvedie sa opis prebiehajúcich hraníc územia.


Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia ( v zložitých prípadoch 60 dní)

Prílohy:
1. Dvojmo situačný výkres súčasného stavu územia na základe katastrálnej mapy so zakreslením stavby, ktorej sa návrh týka, a jej polohy, s vyznačením väzieb na okolie. Ak sa návrh týka mimoriadne rozsiahlych území s veľkým počtom účastníkov územného konania alebo umiestnenia líniovej stavby, treba priložiť aj mapový podklad v dvoch vyhotoveniach v mierke 1 : 10 000 až 1 : 50 000 s vyznačením širších vzťahov (účinkov) k okoliu.


2. Dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
Rozsah dokumentácie podľa § 3 odst. 4 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

 

Poplatok:
pre fyzické osoby ............. 6,50 eur
pre právnické osoby ......... 16,50 eur


Poznámka:

Návrh na nové využitie územia obsahuje okrem hore uvedených náležitostí obsahuje ďalšie podklady a dokumentáciu, z ktorých musia byť dostatočne zrejmé najmä:
a) dôvody, spôsob, rozsah a dôsledky nového využitia územia,
b) výškové usporiadanie navrhovaných zmien, napr. charakteristické rezy terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
c) spôsob neškodného odvádzania povrchových vôd a ochrany podzemných vôd, predpokladané napojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
d) dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia,
e) ak ide o návrh na delenie alebo sceľovanie pozemkov, vyznačenie navrhovaných zmien hraníc pozemkov a prístupu na pozemky v situačnom výkrese.

Návrh na vymedzenie chránenej časti krajiny (chráneného územia, ochranného pásma) alebo na vyhlásenie stavebnej uzávery obsahuje okrem náležitostí podľa odsekov 1 až 3 ďalšie podklady a dokumentáciu, z ktorých musia byť dostatočne zrejmé najmä
a) dôvody a rozsah navrhovaných opatrení s presným vecným a územným vymedzením navrhovaných zákazov alebo obmedzení,
b) dôsledky, aké budú mať navrhované opatrenia na funkčné a priestorové usporiadanie územia s návrhom potrebných územnotechnických a organizačných opatrení,
c) predpokladaný čas trvania navrhovaného opatrenia alebo oznámenie, že platnosť rozhodnutia nemožno časovo obmedziť.

 

 

Stanoviská, súhlasy, vyjadrenia, rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi. Podľa povahy ide najmä o tieto právne predpisy:zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon),

Obvodný úrad životného prostredia-úsek ŠVS a OO
Skuteckého č.19, 974 01 Banská Bystrica

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Generálne riaditeľstvo
Partizánska cesta č.5, 974 01 Banská Bystrica

Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Závod 01, Partizánska cesta č.73, 974 79 Banská Bystrica


zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

Mestský úrad Banská Bystrica - referát životného prostredia
ČSA č.26, 975 39 Banská Bystrica

Obvodný úrad životného prostredia-úsek OP a K
Skuteckého č.19, 974 01 Banská Bystrica

zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia,

Obvodný úrad životného prostredia-úsek ŠVS a OO
Skuteckého č.19, 974 01 Banská Bystrica

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch,

Obvodný úrad životného prostredia-úsek ŠSOH
Skuteckého č.19, 974 01 Banská Bystrica

zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,

Obvodný úrad životného prostredia
Skuteckého č.19, 974 01 Banská Bystrica

zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon),

Obvodný banský úrad - ul. 9. mája č. 2, 974 01 Banská Bystrica

zákon č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geolog. zákon),

Obvodný banský úrad - ul. 9. mája č. 2, 974 01 Banská Bystrica

zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu,

Krajský pamiatkový úrad - Lazovná č. 8, 975 65 Banská Bystrica

zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Komenského č.27, 974 01 Banská Bystrica

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Komenského č.27, 974 01 Banská Bystrica

zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy,

Obvodný pozemkový úrad - Skuteckého č.19,
974 01 Banská Bystrica

zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch,

Obvodný lesný úrad - Skuteckého č.19, 974 01 Banská Bystrica

zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce,

Inšpektorát práce - Partizánska cesta č. 98,
974 01 Banská Bystrica

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

Mesto Banská Bystrica - ČSA č. 26, 975 39 Banská Bystrica

zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon),

Letecký úrad Slovenskej republiky
Oddelenie ochranných pásiem letísk a leteckých
pozemných zariadení
Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava

zákon č. 164/1996 Z.z. o dráhach v znení zákona č. 58/1997 Z.z.,

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy - Štefánikova č. 60,
040 01 Košice

zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon),

Mestský úrad Banská Bystrica - referát dopravných stavieb
ČSA č.26, 975 39 Banská Bystrica

Banskobystrický samosprávny kraj - odbor dopravy
Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
Skuteckého č.19, 974 01 Banská Bystrica

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
Nám. Ľ. Štúra č.1, 974 01 Banská Bystrica


Okresné riaditeľstvo PZ SR - Okresný dopravný inšpektorát
Okružná č.19, 974 99 Banská Bystrica


zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách,

Slovak Telekom, a.s. - Horná č.77, 975 87 Banská Bystrica

Krajské riaditeľstvo PZ SR - odbor telekomunikácií a informatiky
Ul. 9.mája č.1, P.O.BOX 120, 974 86 Banská Bystrica

ORANGE Slovensko - Michlovský s.r.o. -
UC 2 údržbové centrum Banská Bystrica
Zvolenská cesta č. 21, 974 05 Banská Bystrica

T-Mobile a.s. - Vajnorská č.100/A, 831 03 Bratislava

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. - Kyjevské nám. č.6,
974 04 Banská Bystrica

ENERGOTEL a.s. - Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava

zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike,

SSE, a.s.-distribúcia - Švantnerova č.9, 974 01 Banská Bystrica

SPP - distribúcia, a.s. LC Zvolen - Lieskovská cesta 1418/5,
960 27 Zvolen

zákon č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky,

Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby
ČSA č.7, 974 01 Banská Bystrica

zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva,

Obvodný úrad, odbor krízového riadenia - Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica

zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve,

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Cesta k nemocnici č.1, 975 56 Banská Bystrica

zákon č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti,

Regionálna veterinárna a potravinová správa
Skuteckého č. 19, 975 90 Banská Bystrica

zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe,

Obvodný banský úrad - ul. 9. mája č. 2, 974 01 Banská Bystrica

zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon).

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

4. Stanovisko obce podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.,
5. Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané,
6. Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám;

 

 


 

dnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
Streda 3.10.
POD BRÁNOU
Námestie SNP 16,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107366333

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka