Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Životné prostredie

Diskusné fórum vytvára priestor na otázky, týkajúce sa práce mestského úradu. Stránka nie je určená na zverejňovanie oznamov akéhokoľvek druhu vrátane politickej propagácie a reklamy. V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 164/2007 sa zverejňujú odpovede na neanonymné otázky, ktoré sú v súlade s etickým kódexom diskusného fóra. Za pochopenie ďakujeme. Správa verejnej zelene, parkového mobiliáru (detské ihriská, lavičky, chodníky, kosenie…) a komplexná starostlivosť o fond vegetačných porastov na území mesta prešla pod odbor komunálnych vecí t.j. v diskusnom fóre KOMUNÁLNE SLUŽBY.

 

Nový príspevok do diskusného fóra môže pridať len registrovaný užívateľ.


 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

pridané 16.7.2008 00:00:49

nočnýkľud

Prosí o informáciu od ktorej hodiny je na dedine nočny kľud,lebo ako viem nočný klud bol odjakživa čo si ja pametám o 22.00hod.Ci na každej dedine si nočny kľud určuju sami starostovia obce a obecné zastupiteľstvo.

Zuzana


 
pridané 15.7.2008 23:45:38

právomoc starostu

Prosím o informáciu,či má právo starosta obce dať zatvoriť sukromnu prevádzku pohostinstva pre nedržanie otváracich hodín,ťi má právo starosta obce udelovať finančné pokuty za nedodržanie otváracich hodín a či má právo znížiť otváracie hodiny.Dakujem

Renáta


 
pridané 15.7.2008 08:10:57

Parkovanie na trávniku

Dobrý deň, chcel by som sa LEN stručne a jasne opýtať: KEDY bude v Banskej Bystrici pokutované parkovanie na trávniku??? Pýtal som sa na to aj náčelníka mestskej polície, ale neobťažoval sa mi odpovedať.

>>> ODPOVEĎ:

Výber pokút za parkovanie na trávniku má skutočne v kompetencii MsP.
Uveďte prosím o akú časť Mesta sa jedná, postúpime to ako podnet na MsP.
Ďakujeme.

Ref. ZP MsÚ

Vlado


 
pridané 11.7.2008 09:01:42

otváracie hodiny

Poprosím odpoveď aj na tú časť otázky, že ako je možné, že bez akéhokoľvek súhlasu susedov nastala zmena otváracích hodín v pohostinstve Rúdlová po 22,oo hod. Bude tu vykonaná aj náprava, alebo sa to len mlčky prehliadne ?

>>> ODPOVEĎ:

Vážený pán Milan
otváracie hodiny (aj predĺženie) prevádzok v Meste povoľuje v zmysle VZN č.161/2005 referát dopravy a podnikateľských činností. Čiže majú to legálne (zisťovali sme to na tomto referáte).MsP bola opätovne vyzvaná a toto pohostinstvo majú zahrnuté v obhliadkach. V prípade opakovanej výtržnosti bude s vedúcim tejto prevádzky spísaný úradný záznam o rušení nočného kľudu a otváracie hodiny sa im nepredĺžia.
Toľko o zisťovaní.
Prosím, aby ste kontaktovali MsP 159, v prípade výtržností........atď.

Referát ŽP MsÚ

Milan


 
pridané 9.7.2008 23:25:40

Zabudli sme na kosenie??

Bývalo dobrým zvykom, že pri kosení trávnikov na Ďumbierskej 8 sa vždy mesto postaralo aj o ostrihanie živého plotu popri chodníku. Keďže sa na to akosi pozabudlo, chcem len pripomenúť, že tento plot mal pri jeho zostrihaní polovičnú výšku, dnes je však vyšší ako 2 m, okolie je vďaka tomu neprehľadné a večer aj nebezpečné.

Dušan, obyvateľ spomínaného domu


 
pridané 9.7.2008 19:15:46

Rozkopávka Moskovská

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o informáciu, kto povoľuje rozkopávky pri obytných domoch a zároveň aj či referát ŽP (resp. iný referát MsÚ) nemá kompetencie postihovať takéto „neoznámené“ rozkopávky, resp. určovať, za akých podmienok k nim môže dôjsť. Dnes po príchode z práce som takmer zmeravela hrôzou, keď som sa pozrela von z nášho okna na 1. poschodí bytu na Moskovskej ulici č. 23. Včera vo večerných hodinách som strávila takmer dve hodiny svojho voľného času (ktorý som radšej mohla využiť oveľa prospešnejším spôsobom) vytrhávaním buriny, okopávaním a vysádzaním nových kvetín. Pri vchode č. 21 pracoval zamestnanec pravdepodobne firmy zabezpečujúcej odstraňovanie porúch na telekomunikačných zariadeniach pre T-Com. Niekoľkí obyvatelia nášho bytového domu sa s ním rozprávali o tom, že niekoľko dní nefungujú telefóny a sťažovali sa na neustále rozkopávanie okolia (od jesene to už bolo 3x). Napriek tomu, že videl, čo robím, neupozornil ma na to, že nasledujúci deň budú ten istý záhon rozkopávať opäť. Keď som dnes videla tie pošlapané a rozkopané kvety, bolo mi od zúfalstva do plaču. Mesto sa o okolie bytoviek stará čím ďalej menej a snaha obyvateľov (a neraz i vlastné finančné prostriedky) tak vychádzajú nazmar. Myslíte, že po týchto skúsenostiach budem mať ešte chuť starať sa o niečo, čo mi nepatrí? Vari neexistuje povinnosť oznámiť obyvateľom bytoviek, že budú opäť pokračovať výkopové práce?

Ďakujem za Vašu odpoveď. Zároveň po zistení vinníka ako zástupca vlastníkov podám sťažnosť prostredníctvom nášho správcu – SBD B. Bystrica.

>>> ODPOVEĎ:

Vážená pani.
Rozkopávky v Meste sú akýsi novodobý fenomén dostať technické vymoženosti priamo do našich domovov. Je to technická vyspelosť a vymoženosť........atď . Rozkopávky sú povoľované rozhodnutím Mesta.
Zatiaľ ani jedna takáto drobná líniová stavba nebola prebratá
Poskytujeme Vám všetky povinnosti, ktoré musí žiadateľ po ukončení rozkopávok splniť, aby bola stavba prebratá a ukončená.
1. Žiadateľ je povinný uviesť plochy zelene po rozkopávke do pôvodného stavu. Túto povinnosť vykoná na vlastné náklady s použitím odborných záhradníckych činností uvedených v katalógu cien 823-1 Plochy a úpravy územia a 80-1 Zemné práce:
pre prípravu pôdy – odloženie kvalitnejšej pôdy pri výkopoch, vyčistenie vrchnej
10 cm vrstvy pôdy od všetkého odpadu (nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), rozprestretie odloženej pôdy alebo min. 5 cm vrstvy ornice, urovnanie terénu na niveletu susedných plôch
pre založenie trávnika
príprava pôdy – Hrubé spracovanie pôdy, odstránenie odpadu, pri nedostatku ornice jej rozprestretie (min.10cm)
krátko pred výsevom semena jemnejšie spracovanie pôdy prekyprením (ručné rytie, frézovanie, prekopanie) a urovnanie povrchu hrabaním
výsev trávneho semena -25-30g/m2, 2,5 – 3 kg/ár
zasekanie trávneho semena hrabľami, mierne utlačenie povrchu pôdy a zaliatie vodou. Zalievanie opakovať podľa počasia až do výšky vyrastenej trávy 8-10cm – do času 1.kosby ( asi 1 mesiac od výsevu semena ).
pokosenie novozaloženej plochy trávnika s odvozom odpadu.
zatrávnenie vykonať na trase výkopu + priľahlé plochy po uloženom výkope

pre dreviny - v zdôvodnených prípadoch odborný rez konárov a ošetrenie rán, neporušiť koreňovú sústavu drevín; pri dlhšom odkrytí koreňov ako 1 deň zamedziť ich vysychaniu – zasypanie, zakrytie, zalievanie; v predstihu vykonať presadenie drevín
pre záhony ruží a kvetín – založenie záhonu, náhradná výsadba ruží a kvetín
2.Žiadateľ je ďalej povinný:
počas stavebnej alebo inej činnosti predchádzať poškodzovaniu drevín (ochrana kmeňov debnením, trhania koreňov, atď.)
V prípade výrazného poškodenia nadzemnej alebo podzemnej časti vegetácie bude požadované vykonať náhradné výsadby na náklady žiadateľa.
zabezpečiť odstránenie závad (dosyp ornice do vzniknutých priehlbín, zatrávnenie)
na vlastné náklady do 12 mesiacov od ukončenia prác pri obnove zelene
a do 18 mesiacov od ukončenia zemných prác.
ukončiť obnovu plôch zelene podľa stanoveného termínu a podľa podmienok obnovy zelene.

3.Pri realizácii uloženia kábla optickej siete využívať plochy trávnikov vo vzdialenosti do 50 cm od okraja chodníkov, komunikácií, spevnených plôch, odkvapových spevnených plôch pri bytovom dome, resp. na okraji ochranného pásma existujúcich inžinierskych sietí, resp. ako pripokládku k existujúcim telekomunikačným sieťam.
4.Ochranu podzemných častí drevín vykonať podtláčaním, resp. podkopaním koreňových sústav bez presekávania koreňov.
5.Ochranu nadzemných častí vykonať vyväzovaním, odtláčaním korún, bez orezávania konárov.
6.Plochy zelene dočasne užívané žiadateľom pre stavebnú alebo inú činnosť a súčasne
v užívaní verejnosti musí žiadateľ počas užívania bezpečne ochraňovať, udržiavať (čistením, odburinením) a výrazne označiť podľa osobitných právnych predpisov na vlastné náklady.
7.Pred zahájením výkopových prác na spevnených plochách (vozovka, chodník, atď.) je žiadateľ povinný požiadať Mestský úrad v Banskej Bystrici, Referát dopravných stavieb, o vydanie povolenia, podmienky ktorého je povinný dodržať.
8.V prípade, že dôjde k výrubu drevín, je podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny potrebné vyžiadať súhlas orgánu ochrany prírody (Mesto Banská Bystrica).
9.Žiadateľ je povinný vyzvať zodpovedného zamestnanca Mesta Banská Bystrica (048/4330 454, Referát životného prostredia) k uskutočneniu kontroly obnovy plôch zelene. Po vykonaní kontroly bude na Referáte životného prostredia MsÚ Banská Bystrica vyhotovený Protokol o vykonaní kontroly a prevzatí obnovených plôch zelene.
10.Žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na zeleni umiestnenej na susedných plochách majúcich spoločnú hranicu alebo inak dotknutých stavebnou alebo inou činnosťou alebo tiež skládkami materiálu a výkopu, pohybom dopravných a stavebných mechanizmov (§ 415, 420, 424 a 427 – 430 občianskeho zákonníka), vrátane škôd vo vzťahu k Mestu Banská Bystrica.
11.Za vzniknutú ujmu na poškodenej alebo odstránenej vegetácie bude žiadateľ postihovaný podľa platných právnych predpisov: § 95 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a § 36, 37 vyhlášky MŽPSR č. 24/2003 (spoločenská hodnota drevín).
12.Pri určení výšky škody na vegetácií sa vychádza zo stavu v čase poškodenia.
13.Zamestnanci Referátu životného prostredia, Mestskej polície Banská Bystrica a správcu plôch zelene - ZAaRES mesta Banská Bystrica, budú pravidelne kontrolovať dodržiavanie podmienok tohto rozhodnutia.
14.Toto povolenie nenahrádza nájomný, resp. iný vzťah k majetku Mesta Banská Bystrica (pozemky s plochami zelene) pre realizáciu stavby v zmysle § 139 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
15.Podmienky sú vydané pre obnovu plôch zelene na verejných priestranstvách, ktoré sú vo vlastníctve alebo užívaní mesta Banská Bystrica, ale aj na verejne prístupných plochách zelene, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo správe Mesta Banská Bystrica.
16.Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby resp. pri stavebnom zásahu do zelene triediť v mieste vzniku na odpad určený na zhodnotenie a odpad určený na skládkovanie a to bez vytvárania medziskládok odpadov.
17.Po položení inžinierskej siete, pred zásypom ryhy v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 43 o Digitálnej technickej mape mesta Banská Bystrica, technologického postupu pre tvorbu DTM a v zmysle zákona č. 215/1995 Zb., o geodézii a kartografii v platnom znení zabezpečiť porealizačné geodetické zameranie realizovanej inžinierskej siete v digitálnej forme s jedným kontrolným výtlačkom (na vlastné náklady- bližšie informácie na MsÚ v B. Bystrici, geodet mesta pre účely aktualizácie DTM mobil 0905841800)
18.Po skončení výberového konania požadujeme v termíne do 15 dní oznámiť zodpovedného pracovníka za vykonanie výkopových prác ako aj vykonanie obnovy zelene.
19.Za dodržanie podmienok v zmysle tohto rozhodnutia je zodpovedný žiadateľ.

Ref. ŽP MsÚ

J. Martinkoá


 
pridané 7.7.2008 22:02:06

Verejna skladka odpadu na Kalinčiakovej ulici

Dovolil by som požiadať mestský úrad o potrestanie vinníka vytvorenej skládky odpadu prerábania kúpelne alebo jadra na Kalinciakovej ulici č.13 .
Material demolovaného jadra nebol odveyený na skládku odpadu, ale je povinášaný ku kontajnerom.

>>> ODPOVEĎ:

Z Kalinčiakovej ul . č. 13 v období predchádzajúcich mesiacov nikto nepožiadal o povolenie
stavebných úprav - prestavby bytového jadra na stavebnom úrade, t.j. žiadna prestavba bytového jadra tam nebola povolená.
Pokiaľ viete kto realizoval stavebné úpravy nelegálne a je pôvodcom nelegálnej skládky odpadu treba ho nahlásiť na Referát životného prostredia 433 0 452
Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Referát ŽP

Sejak


 
pridané 7.7.2008 15:15:28

Rozkopaná BB

Chcem sa spýtať kompetentných, kto povolil, rozkopať celú B.Bystricu. Rozkopávky robia problémy vodičom, ohrozujú chodcov, a nerobia dobré meno B.Bystrici. Ak mám prísť s nejakým známym do BB, radšej idem mimo BB, lebo si urobím hanbu. Pritom je evidentné, že firma, ktorá rozkopala BB to nestíha. Pri rozkopávkach sa robí(?) dva dni a dva týždne nie. Je to hanba. Toto je to mesto kultúry?

>>> ODPOVEĎ:

Stavebné povolenie na realizáciu stavby "Sústava na likvidáciu odpadových vôd" vydal Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici. Povolenie na rozkopávku miestnych komunikácií vydalo Mesto Banská Bystrica, ktoré v zastúpení poverených zamestnancov dennodenne vykonáva štátny odborný dozor nad realizáciou rozkopávok miestnych komunikácií.
Realizácia výstavby kanalizačného zberača je nevyhnutná pre celé mesto, to akým spôsobom sú organizované práce je hlavne vecou investora Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. V prípade nedodržania termínov určených v rozhodnutiach mesta, budú následne vykonané opatrenia resp. zahájené správne konania.

Jednou z neprehliadnuteľných vecí popri tom, že sa výstavbou kanalizačného zberača vyrieši problém odvedenia splaškových vôd, je že sa zároveň zrealizujú nové AB kryty komunikácií, ktoré už boli v dezolátnom stave.
Tento fakt je nezanedbateľný - šetrí mestu značné finančné prostriedky, za ktoré sa zrealizujú iné verejne prospešné stavby (komunikácie, detské ihriská, zeleň atď.)
Každá realizácia stavby prináša dočasné obmedzenia, ktoré si vzájomnou toleranciou a ohľaduplnosťou môžeme uľahčiť. Rozvoj mesta nie je na hanbu, ale práve naopak, pritom kultúra stále funguje (skoro každý deň sa konajú rôzne kultúrne podujatia).

S pozdravom

Referát DS

Štubňa


 
pridané 30.6.2008 16:13:22

neprimerany hluk

dobry den,
chem poukazat na neprimeranu hlucnost v pohostinstve Rudlova a to hlavne po 22,oo hod. Ako je mozne, ze bez akehokolvek suhlasu susedov nastala zmena otvaracich hodin a bezne v case nocneho kludu su tam otvorene okna a dvere dokoran, hulaka sa na celu ulicu a samozrejme nikto sa nestara o neporiadok sposobeny jej navstevnikmi. Mestska policia tu asi neexistuje, resp. Rudlovu nepovazuju za sucast mesta, iba v case platenia dani.

>>> ODPOVEĎ:

Ďakujeme za podnet. Vaša pripomienka bola konzultovaná s MsP.

Ref.ŽP MsÚ

Milan


 
pridané 29.6.2008 19:11:52

skejtpark

pokial viem, tak aj na stavenisku musia mat v nedelu pauzu, aby bol klud...

skejtpark je ako jedno velké stavenisko, hluk, buch, trepot, rachot - v piatok, sviatok, nedelu..

stále tí istí exoti, čo nevedia robit nič iné..

toto má byt prostredie, v ktorom máme normálne existovat,???

Toto je zdravé - rachot, buchot, treskot - nadávajúci mladíci, robiaci neustály bordel, ktoré mesto láskavo za nich upratuje???

>>> ODPOVEĎ:

Vážený pán Peter,
ak si prečítate odpovede na podobné príspevky nižšie, sám uvidíte že stále je to o tom istom. Snáď v krátkosti, že tieto sťažnosti sa riešia. Momentálne je postúpená žiadosť na meranie hlučnosti v okolí spomínanej športovej aktivity.

Ref. ŽP MsÚ

Peter, Sitnianska


 
Položky 271-280 z 449

dnes je: 22.5.2015

meniny má: Júlia, Juliana

Dnes má službu:

ZDRAVIE
Partizánska 20

ďalšie dni

Piatok 22.5.
ZDRAVIE
Partizánska 20
Sobota 23.5.
TESCO
Sobota 23.5.
RADVANSKÁ
Bernollákova 10- Novamed
Nedeľa 24.5.
NAŠA LEKÁREŇ
Nám. L. Svobodu 1
Nedeľa 24.5.
Dr. MAX, OD KAUFLAND, Nám. Ľ. Štúra
Pondelok 25.5.
ALCHEMILKA
ČSA 23
Utorok 26.5.
AMBRÓZIA
Rudohorská 33
Streda 27.5.
ARCHA
Švermova ul. - Úsvit
Štvrtok 28.5.
ARNIKA
Kyjevské nám. 7
Piatok 29.5.
ARTMED
Bernolákova 12
048-4164976

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

55890830

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka