Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Neinvestičný fond Moje mesto Banská Bystrica

Rozhodnutím Obvodného úradu Banská Bystrica č.: 1/2011/02448-00004 zo dňa 28.02.11 sa neinvestičný fond Moje mesto Banská Bystrica dňa 28.02.2011 vymazáva z registra neinvestičných fondov.

 

Neinvestičný fond Moje mesto Banská Bystrica

 

Moje mesto Banská Bystrica, n.f., je neinvestičný fond, ktorý bol založený uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 382/2002 - MsZ zo dňa 19. novembra 2002 a zaregistrovaný rozhodnutím Krajského úradu - odbor všeobecnej vnútornej správy v Banskej Bystrici. Sídlom neinvestičného fondu je Mestský úrad Banská Bystrica, ČSA 26, 97401 Banská Bystrica. Zriaďovateľom fondu je Mesto Banská Bystrica. Pridelené IČO: 31908373, DIČ : 2021290480 Účelom založenia neinvestičného fondu je rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrana a podpora zdravia a vzdelania a rozvoj sociálnych služieb.

Správy o činnosti:


 

 

 

Zásady neinvestičného fondu Moje mesto Banská Bystrica n.f. k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácií na realizáciu projektov v oblasti:

 


- rozvoja a ochrany duchovných hodnôt,
- ochrany a tvorby životného prostredia,
- zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt,
- ochrany a podpory zdravia a vzdelávania,
- rozvoja sociálnych služieb

 

Správna rada neinvestičného fondu Moje mesto Banská Bystrica n.f. predkladá podmienky na vypracovanie a predkladanie žiadostí o získanie finančnej pomoci (dotácie) pre realizáciu projektov v oblasti rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany a tvorby životného prostredia, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrany a podpory zdravia a vzdelávania a rozvoja sociálnych služieb na území mesta Banská Bystrica.I. Základná časť


1. Zásady upravujú náležitosti a postup predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií z neinvestičného fondu Moje mesto Banská Bystrica, n.f.

2. Finančná podpora sa poskytuje v zmysle štatútu neinvestičného fondu Moje mesto Banská Bystrica n.f. v súlade s Uznesením MsZ č. 382/2002 zo dňa 19.11.2002.
Štatút je zverejnený na internetovej stránke mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk

3. Dotácie na jednotlivé aktivity sú určené na zabezpečenie úloh, ktoré realizujú oprávnení žiadatelia. Právnické osoby musia byť riadne registrované. Podmienkou je, že žiadateľ má sídlo na území mesta Banská Bystrica, alebo pôsobí a vykonáva činnosť na území mesta Banská Bystrica.

4. Dotácia nemôže byť poskytnutá na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov, na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov. Dotáciu ďalej nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je v konkurze, v likvidácii alebo je voči nemu vedené exekučné konanie.

5. Na to isté podujatie, resp. aktivitu, bude akceptovaná žiadosť iba od jedného žiadateľa, ktorý bude príslušnú akciu zabezpečovať v rozhodujúcej miere.

6. Žiadosti, v ktorých budú uvedené nepravdivé údaje, nebudú akceptované. V prípade takéhoto zistenia v čase, kedy už bola dotácia poskytnutá príslušnej organizácii, táto bude musieť byť vrátená na účet neinvestičného fondu Moje mesto Banská Bystrica n.f.

7. Žiadosť, ktorá neobsahuje požadované náležitosti nebude akceptovaná.

8. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

 

II. Všeobecné náležitosti žiadostí o poskytnutie dotácie
(platia pre všetkých žiadateľov)


1. Žiadateľ o poskytnutie dotácie predloží:
a) žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov
b) popis projektu,
c) rozpočet projektu,

2. Okruh žiadateľov o poskytnutie dotácie:
a) fyzické osoby
b) občianska združenia,
c) neziskové organizácie,
d) kultúrne, spoločenské a športové inštitúcie (kluby)
e) registrované cirkvi a náboženské spoločnosti alebo cirkevné právnické osoby.
Žiadateľom o poskytnutie dotácie nesmie byť zriaďovateľ fondu, člen orgánov fondu a jemu blízke osoby, politická strana , politické hnutie a (v zmysle Zákona NR SR č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch v znení neskorších predpisov) organizácia, vytvárajúca zisk.

3. Žiadosti o poskytnutie dotácie sa predkladajú písomne alebo osobne v jednom vyhotovení. Žiadosti, ktoré budú zaslané elektronickou poštou a faxom, nebudú akceptované.

4. Pre každú aktivitu sa predkladajú žiadosti samostatne.

5. Žiadosť musí obsahovať:
a) názov, sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej osoby
b) vymedzenie potrieb, konkrétnej akcie alebo projektu, na ktoré sa požaduje dotácia,
c) účel, termín a miesto uskutočnenia aktivít,
d) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo (súhlas s jeho spracovaním) žiadateľa

6. Žiadosti sa predkladajú každý rok do 31. augusta.

7. Predložené žiadosti (projekty), ktoré budú spĺňať podmienky poskytnutia dotácie, budú vyhodnocované Správnou radou neinvestičného fondu na jej najbližšom zasadnutí.

8. Informácia o rozhodnutí Správnej rady n.f. bude písomne zaslaná alebo telefonicky oznámená všetkým žiadateľom o dotáciu.

9. Správna rada nie je povinná zdôvodňovať svoje rozhodnutia.

10. Žiadateľ o dotáciu, ktorého projekt nebude Správnou radou schválený, sa môže uchádzať o dotáciu v ďalšom kalendárnom roku.

11. Príjemcovia dotácie budú nakladať s pridelenými finančnými prostriedkami v súlade so zmluvou, podpísanou po kladnom rozhodnutí Správnej rady. Ustanovenia zmluvy sú pre všetkých príjemcov dotácie záväzné a nie je možné ich meniť.

12. Každý príjemca dotácie je povinný písomne vypracovať a doručiť (poštou alebo osobne) finančné vyúčtovanie s kópiami účtovných dokladov použitia pridelených finančných prostriedkov.

 

 


 

dnes je: 17.7.2018

meniny má: Bohuslav

Dnes má službu:

MONTANA
Bernolákova 2

ďalšie dni

Utorok 17.7.
MONTANA
Bernolákova 2
Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060
Utorok 24.7.
SILYBUM
Rudohorská 27

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104943588

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka