Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Životné prostredie

Diskusné fórum vytvára priestor na otázky, týkajúce sa práce mestského úradu. Stránka nie je určená na zverejňovanie oznamov akéhokoľvek druhu vrátane politickej propagácie a reklamy. V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 164/2007 sa zverejňujú odpovede na neanonymné otázky, ktoré sú v súlade s etickým kódexom diskusného fóra. Za pochopenie ďakujeme. Správa verejnej zelene, parkového mobiliáru (detské ihriská, lavičky, chodníky, kosenie…) a komplexná starostlivosť o fond vegetačných porastov na území mesta prešla pod odbor komunálnych vecí t.j. v diskusnom fóre KOMUNÁLNE SLUŽBY.

 

Nový príspevok do diskusného fóra môže pridať len registrovaný užívateľ.


 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

pridané 19.7.2008 00:07:48

nespokojný sused

Kto odmera v mojej prevádzke hlučnosť?Na koho sa mám obrátiť?Pri akých db musi byť postavená protihluková stena?

>>> ODPOVEĎ:

O meranie hlučnosti môžte požiadať priamo regionálny úrad verejného zdravotníctva v BB ul.Cesta k nemocnici č.1.

Ref. ZP Ms

Zuzka


 
pridané 18.7.2008 23:40:58

nespokojný sused

Dakujem za odpoved.Ešte by som chcela poprosiť či maju aj obce svoje VZN o pravidlach času predaja o obchode a času prevadzky služieb?A ako sa môže k nahliadnutiu dostať bežny občan?Dakujem.

>>> ODPOVEĎ:

Otváracie hodiny (aj predĺženie) prevádzok v meste Banská Bystrica povoľuje v zmysle VZN č.161/2005 referát dopravy a podnikateľských činností. Toto platí pre BB.
VZN sú vyvesené na stránke Mesta (internet, intranet).
Každá obec ma vlastné VZN.

Ref. ZP MsÚ

Renáta


 
pridané 17.7.2008 08:02:48

Re: nespokojny sused, nocny klud, pravomoc starostu

Dobry den,

1. Pani Janka (Re: nespokojny sused), kompetencia rozhodnut o dlzke prevadzkovej doby v konkretnom pohostinstve nepatri zastupitelstvu, ale primatorovi.

2. Pani Zuzana (Re: nocny klud), nocny klud je naozaj od 22.00 hod. Faktom ale tiez je, ze je to len taky uzus, zvykove pravo, ziadny zakon to takto vyslovne neurcuje.
Poslanci (formou VZN) a nasledne starosta/primator (formou konkretneho rozhodnutia) mozu ale povolit prevadzku aj po 22.00 hod. Podrobnosti si urcuju jednotlive samospravy.

3. Pani Renata (Re: pravomoci starostu), opat plati, ze zavisi od tej ktorej samospravy, v Meste Banska Bystrica napr. primator taketo pravomoci (za splnenia urcitych podmienok) ma.

4. Vsetci: pripajam Vam prislusne VZN 161/2005, vid najma § 4 a § 6.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 161/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

§ 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Bystrica.

§ 2
Základné pojmy

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) prevádzkarňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť,
b) podnikateľom, ďalej prevádzkovateľ
1. osoba zapísaná v obchodnom registri1),
2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia2),
c) uzavretou spoločnosťou skupina ľudí, zdržujúcich sa v prevádzkarni na základe pozvánok, alebo klubových kariet,
d) prevádzkovou dobou čas, kedy je prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom k predaju príslušnej obchodnej komodity alebo k poskytovaniu služieb,
e) prísluchovou hudbou hudba, určená na počúvanie, reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi (nie je to napríklad hudba určená na tanečnú zábavu alebo hudobné vystúpenie),
f) hudobnou produkciou hudba, určená na tanečnú zábavu, diskotéku reprodukovanou technickým zariadením, živá hudba na počúvanie alebo koncertné vystúpenie,
g) nočným časom čas od 22.00 hod do 06.00 hod,
h) rušením nočného pokoja šírenie nadmerného hluku a vibrácií v nočnom čase.

§ 3
Všeobecná prevádzková doba

1. Všeobecná prevádzková doba je v dňoch pondelok až nedeľa od 06.00 hod do 22.00 hod .
2. Prevádzkovateľ môže na území mesta Banská Bystrica prevádzkovať prevádzkovú jednotku v dobe od 6. 00 hod do 22.00 hod bez obmedzenia.


§ 4
Pravidlá určovania prevádzkovej doby v nočnom čase

1. V dobe od 22.00 hod do 06.00 hod (ďalej len nočná prevádzka) môže prevádzkovateľ poskytovať služby (mať otvorenú prevádzku) len na základe rozhodnutia Mesta Banská Bystrica.
2. K žiadosti o vydanie rozhodnutia o povolenie nočnej prevádzky v zmysle ods. 1 tohto ustanovenia je prevádzkovateľ povinný predložiť :
a) živnostenský list, koncesnú listinu resp. výpis z obchodného registra (fotokópia bez overenia),
b) preukázanie vlastníckeho vzťahu k priestoru, v ktorom je prevádzka umiestnená (list vlastníctva), resp. preukázanie vzťahu k priestoru, v ktorom je prevádzka umiestnená (nájom, podnájom) a písomný súhlas vlastníka priestoru,
c)súhlas s prevádzkovou dobou, prísluchovou hudbou alebo hudobnou produkciou v nočnom čase získaný od vlastníka budovy alebo od nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnosti, v ktorej sa prevádzkareň nachádza a v nehnuteľnostiach susediacich s budovou, kde sa prevádzkareň nachádza a ktoré môžu byť dotknuté hlukom a vibráciami v súvislosti s prevádzkarňou, prípadne súhlas získaný na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
d) dohodu, resp. zmluvu s podnikateľským subjektom zabezpečujúcim odvoz odpadu z podnikateľskej činnosti na území mesta Banská Bystrica.
3. Mesto Banská Bystrica vydá súhlasné rozhodnutie k predajnej a prevádzkovej dobe po 22.00 hod za predpokladu, že prevádzka nebude negatívne vplývať na životné prostredie a nebude rušiť nočný kľud. Rozhodnutie mesto vydáva na dobu určitú - na skúšobnú dobu šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Mesta Banská Bystrica s možnosťou predĺženia jeho účinnosti po preskúmaní novej žiadosti na dobu určitú, t. j. na príslušný kalendárny rok.
4. Pätnásť dní pred uplynutím skúšobnej doby prevádzkovateľ požiada Mesto Banská Bystrica o vydanie nového rozhodnutia o povolení predajnej a prevádzkovej doby po 22.00 hod na príslušný kalendárny rok.
5. Ak je prevádzkový čas alebo čas predaja navrhnutý prevádzkovateľom v rozpore so záujmami mesta a jeho obyvateľov, na základe opodstatnených sťažností na rušenie nočného kľudu, porušovanie verejného poriadku, poškodzovanie životného prostredia a pod. rozhodne o určení prevádzkového času alebo času predaja Mesto Banská Bystrica.
6. V prípade meraním zisteného opakovaného porušovania nočného pokoja prevádzkarňou mestský úrad, referát pre podnikanie a mestské organizácie písomne vyzve podnikateľa na zjednanie nápravy, pričom určí lehotu na nápravu. V prípade, že podnikateľ v určenej lehote nezjedná nápravu, príslušný referát rozhodnutím primátora zakáže prevádzku služieb v nočnom čase na dobu 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.
7. V prípade, že prevádzkareň má zriadené sezónne exteriérové posedenie, môže ho prevádzkovať len do určenej prevádzkovej doby prevádzkarne.

§ 5
Povinnosti podnikateľa

1. Oznámenie o jednorázovom predĺžení prevádzkovej doby z dôvodu mimoriadnej požiadavky pre uzavretú spoločnosť je podnikateľ povinný doručiť mestskému úradu, referátu pre podnikanie a mestské organizácie najneskôr 2 pracovné dní pred konaním akcie.
2. Prevádzkovú dobu, prípadne zmenu prevádzkovej doby je podnikateľ povinný písomne oznámiť mestskému úradu, referátu pre podnikanie a mestské organizácie do 15 dní od otvorenia prevádzkarne, prípadne od uskutočnenej zmeny.
3. Podnikateľ je povinný prevádzkareň zvonku viditeľne označiť údajmi podľa osobitného predpisu.
4. Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby sa z prevádzkarne nešíril nadmerný hluk a aby neboli prekročené najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočný čas podľa osobitného predpisu.
5. Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby v prevádzkarni nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja.

§ 6
Kontrola a sankcie
1.Kontrolu dodržiavania tohoto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení vykonávať:
- Mestská polícia Banská Bystrica
- zamestnanci mestského úradu na základe osobitného splnomocnenia primátorom Mesta Banská Bystrica
- hlavný kontrolór Mesta Banská Bystrica
2.Za porušenie § 5 ods. 3 tohoto nariadenia možno prevádzkovateľovi uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 5 000,- Sk.
3. Prevádzkovateľovi, ktorý poruší toto nariadenie, môže primátor mesta uložiť pokutu do výšky 200 000,- Sk.

§ 7
Záverečné ustanovenie
1.Právne vzťahy neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením mesta sa riadia príslušnými ustanoveniami záväzných právnych predpisov.
2.Rozhodnutia o určení času predaja a času prevádzky služieb vydané pred účinnosťou tohoto všeobecne záväzného nariadenia zostávajú v platnosti.

Ing. Ján Králik, Csc.
primátor mesta

Vladimir Pirosik, poslanec MsZ


 
pridané 16.7.2008 00:57:35

nespokojný sused

Mám v prenájme prevadzku pohostinstva,v ktorom mám schválené otvaracie hodiny od 13.00 hod do 21.00 hod,Sused tohto pohostinstva nesuhlasi s touto pracovnou dobou-so zatvaracimi hodinami može mi obecné zastupiteľstvo zmeniť zatvaracie hodiny z 21.00 na 20.00hod.Podotýkam,že v pohostinstve je primeraný hluk,neruší sa nočný kľud,nehra hudba vo večerných hodinách. a ani nie su tam žiadne výtržnosti.

Janka


 
pridané 16.7.2008 00:00:49

nočnýkľud

Prosí o informáciu od ktorej hodiny je na dedine nočny kľud,lebo ako viem nočný klud bol odjakživa čo si ja pametám o 22.00hod.Ci na každej dedine si nočny kľud určuju sami starostovia obce a obecné zastupiteľstvo.

Zuzana


 
pridané 15.7.2008 23:45:38

právomoc starostu

Prosím o informáciu,či má právo starosta obce dať zatvoriť sukromnu prevádzku pohostinstva pre nedržanie otváracich hodín,ťi má právo starosta obce udelovať finančné pokuty za nedodržanie otváracich hodín a či má právo znížiť otváracie hodiny.Dakujem

Renáta


 
pridané 15.7.2008 08:10:57

Parkovanie na trávniku

Dobrý deň, chcel by som sa LEN stručne a jasne opýtať: KEDY bude v Banskej Bystrici pokutované parkovanie na trávniku??? Pýtal som sa na to aj náčelníka mestskej polície, ale neobťažoval sa mi odpovedať.

>>> ODPOVEĎ:

Výber pokút za parkovanie na trávniku má skutočne v kompetencii MsP.
Uveďte prosím o akú časť Mesta sa jedná, postúpime to ako podnet na MsP.
Ďakujeme.

Ref. ZP MsÚ

Vlado


 
pridané 11.7.2008 09:01:42

otváracie hodiny

Poprosím odpoveď aj na tú časť otázky, že ako je možné, že bez akéhokoľvek súhlasu susedov nastala zmena otváracích hodín v pohostinstve Rúdlová po 22,oo hod. Bude tu vykonaná aj náprava, alebo sa to len mlčky prehliadne ?

>>> ODPOVEĎ:

Vážený pán Milan
otváracie hodiny (aj predĺženie) prevádzok v Meste povoľuje v zmysle VZN č.161/2005 referát dopravy a podnikateľských činností. Čiže majú to legálne (zisťovali sme to na tomto referáte).MsP bola opätovne vyzvaná a toto pohostinstvo majú zahrnuté v obhliadkach. V prípade opakovanej výtržnosti bude s vedúcim tejto prevádzky spísaný úradný záznam o rušení nočného kľudu a otváracie hodiny sa im nepredĺžia.
Toľko o zisťovaní.
Prosím, aby ste kontaktovali MsP 159, v prípade výtržností........atď.

Referát ŽP MsÚ

Milan


 
pridané 9.7.2008 23:25:40

Zabudli sme na kosenie??

Bývalo dobrým zvykom, že pri kosení trávnikov na Ďumbierskej 8 sa vždy mesto postaralo aj o ostrihanie živého plotu popri chodníku. Keďže sa na to akosi pozabudlo, chcem len pripomenúť, že tento plot mal pri jeho zostrihaní polovičnú výšku, dnes je však vyšší ako 2 m, okolie je vďaka tomu neprehľadné a večer aj nebezpečné.

Dušan, obyvateľ spomínaného domu


 
pridané 9.7.2008 19:15:46

Rozkopávka Moskovská

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o informáciu, kto povoľuje rozkopávky pri obytných domoch a zároveň aj či referát ŽP (resp. iný referát MsÚ) nemá kompetencie postihovať takéto „neoznámené“ rozkopávky, resp. určovať, za akých podmienok k nim môže dôjsť. Dnes po príchode z práce som takmer zmeravela hrôzou, keď som sa pozrela von z nášho okna na 1. poschodí bytu na Moskovskej ulici č. 23. Včera vo večerných hodinách som strávila takmer dve hodiny svojho voľného času (ktorý som radšej mohla využiť oveľa prospešnejším spôsobom) vytrhávaním buriny, okopávaním a vysádzaním nových kvetín. Pri vchode č. 21 pracoval zamestnanec pravdepodobne firmy zabezpečujúcej odstraňovanie porúch na telekomunikačných zariadeniach pre T-Com. Niekoľkí obyvatelia nášho bytového domu sa s ním rozprávali o tom, že niekoľko dní nefungujú telefóny a sťažovali sa na neustále rozkopávanie okolia (od jesene to už bolo 3x). Napriek tomu, že videl, čo robím, neupozornil ma na to, že nasledujúci deň budú ten istý záhon rozkopávať opäť. Keď som dnes videla tie pošlapané a rozkopané kvety, bolo mi od zúfalstva do plaču. Mesto sa o okolie bytoviek stará čím ďalej menej a snaha obyvateľov (a neraz i vlastné finančné prostriedky) tak vychádzajú nazmar. Myslíte, že po týchto skúsenostiach budem mať ešte chuť starať sa o niečo, čo mi nepatrí? Vari neexistuje povinnosť oznámiť obyvateľom bytoviek, že budú opäť pokračovať výkopové práce?

Ďakujem za Vašu odpoveď. Zároveň po zistení vinníka ako zástupca vlastníkov podám sťažnosť prostredníctvom nášho správcu – SBD B. Bystrica.

>>> ODPOVEĎ:

Vážená pani.
Rozkopávky v Meste sú akýsi novodobý fenomén dostať technické vymoženosti priamo do našich domovov. Je to technická vyspelosť a vymoženosť........atď . Rozkopávky sú povoľované rozhodnutím Mesta.
Zatiaľ ani jedna takáto drobná líniová stavba nebola prebratá
Poskytujeme Vám všetky povinnosti, ktoré musí žiadateľ po ukončení rozkopávok splniť, aby bola stavba prebratá a ukončená.
1. Žiadateľ je povinný uviesť plochy zelene po rozkopávke do pôvodného stavu. Túto povinnosť vykoná na vlastné náklady s použitím odborných záhradníckych činností uvedených v katalógu cien 823-1 Plochy a úpravy územia a 80-1 Zemné práce:
pre prípravu pôdy – odloženie kvalitnejšej pôdy pri výkopoch, vyčistenie vrchnej
10 cm vrstvy pôdy od všetkého odpadu (nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), rozprestretie odloženej pôdy alebo min. 5 cm vrstvy ornice, urovnanie terénu na niveletu susedných plôch
pre založenie trávnika
príprava pôdy – Hrubé spracovanie pôdy, odstránenie odpadu, pri nedostatku ornice jej rozprestretie (min.10cm)
krátko pred výsevom semena jemnejšie spracovanie pôdy prekyprením (ručné rytie, frézovanie, prekopanie) a urovnanie povrchu hrabaním
výsev trávneho semena -25-30g/m2, 2,5 – 3 kg/ár
zasekanie trávneho semena hrabľami, mierne utlačenie povrchu pôdy a zaliatie vodou. Zalievanie opakovať podľa počasia až do výšky vyrastenej trávy 8-10cm – do času 1.kosby ( asi 1 mesiac od výsevu semena ).
pokosenie novozaloženej plochy trávnika s odvozom odpadu.
zatrávnenie vykonať na trase výkopu + priľahlé plochy po uloženom výkope

pre dreviny - v zdôvodnených prípadoch odborný rez konárov a ošetrenie rán, neporušiť koreňovú sústavu drevín; pri dlhšom odkrytí koreňov ako 1 deň zamedziť ich vysychaniu – zasypanie, zakrytie, zalievanie; v predstihu vykonať presadenie drevín
pre záhony ruží a kvetín – založenie záhonu, náhradná výsadba ruží a kvetín
2.Žiadateľ je ďalej povinný:
počas stavebnej alebo inej činnosti predchádzať poškodzovaniu drevín (ochrana kmeňov debnením, trhania koreňov, atď.)
V prípade výrazného poškodenia nadzemnej alebo podzemnej časti vegetácie bude požadované vykonať náhradné výsadby na náklady žiadateľa.
zabezpečiť odstránenie závad (dosyp ornice do vzniknutých priehlbín, zatrávnenie)
na vlastné náklady do 12 mesiacov od ukončenia prác pri obnove zelene
a do 18 mesiacov od ukončenia zemných prác.
ukončiť obnovu plôch zelene podľa stanoveného termínu a podľa podmienok obnovy zelene.

3.Pri realizácii uloženia kábla optickej siete využívať plochy trávnikov vo vzdialenosti do 50 cm od okraja chodníkov, komunikácií, spevnených plôch, odkvapových spevnených plôch pri bytovom dome, resp. na okraji ochranného pásma existujúcich inžinierskych sietí, resp. ako pripokládku k existujúcim telekomunikačným sieťam.
4.Ochranu podzemných častí drevín vykonať podtláčaním, resp. podkopaním koreňových sústav bez presekávania koreňov.
5.Ochranu nadzemných častí vykonať vyväzovaním, odtláčaním korún, bez orezávania konárov.
6.Plochy zelene dočasne užívané žiadateľom pre stavebnú alebo inú činnosť a súčasne
v užívaní verejnosti musí žiadateľ počas užívania bezpečne ochraňovať, udržiavať (čistením, odburinením) a výrazne označiť podľa osobitných právnych predpisov na vlastné náklady.
7.Pred zahájením výkopových prác na spevnených plochách (vozovka, chodník, atď.) je žiadateľ povinný požiadať Mestský úrad v Banskej Bystrici, Referát dopravných stavieb, o vydanie povolenia, podmienky ktorého je povinný dodržať.
8.V prípade, že dôjde k výrubu drevín, je podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny potrebné vyžiadať súhlas orgánu ochrany prírody (Mesto Banská Bystrica).
9.Žiadateľ je povinný vyzvať zodpovedného zamestnanca Mesta Banská Bystrica (048/4330 454, Referát životného prostredia) k uskutočneniu kontroly obnovy plôch zelene. Po vykonaní kontroly bude na Referáte životného prostredia MsÚ Banská Bystrica vyhotovený Protokol o vykonaní kontroly a prevzatí obnovených plôch zelene.
10.Žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na zeleni umiestnenej na susedných plochách majúcich spoločnú hranicu alebo inak dotknutých stavebnou alebo inou činnosťou alebo tiež skládkami materiálu a výkopu, pohybom dopravných a stavebných mechanizmov (§ 415, 420, 424 a 427 – 430 občianskeho zákonníka), vrátane škôd vo vzťahu k Mestu Banská Bystrica.
11.Za vzniknutú ujmu na poškodenej alebo odstránenej vegetácie bude žiadateľ postihovaný podľa platných právnych predpisov: § 95 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a § 36, 37 vyhlášky MŽPSR č. 24/2003 (spoločenská hodnota drevín).
12.Pri určení výšky škody na vegetácií sa vychádza zo stavu v čase poškodenia.
13.Zamestnanci Referátu životného prostredia, Mestskej polície Banská Bystrica a správcu plôch zelene - ZAaRES mesta Banská Bystrica, budú pravidelne kontrolovať dodržiavanie podmienok tohto rozhodnutia.
14.Toto povolenie nenahrádza nájomný, resp. iný vzťah k majetku Mesta Banská Bystrica (pozemky s plochami zelene) pre realizáciu stavby v zmysle § 139 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
15.Podmienky sú vydané pre obnovu plôch zelene na verejných priestranstvách, ktoré sú vo vlastníctve alebo užívaní mesta Banská Bystrica, ale aj na verejne prístupných plochách zelene, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo správe Mesta Banská Bystrica.
16.Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby resp. pri stavebnom zásahu do zelene triediť v mieste vzniku na odpad určený na zhodnotenie a odpad určený na skládkovanie a to bez vytvárania medziskládok odpadov.
17.Po položení inžinierskej siete, pred zásypom ryhy v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 43 o Digitálnej technickej mape mesta Banská Bystrica, technologického postupu pre tvorbu DTM a v zmysle zákona č. 215/1995 Zb., o geodézii a kartografii v platnom znení zabezpečiť porealizačné geodetické zameranie realizovanej inžinierskej siete v digitálnej forme s jedným kontrolným výtlačkom (na vlastné náklady- bližšie informácie na MsÚ v B. Bystrici, geodet mesta pre účely aktualizácie DTM mobil 0905841800)
18.Po skončení výberového konania požadujeme v termíne do 15 dní oznámiť zodpovedného pracovníka za vykonanie výkopových prác ako aj vykonanie obnovy zelene.
19.Za dodržanie podmienok v zmysle tohto rozhodnutia je zodpovedný žiadateľ.

Ref. ŽP MsÚ

J. Martinkoá


 
Položky 271-280 z 453

dnes je: 28.7.2015

meniny má: Krištof

Dnes má službu:

U SAMARITÁNA
Sládkovičova 9

ďalšie dni

Utorok 28.7.
U SAMARITÁNA
Sládkovičova 9
Streda 29.7.
ZDRAVIE
Partizánska 20
Štvrtok 30.7.
RADVANSKÁ
Bernollákova 10- Novamed
Piatok 31.7.
Dr. MAX, Dolná 5
Dolná 5
Sobota 1.8.
ALCHEMILKA
ČSA 23
Sobota 1.8.
Dr. Max, OD KAUFLAND 29. augusta 63
Banská Bystrica
Nedeľa 2.8.
EUROPEA
Na troskách 25
Nedeľa 2.8.
AMBRÓZIA
Rudohorská 33
Pondelok 3.8.
ARCHA
Švermova ul. - Úsvit
Utorok 4.8.
ARNIKA
Kyjevské nám. 7

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

58782636

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka