Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Referát krízového riadenia

Referát krízového riadenia
(obrany, bezpečnosti, CO, PO a bezpečnosti zdravia pri práci)

Referát krízového riadenia  
Bc. Ľubomír Grendel - vedúci048/ 4330 140lubomir.grendel@banskabystrica.sk
Ing. Zuzana Holicová048/ 4330 141zuzana.holicova@banskabystrica.sk

Informácie

Internetová stránka Ministerstva vnútra SR: www.minv.sk


 
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
 Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.pdf (73.9 kB) (73.9 kB)

 
Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia (dokument - formát PDF)
 Všeobecná príručka - čo má každý vedieť v prípade ohroz….pdf (70.9 kB) (70.9 kB)

 

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom
mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov,
dožadujte sa poskytnutia pomoci na linke tiesňového volania:

112  - zjednotené celoeurópske tiesňové telefónne číslo

avšak stále platia aj čísla:

v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných
mimoriadnych udalostí volajte

150  - Hasičský a záchranný zbor

v prípade ohrozenia života a zdravia volajte

155  - Zdravotnú záchrannú službu

v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia

158  - Políciu

159  - Mestskú políciu


 
Náplň činnosti - Referát krízového riadenia

Na úseku obrany, bezpečnosti a ochrany:

zodpovedá za:

prípravu podkladov a dokumentov pre primátora mesta a MsÚ v z mysle znenia nasledovných zákonov:
- 2 27/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
- 3 19/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ,
- 5 70/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- 4 14/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
- 3 87/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,

vypracúva návrhy opatrení na riešenie úloh v rámci hospodársko-mobilizačných
príprav, zodpovedá za vypracovanie a aktualizáciu Krízového plánu
dokumentácie Mestského úradu Banská Bystrica
1. pre prípad mimoriadnych a krízových situácií mimo času vojny a stavu
2. po vyhlásení krízových situácií v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu
3. p re obdobie bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu

komplexné zabezpečenie rozpočtu, financovanie a dotácie pre oblasť
plní úlohy v rozsahu vymedzenom všeobecne záväznými právnymi predpismi
vnútorným organizačným poriadkom Mestského úradu Banská Bystrica
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,

navrhuje

a predkladá primátorovi mesta návrhy opatrení na materiálne, technické, organizačné a administratívne zabezpečenie činnosti referátu, krízového štábu Mesta Banská Bystrica (KŠM) v mieri a v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,

a vypracúva základné dokumenty (plány činnosti a práce) pre činnosť KŠM a poskytuje ich výpisy určeným orgánom, organizáciám a iným dôležitým subjektom z hľadiska príprav na obranu mimo času vojny a vojnového stavu a v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v samosprávnom obvode,

koordinuje:

a usmerňuje činnosť na úseku krízového riadenia Mesta a zodpovedá za plnenie všetkých úloh týkajúcich sa MsÚ a KŠM Banská Bystrica a zabezpečuje v samosprávnom obvode spoluprácu Mesta s orgánmi štátnej správy kraja a obvodu najmä s Vyššou vojenskou správou, Územnou vojenskou správou, Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, s hospodárskymi orgánmi a
organizáciami, právnickými a fyzickými osobami v oblasti obrany a hospodárskej mobilizácie,

· a riadi plnenie úloh oddelení, referátov a organizačných útvarov MsÚ a Mesta v rozsahu vymedzenom primátorom mesta a v z mysle znenia už citovaných zákonov,


 

Na úseku Civilnej ochrany obyvateľstva (COO):

riadi:

kontroluje a koordinuje v plnom rozsahu úlohy spojené s prípravou občanov na
civilnú ochranu vyplývajúce zo zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok,

zodpovedá:

a zabezpečuje údržbu, opravy a prevádzku ochranných stavieb a zariadení CO, stálych úkrytov pre obyvateľstvo na území mesta,
za skladovanie, údržbu a inventarizáciu prostriedkov individuálnej ochrany
obyvateľstva a žiactva s cieľom jeho proporcionálneho rozdelenia v meste Banská Bystrica v s kladoch a výdajných strediskách COO,

koordinuje:

oblasť ekonomického zabezpečenia príprav COO, plánu COO časti COO a sleduje a kontroluje vedenie účtu civilnej ochrany


 

Na úseku ochrany utajovaných skutočností:

zodpovedá:

v plnom rozsahu v z mysle zákona NR SR č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za ochranu utajovaných skutočností na Mestskom úrade v Banskej Bystrici,

koordinuje:

a podieľa sa na zabezpečovaní technických podmienok potrebných na ochranu utajovaných skutočností a kontroluje dodržiavanie týchto zásad na pracovisku MsÚ,

zabezpečuje:

· prijímanie a odosielanie utajovaných písomností za MsÚ Banská Bystrica a ich archiváciu, vytrieďovanie - skartáciu a likvidáciu nepotrebných záznamov (videokazety, audiokazety, diskety a výstupy z počítača a pod.) podľa platného zákona,


 

Na úseku požiarnej ochrany, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci:

zodpovedá za:

všetky potrebné úkony súvisiace s organizáciou požiarnej ochrany vo vybraných objektoch v p ôsobnosti MsÚ podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení zmien a doplnkov,

všetky potrebné úkony súvisiace s organizáciou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v pôsobnosti Mestského úradu Banská Bystrica v zmysle zák. č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

organizovanie v oblasti CO a požiarnej ochrany školenia a branno-športové dni pre zamestnancov mesta.

Za činnosť referátu zodpovedá vedúci referátu, ktorý je priamo podriadený primátorovi mesta.


 

dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír

Dnes má službu:

BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica

02/2063 4161

ďalšie dni

Pondelok 16.7.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
Banská Bystrica
Pondelok 16.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Utorok 17.7.
MONTANA
Bernolákova 2
Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104879676

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka